Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації регіональних соціально-економічних систем
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації регіональних соціально-економічних систем

Анотації 

Задорожна С. М. Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації регіональних соціально-економічних систем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.09.01. – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад і розробці практичних рекомендацій щодо розширеного відтворення людського потенціалу в умовах трансформації регіональних соціально-економічних систем. На основі ретроспективної оцінки теоретичних поглядів і підходів у роботі розширено зміст категорії „людський потенціал”, виявлено чинники, що впливають на його відтворення, здійснено їх класифікацію та запропоновано методологічні та методичні підходи до оцінки та дослідження цього процесу; визначено методологічні засади мотиваційного механізму відтворення людського потенціалу в період сучасного етапу трансформаційних перетворень; запропоновано методичні засади функціональної моделі регулювання відтворення людського потенціалу.
   В роботі визначено складові інституційних засад механізму використання людського потенціалу; запропоновано напрямки його регулювання на основі збалансування попиту і пропозиції на ринку праці, реформування оплати праці та мотивації трудової активності. Розширено зміст складових елементів механізму мотивації ефективного відтворення людського потенціалу.
   Ключові слова: людський потенціал, відтворення, регіон, соціально-економічні системи, механізм відтворення, мотиваційний механізм, регулювання.

Задорожная С. Н. Воспроизводство человеческого потенциала в условиях трансформации региональных социально-экономических систем.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.09.01. – демография, экономика труда, социальная экономика и политика. – Совет по изучению производительных сил Украины НАН Украины, Киев, 2006.

   Диссертация посвящена исследованию проблем воспроизводства человеческого потенциала в условиях трансформации региональных социально-экономических систем и совершенствованию теоретико-методологических основ их изучения.
   В работе рассмотрены основные теоретические аспекты изучения воспроизводства человеческого потенциала. На основании ретроспективной оценки теоретических взглядов и подходов к модели человека в экономической теории расширены определения категорий “человеческий потенциал” и “воспроизводство человеческого потенциала”. Определен ряд проблем с которыми связано формирование, распределение и эффективное использование человеческого потенциала в условиях несбалансированного развития регионов Украины в период трансформации экономики. Раскрыта система факторов, которые влияют на процесс воспроизводства человеческого потенциала, предложена их классификация, позволяющая более глубоко и всесторонне проводить исследования данного процесса.
   Обосновано, что воспроизводство людского потенциала происходит под воздействием экстенсивных и интенсивных факторов. На этой основе определено, что экстенсивные факторы обеспечивают рост количественной составляющей человеческого потенциала, а интенсивные – качественной. При этом, количественную сторону человеческого потенциала обеспечивают демографические факторы, а качественную – социально-экономические.
   Исследование проблем поиска путей расширенного воспроизводства человеческого потенциала показало, что такой процесс обеспечивает его мотивационный механизм. Обосновано, что функционирование этого механизма обеспечивается совокупностью целей и стимулов, которые детерминированы материальными, духовными и социальными потребностями индивидов, социальных групп, населения регионов или страны в целом, а также региональных институций. Основные функции мотивационного механизма заключаются в учете разнообразных законов воспроизводства индивидов, использовании экономических и социальных законов формирования, распределения и использования человеческого потенциала в процессе его развития.
   Получила дальнейшее развитие методология исследования процесса воспроизводства человеческого потенциала с выбором и обоснованием системы принципов. Их использование предоставляет возможность разработать пути расширенного воспроизводства человеческого потенциала на современном трансформационном этапе экономики Украины. Основными такими принципами являются принципы комплексности, системности, цикличности, достоверности, обусловленности уровнем развития производительных сил и производственных отношений региональных систем, учета дифференцирования их социально-экономического развития, природно-ресурсного обеспечения, географического положения, учета проявления двойственной природы человека.
   В диссертации предложена методика оценки сбалансированности воспроизводства человеческого потенциала регионов на основе расчета индекса пропорциональности. Этот индекс рассчитывается на основании соотношения индексов количественного и качественного воспроизводства человеческого потенциала. Преимуществом данного метода является его простота и возможность использовать национальную методику расчета регионального индекса человеческого развития. В работе предложено эталонное значение индекса пропорциональности воспроизводства человеческого потенциала и проведена его оценка в разрезе регионов Украины. Это позволило выделить регионы с высоким, средним и низким уровнем пропорционального воспроизводства человеческого потенциала. Но, в целом, проявились значительные диспропорции в развитии и воспроизводстве человеческого потенциала регионов Украины.
   Разработана функциональная модель регулирования процессом воспроизводства человеческого потенциала, раскрыты принципы ее работы с обязательным учетом воздействия адаптивного механизма управления. Определены и обоснованы составляющие элементы механизма эффективного воспроизводства человеческого потенциала в период трансформации экономики с учетом согласования административных, экономических и социально-психологических методов управления на всех иерархических уровнях страны и государственно-региональных политик.
   На основании социально-экономического анализа процесса воспроизводства человеческого потенциала региональных систем определено его кризисное состояние, которое обуславливаются депопуляцией и падением жизненного уровня населения, отсутствием эффективной занятости и несбалансированностью рынка труда, неразвитостью социальной и страховой инфраструктуры.
   Обосновано, что в период трансформации региональных социальных систем, особое место в процессе воспроизводства их человеческого потенциала занимает проблема формирования и функционирования мотивационного механизма его эффективного воспроизводства. Определены составляющие элементов этого механизма, а именно: совокупность целей общественной системы, государственные региональные политики, сбалансированные методы управления. Обосновано, что только на основании их объединения и наличия взаимосвязей возможна эффективная работа мотивационного механизма воспроизводства человеческого потенциала региональных социально-экономических систем.
   Ключевые слова: человеческий потенциал, воспроизводство, регион, социально-экономические системы, механизм воспроизводства, мотивационный механизм, регулирование.

Zadorozhna S. M. Reproduction of the human potential under conditions of transformation of regional socio-economic systems. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of economic sciences on a specialty 08.09.01 – Demography, economy of labor, social economy and politics. – the Council of Study of Productive Forces of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2006.

   The dissertation is devoted to deepening of theoretical and methodological basis and practical recommendations concerning widening of reproduction of the human potential under conditions of transformation of regional socio-economic systems. On the basis of the retrospective estimation of theoretical views and approaches in this work there were determined essence and matter of the category “ human potential”, revealed influences on its reproduction, carried out their classification and offered methodological approaches concerning estimation of this process; there were determined methodological basis of motivational mechanism concerning reproduction of the human potential during economics transformation period; offered methodological basis regarding functional model for regulation of reproduction of the human potential.
   In the work there were determined institutional basis concerning mechanism of human potential use; offered lines of its regulation in the way of demand and supply balancing on labor market; reforming of remuneration of labour and labor activity motivation. There were determined and enlarged the content of the component elements of motivational mechanism concerning reproduction of the human potential and offered basis of its reproduction in terms of imitating models use.
   Key words: human potential, reproduction, region, socio-economic systems, reproduction mechanism, motivational mechanism, regulation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації регіональних соціально-економічних систем

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net