Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій

Анотації 

Сліпченко В.І. Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза. – Київський національний університет внутрішніх справ, Київ, 2007.

   Дисертація є дослідженням, у якому на монографічному рівні комплексно вивчено актуальні, теоретичні й практичні проблеми апеляційного провадження в кримінальному судочинстві України.
   У дисертації досліджуються питання вітчизняного та зарубіжного досвіду законодавчого регулювання апеляційної перевірки рішень суду першої інстанції. З’ясовуються соціально-правові передумови відродження суду апеляційної інстанції та висвітлюється сутність і значення інституту апеляційного провадження, його місце в системі контрольних функцій кримінального судочинства. Обґрунтовано відмінності між поняттями апеляція та апеляційне провадження, наведено їх самостійні визначення та характерні ознаки. Визначаються завдання апеляційного провадження в системі кримінально-процесуальних стадій та порівнюються моделі апеляційного і касаційного провадження. З’ясовується стан судової практики апеляційного оскарження рішень суду першої інстанції, вносяться пропозицій щодо покращення процедури перевірки рішень суду першої інстанції, оптимізації діяльності апеляційних судів. Сформульовано авторське бачення на вищевказані проблеми.
   Внесені науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства та проекту нового Кримінально-процесуального кодексу України.
   Ключові слова: апеляційне провадження, апеляція, апеляційний суд, оскарження рішень суду, вирок, скасування та зміна вироку, судовий контроль, завдання апеляційного провадження, стадії кримінального процесу.

Слипченко В.И. Апелляционное производство в системе уголовно-процессуальных стадий. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Киевский национальный университет внутренних дел, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена актуальным, теоретическим и практическим проблемам апелляционного производства в уголовном процессе Украины. Определена его суть, структура и взаимосвязь с другими стадиями уголовного процесса.
   Рассмотрены вопросы отечественной и зарубежной истории возникновения и развития апелляционного производства, на основе чего автор предлагает собственный вариант периодизации развития и становления апелляционного производства в Украине. Для более детального изучения юридической природы апелляционного производства в диссертации автором рассматриваются такие его элементы как предмет и границы апелляционного производства, а также субъекты и сроки апелляционного производства, при этом они не тождественны элементам апелляционного обжалования. Рассмотрены функции судебной власти, а также установлено функциональное назначение апелляционного производства как самостоятельной стадии уголовного процесса и формы обжалования судебных решений. В связи с чем на апелляционное производство возложено выполнение контрольной и правовосстановительной, а также правоохранительной и правоприменительной функции.
   Детально изучены и рассматриваются возможные варианты судебного контроля как на досудебном производстве, так и в суде первой инстанции. Предложено расширить объекты судебного контроля и внесены предложения по улучшению процедуры проверки судебных решений в апелляционной инстанции. Диссертантом разделена процедура рассмотрения дел в апелляционной инстанции на упрощенную и состязательную. Сравниваются модели апелляционного и кассационного производства, приведены их общие и отличительные черты.
   В работе исследуются пределы рассмотрения дела в апелляционном суде, которые разделяются автором на процессуальные и фактические. Расширено понятие предмета апелляционного производства и обосновывается необходимость его закрепления в отдельной статье УПК Украины. Указывается на специальный статус прокурора в апелляционном суде как представителя публичных интересов.
   Автор внес комплекс научно-обоснованных предложений по усовершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства и проекта Уголовно-процессуального кодекса Украины.
   Ключевые слова: апелляционное производство, апелляция, апелляционный суд, обжалование решения суда, приговор, отмена и изменение приговора, судебный контроль, задачи апелляционного производства, стадии уголовного процесса.

Slipchenko V.I. The Appellate procedure in the system of the criminal-procedural stages. – Manuscript.

Thesis for Candidate Degree in jurisprudence in speciality 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic expertise. – Kyiv National University of Internal Affairs, Kyiv, 2007.

   The thesis is devoted to the actual theoretical and practical problems of appellate procedure in criminal proceedings of Ukraine. The essence, the structure and the interconnection of appellate procedure with other stages of criminal proceedings is determined.
   The questions of domestic and foreign history of origin and development of appellate procedure are considered. As a result the author offers his own variant of periodization of development and formation of appellate procedure in Ukraine. The functions of judicial power are considered, and also the functional setting of appellate procedure is ascertained as independent stage of criminal proceedings and form of appeal against court decisions. The possible variants of judicial control are examined both within the pre-trial procedure and in the court of first instance. It is suggested to extend the objects of judicial control. Suggestions on the improvement of procedure of verification of decisions of courts in an appellate instance are submitted. The author of dissertation divides the procedure of examination of cases in court of appeal into facilitated and adversarial. The models of appellate and cassation procedure are compared, their general and distinguishing features are presented.
   The author has brought the complex of the scientifically grounded suggestions on the improvement of current criminal procedure legislation and project of Code of Criminal Procedure of Ukraine.
   Key words: appellate procedure, appeal, court of appeal, appeal of a court judgement, sentence, abolition and change of sentence, judicial control, tasks of appellate procedure, stages of criminal proceedings.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Апеляційне провадження в системі кримінально-процесуальних стадій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net