Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Економіко-екологічний рейтинг у системі управління підприємством
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економіко-екологічний рейтинг у системі управління підприємством

Анотації

Балакай О.Б. Економіко-екологічний рейтинг у системі управління підприємством. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04.- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк, 2007.

   Дсертаційна робота присвячена розвитку теоретичних положень, розробці методичних підходів і практичних рекомендацій з формування методу рейтингової оцінки економіко-екологічної діяльності підприємства для підвищення ефективності управління.
   Запропоновано концептуальний підхід до формування системи економіко-екологічного управління на принципах сталого розвитку. Визначено поняття економіко-екологічного рейтингу підприємства. Запропоновано науково-методичний підхід до побудови економіко-екологічного рейтингу з використанням засобів кластерного та дискримінантного аналізу. Доведено взаємозалежність рейтингової економіко-екологічної оцінки від наявності та стану системи економіко-екологічного управління. Запропоновано методичні рекомендації до побудови системи економіко-екологічного управління підприємством хлібопекарської промисловості з використанням економіко-екологічного рейтингу, який є основою постійного поліпшення системи економіко-екологічного управління.
   Ключові слова: економіко-екологічний рейтинг, сталий розвиток, економіко-екологічна оцінка, економіко-екологічне управління, хлібопекарська промисловість.

Балакай О.Б. Экономико-экологический рейтинг в системе управления предприятием. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04.-Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности).-Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, 2007.

   Диссертация посвящена развитию теоретических положений, разработке методических подходов и практических рекомендаций по формированию научно-методических подходов к рейтинговой оценке экономико-экологической деятельности предприятия для повышения эффективности управления.
   Обобщены концептуальные подходы к экономико-экологическому управлению и предложена концептуальная схема системы экономико-экологического управления предприятием на базе принципов устойчивого развития. Доказано, что использование экономико-экологического рейтинга в системе экономико-экологического управления позволит реализовать принцип постоянного улучшения системы управления.
   На основании анализа методических подходов к оценке экономико-экологической деятельности предприятия доказана необходимость разработки экономико-экологического рейтинга. Обосновано, что экономико-экологический рейтинг предприятия - это система оценки предприятия, которая позволяет отнести его к определенной категории на основе индикаторов экономико-экологического состояния. Основой экономико-экологического рейтинга является механизм количественной оценки экономико-экологического уровня предприятия, который представляет собой соотношение фактического и нормативного состояния экономико-экологического функционирования предприятия, отражаемое системой относительных и удельных показателей качества окружающей среды, природоемкости и ресурсосбережения во взаимосвязи с технико-экономическим состоянием производства, определяемым экологичностью техники, технологии, сырья, материалов, продукции; состоянием организации, планирования и стимулирования природоохранной деятельности, а также рационального природопользования и используемых экономических рычагов в процессе природопользования.
   Определено, что процесс рейтинговой оценки экономико-экологической деятельности предприятия предусматривает выполнение ряда последовательных этапов: определение цели; формирование системы показателей; сбор исходной информации; выбор методики стандартизации показателей; интегральная оценка; ранжирование объектов по значению рейтингов; практическое использование полученных результатов. Предложен научно-методический подход к проведению ранжирования предприятий на основе использования методов кластерного анализа для первичного разделения объектов загрязнителей и сокращения информационного пространства. Для расчета экономико-экологического рейтинга адаптированы средства дискриминантного анализа, что позволяет получить не только количественное значение рейтинговой оценки для исследуемой совокупности, но и выявить ее структуру.
   Обоснована система показателей экономико-экологической деятельности промышленного предприятия, которая состоит из 6 групп: состояние природопользования, эффективность природоохранной деятельности, использование основных средств природоохранного назначения, экологичность производства, экономическое состояние предприятия, экологичность системы управления. В результате сокращения информационного пространства определены индикаторы экономико-экологического состояния для предприятий хлебопекарной промышленности (по одному из каждой группы)
   Расчет экономико-экологического рейтинга предприятий хлебопекарной промышленности свидетельствуют о тенденции разделения предприятий на две группы: экологически опасные и предприятия с наименьшим негативным влиянием на окружающую среду. Доказана взаимозависимость между экономико-экологическим рейтингом и наличием системы экономико-экологического управления. Обосновано, что система экономико-экологического управления должна быть интегрирована в общую систему управления предприятием, базироваться на цикле Деминга и включать деятельность по планированию, организационную структуру, обязанности, методы и методики, процессы и ресурсы. К основным инструментам экономико-экологического управления в диссертации отнесены экономико-экологический рейтинг, эко-аудит, подход на основе жизненного цикла продукции, открытая отчетность и взаимодействие с заинтересованными сторонами. Среди показателей эффективности особое место занимает экономико-экологический рейтинг, который позволяет реализовать принцип постоянного улучшения в системе экономико-экологического управления предприятием и оценить эффективность системы управления.
   Разработаны методические рекомендации по внедрению системы экономико-экологического управления с использованием рейтинговой оценки экономико-экологической деятельности. Доказана необходимость включения соответствующих нормативов в требования к производственным и другим процессам на предприятии, учета их при планировании и осуществлении деятельности.
   Ключевые слова: экономико-экологический рейтинг, устойчивое развитие, экономико-экологическая оценка, экономико-экологическое управление, хлебопекарная промышленность.

Balakai, O.B. Economic and ecological rating in the system of enterprise management. – Manuscript.

Dissertation for the degree of candidate of economic sciences in speciality 08.00.04. – Economics and enterprise management (by type of economic activities) –Donetsk National University of Economics and Trade named Mehail Tugan-Baranovsky, Donetsk, 2007.

   The dissertation is devoted to the development of theoretical positions, elaboration of methodical approaches and practical recommendations as to the formation of method of rating evaluation of enterprise economic and ecological activities with the aim to enhance management efficiency.
   Suggested is a conceptual approach to the formation of economic and ecological management system based on the principles of sustainable development. Grounded is the fact that economic and ecological rating of enterprise is a system of enterprise evaluation, which enables to refer the enterprise to a certain category according to the indicators of its economic and ecological state.
   Suggested is a scientific methodological approach to economic-ecological rating determination with the help of cluster analysis and adapted descriminant model.
   Proved is the interdependence of economic and ecological evaluation and the current state of economic and ecological management system.
   Suggested is a mechanism of introduction of the system of economic and ecological management of a bread-baking industry enterprise with the use of economic and ecological rating evaluation of activities, which is the foundation for continuous improvement of economic and ecological management.
   Key words: economic and ecological rating, sustainable development, economic and ecological evaluation, economic and ecological management, bread-baking industry.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економіко-екологічний рейтинг у системі управління підприємством

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net