Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України

Анотації 

Брус. С.І. Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”. – Київ, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню теоретичних і практичних питань функціонування депозитарної системи в інфраструктурі ринку цінних паперів. Проведено диференціацію інфраструктури ринку цінних паперів за двома основними блоками – депозитарним та інвестиційно–торговельним. Показано і обґрунтовано модель взаємодії депозитарних та інших фінансових інститутів при формуванні екстериторіального фондового ринку. Уточнено поняття “депозитарна послуга”, модифіковано класифікацію депозитарних послуг за різними ознаками. Проведено порівняльний аналіз функціонування депозитарних моделей в різних країнах світу.Визначено особливості сучасного стану депозитарної інфраструктури та проблеми розвитку ринку депозитарних послуг в Україні. Проаналізовано ризики депозитарної діяльності, обґрунтовано можливості їх мінімізації через триелементну систему ризик-менеджменту. Розроблено варіанти реорганізації Національної депозитарної системи та визначено можливості удосконалення депозитарного обслуговування учасників ринку цінних паперів: використання CASE–технологій; впровадження прямих розрахункових міждепозитарних відносин; поєднання функцій зберігача та реєстратора. Удосконалено інституційну основу функціонування банку–зберігача на ринку депозитарних послуг через поглиблення його сервісної спеціалізації.
   Ключові слова: цінні папери, депозитарна система, депозитарна послуга, депозитарна діяльність, інфраструктура ринку цінних паперів, депозитарій, зберігач, реєстратор, кліринг, міждепозитарні розрахунки.

Брус С.И. Депозитарные услуги на рынке ценных бумаг Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – ГУ “Институт экономики и прогнозирования НАН Украины”. – Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и практических вопросов функционирования депозитарной системы как составной части инфраструктуры рынка ценных бумаг. Проведена дифференциация инфраструктуры рынка по двум основным блокам – депозитарному и инвестиционно–торговому. Показана и обоснована модель взаимодействия депозитарных и других финансовых институтов при формировании экстерриториального фондового рынка. Уточнено понятие “депозитарная услуга” как результата выполнения операций в процессе осуществления депозитарной деятельности профессинальными участниками фондового рынка, модифицирована классификация депозитарных услуг по различным признакам. Проведен сравнительный анализ функционирования зарубежных депозитарных систем, выделены их институциональные различия в соответствии с моделями развития финансовых систем и рынков. Доказана целесообразность интеграции разрозненных депозитариев в объединенную структуру на верхнем уровне депозитарной системы.
   Определены особенности современного этапа становления депозитарной инфраструктуры и проблемы развития рынка депозитарных услуг Украины. Проанализированы риски депозитарной деятельности, обоснованы возможности их минимизации с использованием трехэлементной системы риск-менеджмента. Разработаны варианты реорганизации Национальной депозитарной системы и создания единого депозитария как центрального звена учета и гарантирования прав собственности на ценные бумаги. Определены направления совершенствования депозитарного обслуживания участников рынка ценных бумаг, – такие, как использование новых технологий автоматизации оказания услуг, внедрение прямых расчетных междепозитарных отношений, сочетание в перспективе функций хранителя и регистратора для упрощения перевода именных ценных бумаг в системе депозитарного учета и формирования реестра собственников именных ценных при осуществлении эмитентом корпоративных мероприятий и действий. Усовершенствовано институциональную основу функционирования банка–хранителя на рынке депозитарных услуг через углубление его сервисной специализации. Предложена дальнейшая модификация системы депозитарного учета через внедрение новых технологических новаций. Выделены и обоснованы основные типы организации регламента стандартизированного документооборота для хранителей при осуществлении депозитарной деятельности.
   Ключевые слова: ценные бумаги, депозитарная система, депозитарная услуга, депозитарная деятельность, инфраструктура рынка ценных бумаг, депозитарий, хранитель, регистратор, клиринг, междепозитарные расчеты.

Svitlana I. Brus. Depositary services on the Ukrainian securities market. – The Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in economics by speciality 08.00.08 – Money, Finance and Credit. – State Іnstitution “Institute for Economic and Forecast” NAS of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   The thesis is devoted to the analysis of theoretical and practical issues of the functioning of depositary system in the infrastructure of securities market. The differentiation of securities market infrastructure is presented in two basic blocks – the depositary and trade-investment. The model of interaction between the depositary and other financial institutes during the formation of exterritorial stock market is shown and justified. The notion “depositary service” is defined more precisely than before and the classification of the depositary services on different bases is modified. The author provides a contrastive analysis of the functioning of depositary models in various countries.
   The peculiarities of Ukraine’s modern depositary structure and problems of the development of Ukrainian depositary market have been highlighted in the thesis. The risks related to depositary activity are analyzed, and the possibilities of their minimizing by way of a three-element risk-management system are justified. The variants of the reorganization of the National depositary system have been worked out and various ways to improve depositary services are proposed, such as the use of CASE-technology; introduction of direct-payment extradepositary relations; and unification of the functions of custodian and registrar. The author also proposes various measures to improve the institutional basis of the functioning of the depository bank in the depositary service market via intensification of its service specialization.
   Key words: securities, depositary system, depositary service, depositary activity, securities market infrastructure, depositary, custodian, registrar, clearing, extradepositary payment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net