Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції

Анотації 

Борячок В.М. Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2007.

   Дисертаційна робота присвячена розробці моделей та методів організації поставок в системах електронної комерції. Запропоновано концептуальний підхід до опису систем електронної комерції. Розроблено модель потоків у цих системах. Розроблено модель організації поставок в системах електронної комерції на основі інтеграції розфарбованих та предикатних мереж Петрі, яку може бути використано для автоматизованого управління електронними поставками.
   Розроблено метод адаптивного вибору ефективних варіантів виконання замовлень в системах електронних поставок, що дозволяє автоматизувати процес прийняття рішень, пов’язаних з пошуком постачальників, зменшити часові витрати та знизити ступінь ризику в процесі прийняття рішень за рахунок зменшення впливу суб’єктивних факторів.
   Удосконалено прогнозуючу модель із використанням нейромережевих технологій, що дозволяє прогнозувати динаміку зміни економічних показників систем електронної комерції для малої вибірки.
   Удосконалено метод розробки систем електронної комерції на основі використання предикатних мереж Петрі, що дозволяє враховувати множину факторів, які обумовлюють ефективність створення цього класу систем.
   Наведено практичні рекомендації з розробки системи поставок у системах електронної комерції на базі інструментальних засобів CPN ML.
   Ключові слова: система електронної комерції, організація поставок, мережі Петрі, нейромережеві технології, адаптивні моделі.

Борячок В.М. Адаптивные модели и методы организации поставок в системах электронной коммерции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии. – Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена разработке моделей и методов организации поставок в системах электронной коммерции.
   Рассмотрены особенности функционирования современных систем электронной коммерции и отмечены широкие функциональные возможности применения моделей и методов организации поставок для систем электронной коммерции различного назначения. Сделан вывод о целесообразности применения аппарата сетей Петри, процедур нечеткой логики, нейросетевых технологий для создания моделей и методов организации поставок в системах электронной коммерции.
   Предложен концептуальный подход к описанию систем электронной коммерции. Разработана модель потоков в этих системах. Отмечено, что модель потоков позволяет в полной мере отобразить движение материальных, информационных и денежных потоков системы, а также проанализировать возможные варианты структуры организации электронных поставок.
   Предложена модель организации поставок в системах электронной коммерции на основе интеграции раскрашенных и предикатных сетей Петри с учетом степени риска, представленного лингвистической переменной, и движения финансовых, информационных и материальных потоков между субъектами системы. Предложенная модель дает возможность осуществлять выбор наиболее эффективных вариантов взаимодействия в системах электронной коммерции, что позволяет повысить эффективность функционирования субъектов систем.
   Разработан метод адаптивного выбора эффективных вариантов выполнения заказов в системах электронной коммерции на основе методов многокритериальной оптимизации, который позволяет автоматизировать процесс принятия решений, связанных с поиском поставщиков, сократить временные затраты и снизить степень риска в принятии решений за счет снижения влияния субъективных факторов.
   Усовершенствована прогнозирующая модель с использованием нейросетевых технологий, которая позволяет прогнозировать изменение показателей функционирования систем электронной коммерции по малой выборке. Проведено экспериментальное исследование процесса прогнозирования результирующего параметра по заданной тестовой выборке с использованием предложенной модели. Показано, что нейроподобная модель позволяет вырабатывать более точный прогноз по сравнению с моделью адаптивного сглаживания.
   Усовершенствован метод разработки систем электронной коммерции на основе использования предикатных сетей Петри. Построена модель процесса создания систем электронной коммерции. Предложен критерий выбора эффективного варианта создания системы, учитывающий как оценку затрачиваемого времени, так и оценку финансовых затрат.
   Осуществлено экспериментальное исследование разработанных методов и моделей организации поставок, а также приведены практические рекомендации по организации поставок в системах электронной коммерции на базе инструментальных средств CPN ML.
   Ключевые слова: система электронной коммерции, организация поставок, сети Петри, нейросетевые технологии, адаптивные модели.

Boryachok V.M. Adaptive models and methods of supply chain organization in electronic commerce systems. – Manuscript.

Thesis for candidate’s degree in technical science by specialty 05.13.06 – automatic managing systems and progressive information technologies. – Kharkiv National University of Radio Еlectronics, Kharkiv, 2007.

   The thesis is devoted to the development of the models and methods for supply chain organization in electronic commerce systems. The conceptual approach for describing electronic commerce systems is proposed. The model of value flows in these systems is developed. The model of supply chain organization in electronic commerce systems is developed with help of colour and predicative Petri nets integration. This model can be used for automated supply chain management.
   The method of adaptive selection of effective ways of orders execution in electronic supply chain management systems is developed. It helps to automate the process of making decisions connected with looking for suppliers, to reduce time and risk by lessening the influence of subjective factors.
   The adaptive predictive model is improved by using neural networks technologies, which allows to realize a forecast of economic activities in electronic delivery systems.
   The method of electronic commerce systems creation is improved on the basis of predicative Petri nets. The offered methods and models allow improving the efficiency of supply chain organization in electronic commerce systems.
   Practical recommendations, based on instrumental means of CPN ML, are given here. 
   Keywords: electronic commerce system, supply chain organization, Petri nets, neural networks technologies, adaptive models.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптивні моделі та методи організації поставок в системах електронної комерції

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net