Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Амортизаційна політика та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Амортизаційна політика та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні

Анотації 

Дугієнко Н.О. Амортизаційна політика та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. - ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено подальшому розвитку науково-методологічних і практичних засад формування ефективної амортизаційної політики. У роботі досліджено сутність амортизаційної політики, її основні складові та важелі управління, з’ясовано роль амортизації у відтворювальному процесі. Визначено особливості амортизаційної політики України на різних етапах економічного розвитку з метою з’ясування її ефективності щодо забезпечення інтенсивного технологічного оновлення основного капіталу. Проаналізовано зарубіжний досвід проведення амортизаційної політики. Досліджено етапи реформування амортизаційної політики в Україні. Оцінено методи нарахування амортизації та охарактеризовано позитивні риси та недоліки кожного з них. Проведено аналіз процесу відтворення основного капіталу в Україні. Розглянуто основні джерела фінансування процесу відтворення основного капіталу промислових підприємств. Обґрунтовано необхідність і напрямки державного регулювання відтворення основного капіталу. Оцінено наслідки лібералізації державної амортизаційної політики. Запропоновано основні напрямки вдосконалення амортизаційної політики в сучасних умовах.
   Ключові слова: амортизаційна політика, амортизація, основний капітал, знос, норма амортизаційних відрахувань, методи нарахування амортизації, інвестиції, інноваційна діяльність.

Дугиенко Н.А. Амортизационная политика и основные направления повышения ее эффективности в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория и история экономической мысли. – ГВУЗ “Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана”, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена дальнейшему развитию научно-методологических и практических основ формирования эффективной амортизационной политики.
   В диссертационной работе исследовано сущность амортизационной политики, ее основные составляющие и рычаги управления. Дано авторское трактование понятия “амортизационная политика”, как составляющая часть инвестиционной политики, что представляет собой действия государства по регулированию процесса перенесения стоимости средств труда на производимый продукт с последующим возмещением на качественно новой технико-технологической основе.
   Рассмотрена роль амортизации в воспроизводственном процессе. Определено, что в условиях трансформационной экономики повышается значение амортизации как источника воспроизводства основного капитала, что обусловлено влиянием научно технического прогресса, изменениями в формировании структуры капитальных вложений, ускорением морального износа, пересмотром норм амортизационных отчислений в сторону увеличения и расширением прав предприятий по использованию начисленных сумм амортизации. Оценены методы начисления амортизации и дана характеристика положительным и отрицательным сторонам каждого из них.
   Раскрыты особенности амортизационной политики Украины на разных этапах экономического развития с целью определения ее эффективности по обеспечению интенсивного технологического обновления основного капитала. Показано, что в условиях отсутствия научно обоснованной концепции государственной амортизационной политики процесс ее усовершенствования проходить противоречиво, непоследовательно, без внесения кардинальных изменений, которые могли бы обеспечить повышение ее эффективности.
   Проанализирован зарубежный опыт становления и реформирования амортизационной политики, изучена возможность его использования в разработке эффективных методов регулирования воспроизводства основного капитала в национальной экономике.
   Исследованы этапы реформирования амортизационной политики в Украине. Установлено, что целью реформирования амортизационной политики в трансформационной экономике является постепенный переход к взаимосогласованному функционированию экономической и налоговой концепций амортизации. Механизм осуществления этого перехода рассматривается как основное содержание государственной амортизационной политики, которое определяет ее стратегию, конкретные направления и пути проведения.
   Проведен анализ процесса воспроизводства основного капитала в Украине и рассмотрены источники его финансирования. Обоснованы необходимость и направления государственного регулирования воспроизводства основного капитала. Определены основные функции государственного регулирования процесса воспроизводства основного капитала, которые основываются на опыте зарубежных стран и учитывают особенности отечественной экономики. Среди них: индикативная – связана с определением ориентиров и разработкой рекомендаций по уровню народнохозяйственных потребностей в капитальных вложениях, основном капитале; стимулирующая – проявляется через создание экономических условий и стимулов для заинтересованности всех участников в обеспечении нормального режима воспроизводственных процессов; контролирующая – связана непосредственно с контролем процесса воспроизводства основного капитала, а также с анализом того, как фактически работают указанные условия и стимулы.
   Проанализирована инновационно-инвестиционная деятельность предприятий. Установлено, что инвестиционный кризис в трансформационной экономике Украины в значительной степени был обусловлен недооценкой воспроизводственного потенциала амортизационной системы, которая основывалась на требованиях директивной экономики и не приобрела необходимых изменений в начале рыночных реформ.
   Доказано, что современная амортизационная политика больше отработана с позиций налогообложения и приватизации, а не с позиций воспроизводства основного капитала. Действующая амортизационная политика не способствует накоплению реновационных ресурсов и нарушает на предприятиях финансовую базу для воспроизводства основного капитала как основу достижения положительной экономической динамики и экономического роста. На сегодняшний день амортизационные отчисления не обеспечивают даже простого воспроизводства основного капитала, а тем более его реконструкцию и переоснащение.
   В диссертации установлено, что формирование амортизационной политики может осуществляется тремя вариантами: 1) либерализация амортизационной политики; 2) соединение экономической и налоговой амортизации; 3) органично объединять директивные и рыночные рычаги управления.
   Предложены основные направления повышения эффективности амортизационной политики, которые должны стать предпосылками для: активизации инвестиционной деятельности; роста собственных источников капиталовложений; финансового оздоровления предприятий; перехода на инновационно-технологический путь развития; повышения деловой активности субъектов хозяйствования.
   Ключевые слова: амортизационная политика, амортизация, основной капитал, износ, норма амортизационных отчислений, методы начисления амортизации, инвестиции, инновационная деятельность.

Dugiyenko N.A. Amortization policy and main trends of increasing of its efficiency in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for the candidate of economic sciences degree in specialty 08.00.01 – Economic theory and history of economic thought. – SHEE “Vadim Getman Kyiv National Economic University”, Kyiv, 2007.

   The dissertation is devoted to the further development of the scientific and practical bases of the efficient amortization policy formation. The nature of the amortization policy, its main structural elements and managerial instruments were examined. To understand the efficiency of the Ukrainian amortization policy in the sphere of fixed capital intensive technological renovation the peculiarities of the amortization policy at different economic development stages were determined. The foreign experience of the amortization policy was pursued. The methods of capital depreciation, their positive and negative features, were estimated. The process of the fixed capital reproduction in Ukraine was analyzed. The basic sources of financing of process of reproduction of a fixed capital of the industrial enterprises are certain. The need and the governmental control directions of the fixed capital reproduction were motivated. The consequences of liberalization of state amortization politics are appreciated Тhe main trends of amortization policy at present-time are suggested.
   Key words: amortization policy, amortization, the capital assets, wear, norm of capital depreciation, methods of amortization, investments, innovation activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Амортизаційна політика та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net