Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень

Анотації 

Гаврилова Т.В. Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (харчова промисловість). – Національний університет харчових технологій. Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено розробці теоретичних, методичних, організаційних і практичних засад активізації діяльності підприємства в умовах ринкових перетворень.
   Представлена робота дозволяє дослідити сутність активності підприємства, активізації діяльності підприємства, резервів реалізації активності та розробити заходи щодо активізації діяльності підприємства в ринкових умовах. Удосконалено класифікацію резервів реалізації активності. Досліджено основні форми активізації діяльності підприємства в ринкових умовах. Запропоновано блок-схему організаційно-економічного механізму активізації діяльності підприємства, яка поєднує в собі теоретичні, методичні та практичні аспекти процесу активізації діяльності підприємств у ринкових умовах, які своєю єдністю і взаємозв’язком сприяють накопиченню позитивних змін в активності підприємства. Обґрунтовано необхідність активізації діяльності підприємств харчової промисловості. На основі дослідження сучасних методів аналізу розроблено аналітичну матричну модель для аналізу результатів діяльності підприємства та реалізації активності й їх угрупування за такими критеріями результативності як прибутковість, продуктивність, економічність, ресурсний потенціал. Запропоновано напрями активізації діяльності підприємства в умовах ринкових перетворень.
   Ключові слова: активність, активізація діяльності підприємства, резерви, управління, стратегія, мотивація.

Гаврилова Т.В. Активизация деятельности предприятий в условиях рыночных преобразований. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (пищевая промышленность). – Национальный университет пищевых технологий. Киев, 2007.

   Диссертация посвящена актуальным вопросам теоретического обобщения и разработке практических рекомендаций по усовершенствованию процесса активизации деятельности предприятия в рыночных условиях. На основе исследования теоретико-методической сущности активности как экономической категории и объекта управления даны авторские определения понятий “активность” и “активизация деятельности предприятия”, доказана необходимость усовершенствования процесса активизации на предприятиях пищевой промышленности, выяснено, что представляют собой хозяйственная и предпринимательская деятельности как формы самодвижения и активности в экономической системе.
   Определено, что процесс самодвижения и, соответственно, активность имеют такие формы: функционирование, рост, развитие, деградация, катастрофирование.
   Формирование системы активизации деятельности предприятия обеспечивается единством форм внешнего и внутреннего регулирования. Установлено, что все формы активизации деятельности предприятия находятся во взаимосвязи и взаимозависимости.
   В результате обобщения существующих подходов к классификации резервов предложена классификация резервов реализации активности.
   Разработана аналитическая матричная модель для анализа результатов деятельности предприятия и реализации активности, преимуществами которой являются возможность охватить в анализе не только числовые показатели, но и проследить динамику изменения отображенных в ней показателей. Разработан организационно-экономический механизм активизации деятельности предприятия.
   Проанализированы основные тенденции развития и определены основные проблемы предприятий пищевой промышленности и ликероводочной отрасли.
   Обоснованы основные методические аспекты налогового регулирования как инструмента внешней активизации деятельности предприятия.
   Предложены методические подходы к формированию активной системы стратегического управления на предприятии и результативной системы мотивационного обеспечения активизации деятельности предприятия.
   В качестве стержня осуществления технологии формирования активной системы стратегического управления была предложена следующая последовательность: “стратегическая система целей → активизирующая система целей → система проблем → активизирующие стратегические альтернативы → система активизационных решений → оценка и контроль”.
   Предложен алгоритм оценки силы активности персонала предприятия, позволяющий определить степень приближенности фактической активности персонала к максимально возможной.
   Ключевые слова: активность, активизация деятельности предприятия, резервы, управление, стратегия, мотивация.

Havrylova T.V. Enterprise Activity Activations under Market Reformations Circumstances. – Manuscript.

The dissertation for Candidate of Economic Science Degree in specialty 08.00.04 – Economics and management of enterprises (Food Industry). – National University of Food Technologies, – Kyiv, 2007.

   The dissertation deals with the development of theoretical, methodical, managerial and practical principles of enterprise activity activation under market reformations circumstances.
   This creative work allows investigating the enterprise activity essence, enterprise activity activation, activity realization reserves and developing the ways of enterprise activity activation under market reformations circumstances. The classification of activity realization reserves is improved.
   The main forms of enterprise activity activation under market reformations circumstances are investigated. The flow block of organizational-economical mechanism of enterprise activity activation is proposed. This flow block combines theoretical, methodical and practical aspects of enterprise activity activation under market reformations circumstances process. This aspects assist the positive modifications accumulation in the level of enterprise activity because of their solidarity and interrelation. The necessity of food industry enterprises activity activation is validated. On the background of researches of modern methods of analysis an analytical matrix model for analysis of results of enterprise activity and realization of their groupments activity on such criteria as effectiveness, profitability, productivity, economy, resource potential is developed. The ways of enterprise activity activation under market reformations circumstances are proposed.
   Key words: activity, enterprise activity activation, reserve, management practice, strategy, motivation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net