Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури

Анотації 

Колот О.А. Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Національний університет державної податкової служби України, Ірпінь, 2007.

   Дисертацію присвячено дослідженню проблематики управління ризиками, що пов‘язані зі сферою боргових запозичень держави. Розкрито питання економічної сутності боргового портфеля держави, проаналізовано об‘єктивний вплив ризиків макроекономічного, макрофінансового та ринкового характеру на його вартісні характеристики, досліджено прояв та взаємозв‘язок основних видів ризику, запропоновано їх класифікацію. З позицій теорії та практики доведено, що в сучасних реаліях борговий ризик-менеджмент стає дедалі актуальнішим та практично затребуваним інструментом ефективного управління борговим портфелем держави, досягнення загальних стратегічних цілей і прийняття обґрунтованих рішень. Доведено вирішальну роль боргового ризик-менеджменту для проведення зваженої боргової політики, націленої на зменшення залежності від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, обмеження зростання обсягів боргових платежів. Підкреслено масштабний та універсальний вплив ринкового ризику на вартість боргового портфеля держави і боргових виплат, що зумовлює необхідність приділення значної уваги управлінню саме цим типом ризику. За результатами аналізу визначено суттєвий вплив валютної компоненти ринкового ризику на борговий портфель уряду України та запропоновано оптимізаційну модель для мінімізації потенційно негативних наслідків. Надано загальні пропозиції щодо першочергових заходів для розбудови в Україні якісної та повноцінної системи управління ризиками в сфері боргових запозичень держави. Доведено потребу комплексної реалізації боргового менеджменту як способом оптимізації структури боргового портфеля, так і через збалансування характеристик грошових потоків на рівні держави.
   Ключові слова: борговий портфель, ризик, ринковий та валютний ризики, борговий ризик-менеджмент, боргові виплати, оптимізація структури боргового портфеля, стратегічний портфельний стандарт.

Колот Е.А. Долговой портфель государства: управление рисками и оптимизация структуры. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – Национальный университет государственной налоговой службы Украины, Ирпень, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию проблематики управления рисками, связанными со сферой долговых заимствований государства. Исследована экономическая сущность долгового портфеля государства, проанализировано объективное влияние рисков макроэкономического, макрофинансового и рыночного характера на его стоимостные характеристики, исследован характер проявления основных видов рисков долгового портфеля государства, предложена их классификация.
   Аргументируется, что управление рисками является ключевым условием эффективного управления долговым портфелем государства, проведения взвешенной долговой политики, нацеленной на уменьшение зависимости от влияния внешних и внутренних факторов, ограничения объемов долговых платежей. Проанализированы основные составляющие процесса долгового риск-менеджмента, изучены мировые тенденции развития системы управления долговыми рисками и институциональные основы функционирования современного долгового офиса. Определено, что масштабы отрицательного влияния рисков различного типа на стоимостные характеристики правительственных долговых обязательств зависят, с одной стороны, от оптимальности внутренней структуры сформированных долговых портфелей, а с другой - от возможности проведения взаимно скоординированных эффективных действий долговой, фискальной и денежно-кредитной политик, устойчивости финансовой системы страны.
   Доказана необходимость комплексной реализации долгового риск-менеджмента, что предусматривает: 1) управление структурой долгового портфеля государства, в частности путем разработки и использования стратегических портфельных стандартов; 2) координацию денежных потоков на уровне государства; 3) комплексный анализ критериев долговой нагрузки, в том числе непосредственно связанных со структурой портфеля обязательств.
   Подчеркивается наиболее масштабное и универсальное влияние рыночных факторов риска на стоимостные характеристики долгового портфеля государства и необходимость акцента в долговом менеджменте на управлении именно этим видом риска. В рамках исследования изучены основные подходы к управлению рыночным риском, в том числе детально проанализирована практика разработки и применения так называемых стратегических портфельных стандартов (Portfolio Benchmark).
   Особое место в исследовании отводится анализу структуры обязательств долгового портфеля правительства Украины с точки зрения подверженности рыночному риску. Автором подчеркивается, что наличие диспропорций данного портфеля обуславливает существенное влияние валютной компоненты рыночного риска на объем долговых платежей. Исходя из этого, в исследовании предложена оптимизационная модель структуры долгового портфеля правительства Украины в среднесрочной перспективе, нацеленная на минимизацию потенциально негативных последствий указанного фактора риска.
   В работе детально проанализирована существующая практика управления долговыми рисками в Украине, изучены факторы объективного и субъективного характера, сдерживающие внедрение системы долгового риск-менеджмента. На основе проведенного анализа разработаны рекомендации относительно институциональных, законодательных и других базовых элементов данной системы, очерчены необходимые изменения в деятельности Министерства финансов Украины как органа, непосредственно осуществляющего управление долговым портфелем правительства Украины.
   Ключевые слова: долговой портфель, риск, рыночный и валютный риск, долговой риск-менеджмент, долговые выплаты, оптимизация структуры долгового портфеля, стратегический портфельный стандарт.

Kolot O.A. Debt portfolio of the state: risks management and structure optimization. – Manuscript.

The dissertation for competition of scientific degree of the candidate of economic sciences in the speciality 08.00.08 – Money, finances and credit. –The National University of state tax service of Ukraine, Irpin, 2007.

   The dissertation is dedicated to the investigation of the problems of the state’s debt portfolio risks management. The question of economical essence of debt portfolio of the state is disclosed, objective influence of the risks of macroeconomic, macrofinancial and market nature on its cost characteristics is analysed, the nature of manifestation of main components of market risk (currency and interest components) is investigated.
   The candidate for a degree has proved that in modern realities debt management risk becomes more and more relevant and practically essential instrument of efficient control of debt portfolio of the state, achievement of general strategic purposes and taking of reasonable decisions. Exclusive role of debt risk management in fulfilment of considered debt policy is determined, which aimed at reduction of growth of the volumes of debt payments. The most scaled and universal influence of market risk on the cost of the debt portfolio of the state and debt payments and the necessity to pay significant attention to the management of this risk and term structure of the state’s debt portfolio is emphasized. At the same time, the necessity of complex realization of debt management is proved by means of both debt portfolio structure optimization and balancing of the characteristics of monetary flows at the state level.
   Conceptual approaches to debt portfolio risks management are analysed in detail, which allowed making practical conclusions of adaptation of world experience to Ukrainian realities. The author determined significant influence of currency component of market risk on debt portfolio of the government of Ukraine for minimization of potentially negative consequences. The complex of actions concerning establishment in Ukraine of full-fledged debt risk management system.
   Key words: Debt portfolio, risk, market and currency risk, debt risk-management, debt payments, optimization of structure of a Debt portfolio, Portfolio Benchmark.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net