Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця ХХ – початку ХХІ століття
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця ХХ – початку ХХІ століття

 Анотації

Худолій А.О. Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця ХХ – початку ХХІ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2003.

   Дисертація присвячена вивченню функціональних змін у мові американської публіцистики. Результати дослідження висвітлюють морфологічні та синтаксичні зміни лексичних одиниць у мові американської публіцистики. З’ясовано, що динаміка функціональних змін проявляється в появі новотворів, чисельність яких свідчить про їх комунікативну цінність і відповідний дериваційний потенціал.
   Досліджено активність і розвиток новотворів у мові американських публіцистичних текстів. Аналіз динамічних явищ мови виявив, що гнучкість лексичних одиниць у функціональному аспекті зумовлена раціональним та економним використанням внутрішніх мовних ресурсів. Окрема увага приділяється концептуальним метафорам, оскільки вони виступають підґрунтям мовних змін в американській публіцистиці.
   Встановлюються особливості семантичних змін у процесі словотворення. З’ясовані найбільш продуктивні способи словотворення, виявлені моделі творення нових лексичних одиниць у мові американської публіцистики.
   Розглядаються термінологізація, транстермінологізація та детермінологізація, які супроводжуються розширенням словникового складу мови американської публіцистики. Встановлено, що кількість термінів у повсякденному вжитку зростає, оскільки вони відповідають потребам комунікації.
   Ключові слова: публіцистичний текст, функціональні зміни, терміни, термінологізація, детермінологізація, транстермінологізація, концептуальна метафора, лексичні та фразеологічні новотвори.

Худолий А.А. Динамика функциональных изменений в языке американской публицистики конца ХХ – начала ХХІ века. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2003.

   Диссертация посвящена изучению и описанию функциональных изменений в языке американской публицистики конца ХХ – начала ХХІ столетия. Результаты работы раскрывают лексические, фразеологические и синтаксические изменения лексических единиц. В работе выявлен состав новообразований в американских публицистических текстах, исследованы закономерности фразовой номинации, тенденции ее развития и моделирования в рамках лексико-семантической системы языка – в парадигматике и синтагматике.
   Предметом особого внимания в реферируемой диссертации являются концептуальные метафоры, поскольку они представляют собой механизм языковых изменений. Важной функцией метафор публицистических текстов является концептуализация действительности, в результате чего формируются новые концепты. Формирование концептуальных метафор тесно связано с процессами словообразования.
   Анализ динамики функциональных изменений раскрывает потенциал деривационного механизма языка. Конверсия, суффиксация, образование слов с помощью аффиксоидов, терминологизация, транстерминологизация, детерминологизация и синтаксическое словосложение – процессы словообразования, которые базируются на функциональной переориентации.
   Лексический состав языка современной американской публицистики активно пополняется за счет новообразований, численность которых свидетельствует об их коммуникативно-прагматической ценности и деривационном потенциале. Лексико-семантические изменения охватывают пополнение словарного запаса общественно-политической терминологией, новообразованиями в области экономики, науки, политики и т.д. В языке американских публицистических текстов активно происходят процессы терминологизации и детерминологизации. Изменение семантического объема терминов сопровождается изменениями их функциональных характеристик. Образование новых лексико-семантических вариантов происходит во многих случаях в связи с функциональной мобильностью номинативных единиц, миграцией из одной терминосистемы в другую. Транстерминологизация и детерминологизация сопровождаются расширением словарного состава языка, повышением образовательного уровня читателей. Упомянутые выше процессы свидетельствуют об активном пополнении языка американской публицистики терминами. Количество терминов в повседневном использовании растёт, поскольку они заполняют существующие лакуны и соответствуют потребностям коммуникации.
   Установлена возрастающая роль деривационных изменений, которые охватывают аффиксальное, телескопийное, полуаффиксное словообразование и сокращения в процессе функционирования и развития языка американской публицистики. Ярким примером морфолого-синтаксического словообразования выступает конверсия. Словообразование тесно связано с синтаксисом. Одним из наиболее распространенных продуктов словообразования в языке американской публицистики выступают сложные слова синтаксического типа и предложения-универбы.
   Результаты исследования свидетельствуют о регулярном, системном характере языковых изменений. Наиболее продуктивными способами словообразования выступают: синтаксическое словосложение, семантическое словообразование и аффиксация. Продолжается процесс образования новых словообразовательных моделей и элементов, в частности, преобразование в аффиксальные морфемы частей полнозначных лексем. Рост активности словообразования происходит путем присоединения полуаффиксов к основам слов, который свидетельствует о тенденции к морфемизации свободных форм. Притерпев изменения, лексические единицы адаптируются к необходимым синтаксическим и парадигматическим показателям других частей речи.
   Одной из характерных особенностей динамики функциональных изменений языка американской публицистики выступает переход слов из одной части речи в другую, вследствии чего изменяются семантические, морфологические и синтаксические характеристики.
   Ключевые слова: публицистический текст, функциональные изменения, термины, терминологизация, детерминологизация, транстерминологизация, концептуальная метафора, лексические и фразеологические новообразования.

Khudoliy A.O. Dynamics of Functional Changes in American Journalistic Texts at the End of the 20th – Beginning of the 21st Century. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in philology, speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kyiv National Linguistic University, Kyiv, 2003.

   The thesis focuses on the study of functional changes in the language of American journalistic texts. Results of the research highlight morphological and syntactical changes of lexical units in the language of American journalistic texts. It has been ascertained that dynamics of functional changes leads to the formation of new lexical units, the number of which proves their communicative value and respective derivational potential.
   Activity and development of innovations in the language of American journalistic texts are studied. Analysis of dynamic phenomena in modern American English displayed that flexibility of lexical units in their functional aspect is determined by rational and efficient use of inner language resourses. Special emphasis is laid upon conceptual metaphors that underlie the basis for language changes in American journalistic texts.
   Peculiarities of semantic changes in word formation are established. The most productive types of word formation alongside with models for coining new words in the language of American journalistic texts have been determined. Terminologization, transterminologization and determinologization have been considered as far as they result in lexicon expansion. The number of terms have proved to be growing in everyday use due to the needs of communication.
   Key words: journalistic text, functional changes, terms, terminologization, determinologization, transterminologization, conceptual metaphor, lexical and phraseological innovations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця ХХ – початку ХХІ століття

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net