Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Адаптація економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адаптація економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку

Анотації 

Кравченко С.А. Адаптація економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). – Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, Київ, 2007.

   В дисертаційній роботі сформульовано теоретико-методологічні основи та концептуальні підходи до адаптації економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано інтегративну позицію щодо сутності адаптації економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до конкуренції, основу якої становлять сукупність форм і методів виживання в умовах ринку, встановлення рівноваги у відносинах і зв'язках (фінансових, податкових, цінових, кредитних).
   Виявлено й обґрунтовано фактори, рівні та основні складові адаптації економічного механізму, методи її діагностики. Визначено параметри адаптації і умови забезпечення конкурентоспроможності з позицій організації виробництва сільськогосподарської продукції й адаптивного підходу до управління. Розроблено й апробовано модель діагностики процесів адаптації економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку. Результати досліджень, висновки й рекомендації використовуються в системі державного управління агропромислового розвитку регіональних адміністрацій.
   Ключові слова: підприємство, ринок, адаптація, ринкові відносини, рівень і складові адаптації, економічний механізм, конкурентоспроможність, адаптивний підхід в управлінні, діагностика процесів адаптації.

Кравченко С.А. Адаптация экономического механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий к условиям рынка. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (экономика сельского хозяйства и АПК). – Национальный научный центр „Институт аграрной экономики” УААН, Киев, 2007.

   В диссертационной работе на основе теоретического синтеза системных исследований сформулированы теоретико–методологические основы адаптации сельскохозяйственных предприятий к условиям рынка. В связи с этим сущность адаптации сельскохозяйственного предприятия определена с позиции мезо– и микроуровней экономической иерархии, основой которой являются формы отражения механизмов воздействия рыночной среды. Систематизированы и сгруппированы исследовательские позиции в изучении процессов адаптации предприятий. Разработаны концептуальные подходы к адаптации экономического механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий к условиям конкуренции. Обоснована интегративная позиция относительно к сущности адаптации экономического механизма, основу которой составляет совокупность форм и методов выживания в условиях рынка, установления равновесия в отношениях и связях (финансовых, налоговых, ценовых и кредитных).
   В процессе исследования установлены и обоснованы факторы, уровни и основные составляющие адаптации экономического механизма, методы ее диагностики. Углублена и дополнена структура концепции адаптации экономического механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий. Основные характеристики дескриптивной модели организации производства сельскохозяйственной продукции адаптированного предприятия полностью соответствуют параметрам адаптации и условиям обеспечения конкурентоспособности. Адаптивный подход к управлению соотносится с разработкой и реализацией наиболее эффективных стратегий отражения действующим предприятием и его сетевыми структурами воздействий рыночной среды.
   В рамках концептуальных подходов адаптации экономического механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий к условиям рыночного хозяйствования проанализированы особенности финансово-кредитного механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий, механизма налогообложения как источника повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий, ценообразования в период адаптации сельскохозяйственных предприятий к условиям рынка. Обосновано, что выживание сельскохозяйственных предприятий в рыночных условиях обеспечивается созданием конкурентной среды в инвестиционной, инновационной и предпринимательской сферах. Укреплению адаптационного статуса предприятий и наращиванию их конкурентных позиций способствуют кластеры. В диссертации получили дальнейшее развитие учет микроэкономических факторов адаптации сельскохозяйственных предприятий с группировкой параметров адаптации и индикаторов оценки уровня адаптации; классификация свойств сельскохозяйственных предприятий как экономических агентов; обоснование применения методов прогнозной оценки в анализе стимулирования кредитной, инвестиционной и инновационной привлекательности сельскохозяйственных предприятий.
   В системе диагностики адаптивного состояния обоснована реализация модифицированных моделей конкурентно-кооперационного взаимодействия, рыночной адаптации, качества функционирования организационно-экономической системы адаптации, методики оценки профессиональной активности персонала в решении проблем маркетинга и маркетингового потенциала на примере конкретных предприятий региона. Разработана и апробирована модель диагностики процессов адаптации экономического механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий на основе использования экономико-математического моделирования и созданной информационной системы обеспечения. Выбор и комбинирование вариантов стратегии обеспечения адаптации к условиям конкуренции определяют суть методического подхода к принятию решений. Синтетическая оценка индикаторов основных составляющих адаптации экономического механизма функционирования предприятий к условиям рынка раскрывает параметры процессов адаптации. Уровни сформированности процессов адаптации группируются в соответствии с оценкой параметров, оптимизация которых обусловливает выбор стратегии обеспечения адаптации в решении проблем развития экономического механизма функционирования сельскохозяйственных предприятий. Установленное оптимальное количество отношений между банком и предприятием предоставило возможность рекомендовать предприятию отношения с конкретным банком. Результаты исследований, выводы и рекомендации используются в системе государственного управления агропромышленного развития региональных администраций.
   Ключевые слова: предприятие, рынок, адаптация, рыночные отношения, уровень и составляющие адаптации, экономический механизм, конкурентоспособность, адаптивный подход в управлении, диагностика процессов адаптации.

Kravchenko S.A. Adaptation the economic mechanism of the operation agricultural enterprises to conditions market. – Manuscript.

The dissertation for obtaining a doctor’s degree of economics in specialty 08.00.04 – economics and management of the enterprises (economics of agriculture and AIC). – National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics" of the UAAS, Kiev, 2007.

   The theoretical–methodological foundations and conceptual approaches to adaptation the economic mechanism of the operation agricultural enterprises are determined in the dissertation work. There is integration position in respect of to essence of the adaptation the economic mechanism of the operation agricultural enterprises to competitions, which base the collection of the forms and methods of the survival in condition market, determinations of the balance in relations and relationship (financial, tax, price and credit).
   They are determined and grounded factors, levels and main components to adaptation the economic mechanism, methods of her diagnostics. The parameters to adaptation and condition of the provision to competitiveness with position of the organizations production to agricultural product and adaptive approach to management they are determined. There is created and approbation model of the diagnostics of the processes to adaptation the economic mechanism of the operation agricultural enterprises to condition market. The results of the researches, findings and recommendations are used in system of state management agrarian and industrial development regional administrations.
   Key words: the enterprise, the market, adaptation, market relations, level and forming adaptation, economic mechanism, competitiveness, adaptive approach in management, diagnostics of the processes to adaptation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адаптація економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net