Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Антинігілістичний роман М.С. Лєскова
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Антинігілістичний роман М.С. Лєскова

 Анотації

Каданер О.В. Антинігілістичний роман М.С. Лєскова. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 – російська література. – Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2004.

   Дисертація присвячена аналізу антинігілістичних романів М.С. Лєскова “Некуда” та “На ножах”, які відобразили антиреволюційні настрої письменника. Дані романи охарактеризовані не як реакційно-охоронні, такі, що перебувають на периферії творчості письменника, а як значне художнє явище, що має самостійну цінність. Названі твори разом з тим дають повне уявлення про своєрідність художнього світу Лєскова, про специфіку сприйняття ним оточуючого середовища та його громадянської позиції. У дисертації подано ідейно-художній аналіз романів “Некуда” та “На ножах” в контексті антинігілістичної літератури другої половини ХІХ століття, що дозволило більш рельєфно з’ясувати своєрідність антинігілістичних творів Лєскова.
   Проведене дослідження поглиблює уявлення про проблематику ”Некуда” та “На ножах”, уточнює типологію героїв. Вперше всебічно проаналізовано образи нігілістів-авантюристів, оскільки в працях попередників предметом аналізу були переважно образи “справжніх нігілістів”, а самі романи “Некуда” та “На ножах” розглянуті не ізольовано, а в контексті творчості самого письменника, в результаті чого простежена еволюція антинігілістичної теми в художній прозі Лєскова.
   Ключові слова: нігілізм, антинігілістичний роман, сюжет, композиція, типологія образів, конфлікт.

Каданер О.В. Антинигилистический роман Н.С. Лескова. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.02 – русская литература. – Харьковский государственный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена анализу антинигилистических романов Н.С. Лескова “Некуда” и “На ножах”, отразивших антиреволюционные настроения писателя.
   Антинигилистические романы Н.С. Лескова “Некуда” и “На ножах” занимают не маргинальное, как это утверждалось в советском литературоведении, а одно из центральных мест в творческом наследии писателя и представляют собой значительное явление в истории русской литературы второй половины XIX века. Эти романы явили собой пример острополемичной литературы и наглядно опровергают миф об их авторе как второразрядном беллетристе, реакционере.
   Сторонник нереволюционного развития России, “постепеновец” Лесков в своих романах вступает в спор с “нетерпеливцами”-революционерами с целью доказать несостоятельность их теорий преобразования российской действительности, их несовместимость с практикой русской жизни. Эта полемика о путях и способах достижения счастливой жизни для всех придавала особую остроту романам Лескова. В романах “Некуда” и “На ножах” представлен значительный спектр нравственных, социальных и политических проблем, и все они, несомненно, связаны с распространением в России революционных идей. В “Некуда” и “На ножах” Лесков дает не только психологический портрет нигилиста, но и рассматривает нигилизм как феномен общественной и духовной жизни страны. Писатель подвергает нигилизм глубокому анализу не только как совокупность политических интересов индивидуума, но и как целостную систему взглядов, определяющую его жизненные ценности.
   Поскольку антинигилистическая беллетристика долгие годы трактовалась исключительно как литература клеветнически-памфлетного характера, основная задача которой заключается в компрометации революционного движения, в диссертации дано новое толкование антинигилистических произведений и указаны их исторические корни. Антинигилистические произведения определены диссертантом как произведения с резко отрицательным отношением к революционной идеологии (в начале революционно-демократическом, а затем в народническом варианте), ставящие своей основной целью раскрыть ее антигуманную суть. При этом в антинигилистических произведениях не только критиковались, напрочь отрицались, но и подвергались глубокому анализу нигилистическая мораль и идеалы, пропагандировались альтернативные нигилизму взгляды на пути развития России на основе нравственного совершенствования общества и отдельно взятого человека. Таким образом, корни антинигилистической беллетристики лежат в атмосфере российской действительности 60-70-х годов XIX века, пораженной распространением идей нигилизма. Обзор ряда антинигилистических произведений (В.П. Клюшников “Марево”, В.В. Крестовский “Кровавый пуф”, А.Ф. Писемский “В водовороте”, “Взбаламученное море” и др.), а также произведений малой формы Лескова, где тоже фигурируют образы нигилистов, позволил сделать вывод о том, что хотя их авторы и весьма несхожи в своей художественной манере, однако у них есть и немало общего. Для всей антинигилистической прозы характерно сходство не только в общности тематики, но и в сюжетной и образной системах.
   Лесков одним из первых в русской литературе подметил многослойность, неоднородность революционного движения в России. В романах “Некуда” и “На ножах” представлены различные типы отрицателей: “настоящие нигилисты”, праведники от нигилизма; нигилисты-авантюристы, псевдореволюционеры, приспособленцы и мошенники, способные сжечь Россию в огне революции. Эти две группы нигилистов наиболее отчетливо изображены в романе “Некуда”. Нигилисты, по Лескову, в 70-е годы (время написания романа “На ножах”) неизбежно должны либо капитулировать, разуверившись в идеях социализма, либо превратиться в страстных к наживе авантюристов и мошенников. Разработанная Лесковым образная система антинигилистических романов будет варьироваться в той или иной мере в ряде последующих произведений писателей-антинигилистов.
   Для разоблачения нигилистов-авантюристов автор, кроме характеристики идейной и психологической сущности образов, вводит в тексты романов мотивы театральности, маскарада, что способствует созданию сатирического эффекта.
   Анализируя антигуманную природу нигилизма, писатель показывает, как он уродует души, делая, порой, из людей честных и чистых жестоких, идейная убежденность которых граничит с фанатической одержимостью. Лесков пытается аргументированно доказать, что утопические, радикальные идеи не имеют под собой реальной почвы, а практическая деятельность на их основе вредна, чревата тяжелыми последствиями, человеческими жертвами и драмами и не может привести к исторически-плодотворному результату.
   Органично в ткань обоих романов Лескова входит тема добра и зла, света и тьмы. С наибольшей силой эти мотивы развиты в романе “На ножах”. Не случайно Лесков, религиозный человек, в разоблачении нигилистических идей исходит из общечеловеческих, библейских начал. В качестве альтернативы нигилизму Лесков на страницах своих произведений предлагает путь реформаторских преобразований, духовного совершенствования общества и личности. Идея нравственного совершенствования человека, в основе которой лежала евангельская заповедь “Возлюби ближнего как самого себя”, идея добра и милосердия, жертвенности ассоциируется у Лескова с положительными героями. В образах праведников Лесков концентрирует потенциальные возможности русского человека, духовность которого основана на нравственно-этических ценностях православного христианина. Эта позиция писателя близка взглядам Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова.
   Ключевые слова: нигилизм, антинигилистический роман, сюжет, композиция, типология образов, конфликт.

Kadaner O.B. - Antinihilistic novel of N.S. Leskov. – Manuscript.

Thesis for a candidate's degree of philology on speciality 10.01.02 – Russian literature. G.S. Scovoroda State University, Kharkov, 2004.

   The dissertation is devoted to the analysis of N.S. Leskov's antinihilistic novels (“Nekuda”(“Nowhere”) and “Na nozhakh”( “At sword’s points”)), which reflected antirevolutionary frame of the writer and brought him scandalous fame of exposer, slanderer and reactionary. But at the same time these novels give us idea about originality of Leskov’s artistic world and also about specific character of his perception of present-day reality. In this dissertation an attempt was made to give ideological (idea content) and artistic analysis of novels “Nekuda” (“Nowhere”) and “Na nozhakh” (“At sword’s points”) in the context of the antinihilistic fiction of the second half of XIX centure. The images of nihilist – adventurers were leant at first, because ealier mainly the images of real nihilists were considered. In the course of work the problems of Leskov's novels were defined more exactly and the new information about the prototypes of heroes was given. The review of a number of antinihilistic novels of the second half of XIX centure allowed to do a conclusion not only about common character of themes, but about typical figurative and plot systems.
   Key words: nihilism, antihilistic novel, plot system, composition, typology of images, conflict.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Антинігілістичний роман М.С. Лєскова

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net