Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Грецькі та італійські запозичення в кримськотатарській мові
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Грецькі та італійські запозичення в кримськотатарській мові

 Анотації

Мазінов А.С. Грецькі та італійські запозичення в кримськотатарській мові. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії. Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2004.

   Проблема запозичення іншомовної лексики – одна із складових лінгвістичного дослідження, що займається порівняльним вивченням мов та мовних груп.
   Мета представленої роботи – виявлення закономірностей запозичення лексики грецького та італійського походження в кримськотатарській мові. Завдання дослідження – уточнення тематичної віднесеності запозичених слів, їх фонетичної, морфологічної та семантичної трансформації.
   Практично вся запозичена до XIX століття лексика більшою чи меншою мірою трансформована, сприймається носіями кримськотатарської мови як своя, рідна і не виділяється в мовному потоці. Слід відзначити існування різних ступенів трансформації запозиченої лексики, пов’язаних, у першу чергу, із законом сингармонізму та зі змінами кінцевих складів.
   Запозичена лексика грецького та італійського походження в кримськотатарській мові найбільшою мірою була піддана фонетичній трансформації, що відповідає загальній традиції освоєння іншомовних слів.
   Усі види фонетичної трансформації запозичених грецизмів можна поділити на дві групи. До першої групи увійдуть усі випадки трансформації окремих звуків. До другої – випадки трансформації або втрати кінцевих грецьких складів.
   Запозичені реалії і поняття етнічного, культурного, конфесіонального, природного плану в мові-реципієнті частково видозмінювались відповідно до особливостей світосприймання носіями тюркських діалектів, тобто відбувалася лексико-семантична трансформація запозичень.
   Ключові слова: запозичення, лексика грецького та італійського походження, фонетична, морфологічна та лексико-семантична трансформація, кримськотатарська мова.

Мазинов А.С. Греческие и итальянские заимствования в крымскотатарском языке. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10. 02. 13 – языки народов Азии, Африки, аборигенных народов Америки и Австралии. Институт востоковедения им. А. Крымского НАН Украины. – Киев, 2004.

   Проблема заимствования иноязычной лексики – одна из составляющих лингвистического исследования, занимающегося сопоставительным изучением языков и языковых групп.
   Цель представленной работы – выявление закономерностей заимствования лексики греческого и итальянского происхождения в крымскотатарском языке. Задачи исследования – уточнение тематической отнесённости заимствованных слов, их фонетической, морфологической и семантической трансформации.
   Практически вся заимствованная до XIX века лексика в большей или меньшей степени трансформирована, воспринимается носителями крымскотатарского языка как своя, родная и не выделяется в речевом потоке. В диссертационной работе отмечается существование различных степеней трансформации заимствованной лексики, связанных, в первую очередь, с проявлением закона сингармонизма и с изменением конечных слогов.
   Заимствованная лексика греческого и итальянского происхождения в крымскотатарском языке в наибольшей степени подверглась фонетической трансформации, что соответствует общей тенденции освоения иноязычных слов.
   Все виды фонетической трансформации заимствованных грецизмов можно подразделить на две группы. В первую группу входят все случаи трансформации отдельных звуков. Во вторую – случаи трансформации или утраты конечных греческих слогов.
   Заимствованные реалии и понятия этнического, культурного, конфессионального, природного плана в принимающем языке частично видоизменялись, в соответствии с особенностями мировосприятия носителей тюркских диалектов, т. е. происходила лексико-семантическая трансформация заимствований.
   Заимствование греческой и итальянской лексики происходило как непосредственно из языков-доноров, так и опосредованно, через турецкий, персидский, арабский, украинский и другие языки.
   В крымскотатарском языке существует синонимия тюркских и греческих лексем, а также частичная синонимия нескольких греческих лексем.
   Заимствованные грецизмы обозначают в большинстве случаев природные, бытовые, земледельческие и строительные реалии. Слова итальянского происхождения – названия привозных товаров, инструментов, оружия.
   Ключевые слова: заимствования, грецизмы, итальянская заимствованная лексика, фонетическая, морфологическая и лексико-семантическая трансформация, крымскотатарский язык.

Mazinov A.S. The Greek and Italian loans in the Crimea-Tatar language. – Manuscript.

The thesis for the academic degree Candidate of Philological Sciences, speciality 10.02.13– languages of the peoples of Asia and Africa, aboriginal peoples of America and Australia. A. Krymsky Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2004.

   The issue of loans Lexis appears to be one of the compounds of linguistic investigation, dealing with the comparative study of languages and language groups.
   The present work is designed to expose appropriateness of adopting the vocabulary of the Greek and Italian origin in the Crimea-Tatar language. The task of investigation is to specify the subject relationship of loan-words, their phonetic, morphologic and semantic transformation.
   In theory the vocabulary, adopted before the 19th century is to the great or little degree was transformed and apprehended by the native speakers as its own in the flow of words. It should be noted the existence of different degrees of transformation of the loan-words, associated firstly with the display of the law of synharmonism and with the last syllables change.
   The loan-words of the Greek and Italian origin in the Crimea-Tatar language to the great degree have been undergone to the phonetic transformation, that corresponds to the general tendency of mastering the foreign words.
   All kinds of phonetic transformation of Greek origin loan-words may be divided into two groups. The first group includes all cases of transformation of separate sounds. The second – cases of transformation or the lost of the ending Greek syllables.
   The adopted realities and notions of ethnic, cultural, confession, natural plan in the accepting language were partially changed in accordance with the peculiarities of the world perception by the barriers of the Turkey dialects, that is the vocabulary transformation of adoptions took place.
   Pronunciation of the South coast and middle dialects correspond by the territory and the structure to the Rumean and Urumean pronunciation, existing on the territory of the Cimea peninsula before the 19th century.
   The loan-words of the Greek and Italian vocabulary occurred from both directly Greek and Italian vocabulary and mediatedly through the Turkish, Persian, Arabian and Ukrainian languages.
   The vocabulary of the Italian origin is united in 9 subject groups. Loan words of Greek origin may be united into 12 –15 subject groups.
   Key words: loans, the phonetic, morphological and lexico-semantic transformation, Greek and Italian loans, Crimea-Tatar language.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Грецькі та італійські запозичення в кримськотатарській мові

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net