Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект)

 Анотації

Плетнєва О.Л. Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2004.

   У роботі на значному за обсягом фактичному матеріалі вперше схарактеризовано 103 найпродуктивніші структурно-семантичні моделі фразеологізмів, що стосуються поняття “людина”, а саме ті, що пов’язані з життям та смертю людини, її зовнішністю, характером, розумовими здібностями, ставленням до роботи, фізичними ознаками, моральним і фізичним станом та ін.
   Виявлено специфіку мотивації окремих фразеологічних одиниць із урахуванням духовної культури діалектоносіїв. З’ясовано особливості вияву явищ синонімії (на прикладі 14 синонімічних рядів) та антонімії (на прикладі 6 антонімо-синонімічних рядів) у фразеологічному складі говірок центральної Слобожанщини. Розглянуто явище фразеологічної варіантності у зазначеному діалектному масиві.
   Ключові слова: говірки центральної Слобожанщини, фразеологічна одиниця, фразеологія діалекту, діалектний фразеологізм, структурно-семантична модель, синонімічний ряд, антонімо-синонімічний ряд, фразеологічний варіант.

Плетнева О.Л. Фразеология говоров центральной Слобожанщины (структурно-семантический аспект). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2004.

   Диссертация посвящена актуальной проблеме – исследованию особенностей фразеологического состава говоров центральной Слобожанщины.
   В работе на значительном по объему фактическом материале (более 8000 фразеологических единиц) выделено около 200 структурно-семантических моделей фразеологизмов и впервые охарактеризованы 103 самые продуктивные структурно-семантические модели фразеологических единиц, которые имеют выраженный антропоцентрический характер. Это проявляется в тесной связи внутренней формы фразеологизмов всех моделей с образом человека, а именно: с его жизнью и смертью, его внешностью, характером, умственными способностями, отношением к работе, физическими признаками, моральным и физическим состоянием и т. д., что позволяет объединить фразеологические единицы говоров центральной Слобожанщины в фразеотематическую группу “Человек”.
   Самой значительной по объему является фразеотематическая подгруппа “Человек как живое существо” (35 фразеосемантических групп), менее представлена фразеотематическая подгруппа “Человек как общественное существо” (15 фразеосемантических групп). Самая незначительная по наполненности фразеотематическая подгруппа “Человек как разумное существо” (9 фразеосемантических групп).
   Особенности структурно-семантических моделей фразеологизмов связаны с характерными составляющими национальной языковой картины мира. Фразеологические структурно-семантические модели отображают на глубоком семантическом уровне стереотипные, в значительной мере эталонные представления о человеке во всей совокупности его физических, психических, моральных, социальных признаков, что обусловлено образностью фразеологических единиц, которая связана с вербальными константами украинской народной культуры, национальными символами, этнокультурными реалиями. Специфика структурно-семантических моделей фразеологизмов объясняется метонимическим или метафорическим характером переосмысления свободного словосочетания.
   Выявлена специфика мотивации отдельных фразеологических единиц обозначенных говоров с учетом духовной культуры диалектоносителей. Выяснены особенности проявления синонимии (на примере 14 синонимических рядов) и антонимии (на примере 6 антонимо-синонимических рядов) в фразеологическом составе данного диалектного массива. В состав синонимических рядов входят разные слои фразеологии (общеязыковые, диалектные фразеологизмы, диалектные варианты общеязыковых фразеологических единиц). Характер семантических связей между членами отдельных синонимических рядов зависит, с одной стороны, от особенностей стилистической окраски, а с другой стороны, – от характера структурно-грамматического строения фразеологизмов и их компонентного состава. Большинство фразеологизмов-синонимов имеет отличия образного выражения их понятийного значения. Явление синонимии наиболее широко представлено среди глагольных и прилагательных фразеологических единиц. У глагольных фразеологизмов интегральная сема выражена в основном глагольными компонентами, а видовые семы – существительными компонентами. Дифферециация синонимических значений фразеологических единиц происходит с помощью разного выражения одного семантического признака.
   Особенности некоторых прилагательных, а также большинства числительных и предикативных наречных фразеологизмов-синонимов реализуются на уровне отсутствия деления их семантики на ядерную сему и дифференциальные семантические признаки в результате пустоты денотативного содержания этих фразеологических единиц и сращения их сигнификата с коннотацией. При однотипности синонимических связей именные фразеологизмы имеют дифференциальные семы, которые разнопланово характеризуют значения фразеологических единиц.
   Среди проанализированных фразеологизмов есть полные и частичные антонимы. Основным проявлением антонимии в исследуемой фразеологии является частичная антонимия, которая основана на противопоставлении разной семной структуры фразеологических единиц. Различия в структурной организации фразеологизмов усиливают полный или частичный характер антонимии фразеологических единиц. Наиболее точным характером антонимических отношений отличаются структурно однотипные полные фразеологические антонимы, которые по количеству незначительны среди исследуемых фразеологизмов.
   Рассмотрено явление фразеологической вариантности в говорах центральной Слобожанщины. Фонетические, лексические и грамматические варианты фразеологических единиц объясняются характерными особенностями фонетики, грамматического строения и лексического состава названных говоров.
   Ключевые слова: говоры центральной Слобожанщины, фразеологическая единица, фразеология диалекта, диалектный фразеологизм, структурно-семантическая модель, синонимический ряд, антонимо-синонимический ряд, фразеологический вариант.

Pletneva O.L. 2004. Phraseology of the regional dialects of the central Slobozhanschina (structural-semantic aspect). – Manuscript.

The scientific research for the candidate’s degree in philology in speciality 10.02.01 – the Ukrainian language. – Kharkiv National University, Kharkiv, 2004.

   This scientific research is devoted to the up-date problem which is the research of the central Slobozhanschina regional dialects structure specialities.
   In this research work for the first time and on the considerable volume of the factual material we have characterized the 103 most productive structural-semantic models of the phraseological units concerning the notion of the word “man”, i.e. those which are related to life and death of man, appearance, character, mental abilities, attitude to work, physical qualities, moral and physical condition, etc.
   We have distinguished the motivation specific features of separate units considering the spiritual culture of the speakers’ dialects. We have distinguished the special features of the synonymic realea manifistations (on the 14 synonymous groups (rows)) and antonymous realea (on the 6 antonymous-synonymous rows) within the phraseological structure of the central Slobozhanschina regional dialects. We have considered the realia of the phraseological variability in the certain dialect.
   Key words: dialects of the central Slobozhanschina, phraseological unit, phraseology of a regional dialect, structural-semantic model, synonymous row, antonymous-synonymous row, phraseological varient, phraseological dialect unit.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net