Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів

Анотації 

Томин С.В. Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2006.

   Дисертація містить комплекс теоретичних та практичних питань щодо дослідження проблем роботи з джерелами особистісної інформації у досудовому розслідуванні.
   У роботі проведено аналіз законодавства України з визначення поняття джерел доказів, процесу доказування положень криміналістики, кібернетики та юридичної психології щодо закономірностей формування ідеальних слідів — відображень у свідомості особи.
   Автор розкриває поняття джерела особистісної інформації, його встановлення, способи отримання фактичних даних, їх експертного дослідження та оцінки.
   Дисертантом пропонуються зміни до чинного законодавства щодо вдосконалення роботи з джерелами особистісної інформації.
   Результати дослідження збагачують теоретичні основи криміналістики, можуть бути використані під час майбутніх наукових досліджень, у процесі вдосконалення чинного законодавства, у навчальному процесі, діяльності з розкриття та розслідування злочинів.
   Ключові слова: особистісна інформація, носій інформації, джерело інформації, встановлення особи, отримання інформації, експертне дослідження, оцінка інформації.

Томин С.В. Основные этапы работы с источниками личностной информации в процессе раскрытия и расследования преступлений. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. - Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2006.

   Диссертация содержит комплекс теоретических и практических вопросов, связанных с исследованием проблем работы с источниками личностной информации в процессе раскрытия и расследования преступлений.
   В работе осуществлен анализ действующего законодательства Украины по определению понятия доказательств, их источников, а также положений криминалистики, криминалистической кибернетики и юридической психологии относительно закономерности отражения информации в сознании лица, сохранения ее в памяти и воссоздания во время осуществления процессуальных и непроцессуальных действий.
   Внимание автора сосредоточивается на анализе понятия источника личностной информации, предлагается собственное его определение.
   Обосновывается необходимость включения в тематический план курса “Криминалистика” главы “Источники криминалистически значимой информации”, в которой раскрывалась бы такая их разновидность, как источники личностной информации, и особенности работы с ними на отдельных этапах.
   Считается за необходимое, классифицируя источники личностной информации, учитывать критерий, предусматривающий: 1) форму участия лица в восприятии события преступления и 2) его процессуальный статус.
   В работе формулируются условия признания лица источником личностной информации, раскрывается сущность, содержание и значение установления лица как начального этапа работы с источниками личностной информации; аргументируется необходимость усовершенствования правовых и тактических основ некоторых процессуальных и непроцессуальных действий, среди которых получение объяснений, опрос граждан, снятие информации с каналов связи, визуальное наблюдение.
   Автор раскрывает сущность и содержание стадии экспертного исследования источников личностной информации, анализирует проблемы, которые возникают в процессе назначения, производства и оценки результатов таких видов экспертиз, как судебно-психологическая, судебно-психиатрическая, комплексная судебная психолого-психиатрическая.
   Диссертантом вносятся предложения по изменению действующего законодательства в отношении усовершенствования работы с источниками личностной информации на отдельных ее этапах.
   Материалы диссертации обогащают теоретические основы криминалистической науки, могут быть использованы во время будущих научных исследований, в процессе совершенствования действующего законодательства, в учебном процессе, практической деятельности по раскрытии и расследовании преступлений.
   Ключевые слова: личностная информация, носитель информации, источник информации, установление лица, получение информации, экспертное исследование, оценка информации.

Tomyn S.V. Basic stages of the work with the sources of personality information in the process of crime exposure and investigation. - Manuscript.

Dissertation for a candidate Degree in law in specialty 12.00.09 - Criminal Process and Criminalistics; judicial examination. - Odessa National Academy of Law, Odessa, 2006.

   The research contains a series of theoretical and practical issues relevant to the work with the sources of personality information in the process of crimes exposure and investigation.
   The current legislation of Ukraine concerning the notion of proofs, their sources and the process of proving is analysed; and the regulations of criminalistics, criminalistic cybernetics and juridical psychology in view of the reflection and keeping information in the person's mind and its reproduction.
   The author concentrates on the notion of the sources of personality information and its establishment and the problems of obtaining the facts significant for the crimes exposure and investigation, their expertise and estimation.
   In opinion of the author it is necessary to include the paragraph “The sources of criminalistics information” to the thematic plan of the course “Criminalistics”. There are would be explored such their variety, as the sources of personality information and specific of work with them on some stages, in this paragraph.
   The author makes the proposals concerning the changes to the current legislation in order to improve at certain stages the work with the sources of personality information.
   The thesis results enrich theoretical bases of criminalistics science, they can be applied for improving the current legislation and for crimes exposure and investigation in the practical activities of criminalists.
   The keywords: personality information, transmitter of information, sources of information, establishment of the person, receipt of information, expert research, information estimation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net