Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. - початок ХХI ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. - початок ХХI ст.)

Анотації

Соловяненко Д.В. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. - початок ХХI ст.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.08 – “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство”. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2008.

   У дисертаційній роботі досліджено концептуальні основи функціонування бібліотечного Інтернет-сервісу (БІС) як окремого виду бібліотечного сервісу. Розроблено та подано деталізований технологічний цикл БІС, відповідно до вимог стандарту ISO 13407:1999 "Людино-центричні процеси проектування інтерактивних систем". Розглянуто загальні передумови освоєння Інтернет-простору бібліотеками України, досліджено деталізовані показники динаміки підключення вітчизняних бібліотек до Інтернету та створення ними веб-проектів (веб-сайтів та веб-сторінок). Зроблено контент-аналіз веб-сайтів бібліотек України. Проаналізовано розміри проектів, мовні формати, наявність електронних каталогів, шлюзів до повнотекстових баз даних, різних форм онлайнового бібліотечного сервісу, оновлюваність веб-сторінок, якість дизайну та графічного оформлення існуючих бібліотечних проектів. Подано статистичні дані щодо підключення бібліотек України до Інтернету, використання ними технологій електронної пошти та “Всесвітнього павутиння”. Всі показники статистики деталізовані за ознакою відомчої та географічної належності бібліотек. Проаналізовано проблеми створення бібліотечних веб-проектів, подано рекомендації щодо вирішення цих проблем.
   Ключові слова: Інтернет-технології, бібліотечний Інтернет-сервіс, онлайнові технології, бібліотечний сервіс.

Solovianenko D.V. Internet-technologies of library service in Ukraine: establishment and development (1990-ies years – beginning of the XXI century) – Manuscript.

The thesis for the Candidate of Historical Science degree on specialty 07.00.08. “Book Science, Library Science, Bibliography”. V. I. Vernadsky National Library of Ukraine. – Kyiv, 2008.

   The thesis is dedicated to conceptual bases of the library Internet-service (LIS) functioning. It is proposed a complete technological cycle for the LIS. The proposed cycle is in agree with the standard ISO 13407:1999 “Human-centred design processes for interactive systems” and meets special requirements to library service application. The necessary prerequisites for the developing of the Internet by Ukrainian libraries were examined. The array of statistical data for 1995-2007 on the introduction of Internet-technologies in Ukrainian libraries was harvested and presented; factors of the connection libraries to Internet, e-mail and World Wide Web technology usage were given. Dynamics of the Ukrainian libraries connections to the Internet network and creating they own web-resources (web-sites and web-pages) was analyzed. Content-analysis of the Ukrainian libraries web-sites was made, languages and capacity factors as far as factors of the various online library service forms providing were presented. Library web-projects creating problems were analyzed, recommendation on the decisions of these problems were given.
   Keywords: Internet-technologies, library Internet-service, online technologies, library service.

Соловяненко Д.В. Интернет-технологии библиотечного сервиса в Украине: становление и развитие (1990-е гг. - начало ХХI в.) – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08 – “Книговедение, библиотековедение, библиографоведение”. Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского. – Киев, 2008.

   В диссертационной работе исследованы концептуальные основы функционирования библиотечного Интернет-сервиса (БИС) как отдельного вида библиотечного сервиса. Разработана целостная технология БИС, соответствующая нормам стандарта ISO 13407:1999 "Человеко-центрические процессы проектирования интерактивных систем". Рассмотрены общие предпосылки освоения сети Интернет библиотеками Украины, исследованы детализированные показатели динамики подключения отечественных библиотек к Интернету и создания ими веб-проектов (веб-сайтов и веб-страниц). Выявлено, что предпосылки для освоения сети Интернет библиотеками Украины начали закладываться ещё в 80-е годы прошлого века, в первой половине 90-х гг. НБУВ начала первые попытки внедрения телекоммуникационных технологий. До середины 90-х гг. этот опыт распространился также и на другие библиотеки Украины. Процесс подключения украинских библиотек к сети Интернет начался в 1996 году. Далее ежегодная динамика роста количества библиотек, подключённых к Интернету, возрастала в среднем на 33 библиотеки, с пиками в 1997 и 2003 гг. Библиотеки разных сетей имеют свою специфику подключения к сети Интернет. Динамика также неоднородна и по территориальному показателю. Библиотечный веб-сегмент украинского сегмента сети Интернет (УССИ) начал формироваться в 1995 году. Далее динамика роста количества веб-проектов была относительно низкой. Интенсивное возрастание динамики наблюдалось в 2004-2005 гг. В 2006 г. динамика снизилась. Начиная с 1995 г. доля библиотечных веб-сайтов в УССИ составляла от 0,1% до 1,1% с пиком в 1999 г.
   Сделан контент-анализ веб-сайтов библиотек Украины, проанализированы количественные и качественные характеристики существующих библиотечных проектов. В ходе анализа было выявлено, что большинство проектов функционируют должным образом. Имеется тенденция увеличения размеров библиотечных веб-сайтов. Большинство сайтов функционируют на государственном языке. Зачастую предлагается выбор между двумя-тремя содержательными аналогами проекта на разных языках. Большинство сайтов предлагают формы для поиска в электронных каталогах. Есть сайты, предлагающие поиск в нескольких каталогах. Коллекции полнотекстовых изданий предлагаются на каждом третьем сайте. НБУВ предоставляет возможность доступа к мощным полнотекстовым базам данных. Веб-сайты библиотек Украины имеют различный ассортимент форм онлайнового библиотечного сервиса. Констатируя общий низкий уровень интерактивности, нельзя не отметить постоянное совершенствование уже существующих и разработку новых форм онлайнового библиотечного сервиса. Графическое оформление сайтов имеет тенденцию к постоянному улучшению. Различные библиотечные сайты имеют различный уровень качества веб-дизайна. Есть образцы профессионального веб-дизайна. В целом, библиотечный сегмент УССИ наполняется содержательно, систематично и качественно.
   Представлены статистические данные относительно подключения библиотек Украины к Интернету, использования ими технологий электронной почты и “Всемирной паутины”. Все показатели статистики детализированы в соответствии с ведомственной и географической принадлежностью библиотек. Показатели свидетельствуют, что пока, в основном, украинские библиотеки используют только две службы – электронную почту и “Всемирную паутину”, хотя есть примеры внедрения других служб Интернет. По состоянию на начало 2007 г. электронной почтой пользовались 515 библиотек Украины, что составляет 1,44% от общего их количества. Имеются существенные диспропорции в использовании службы электронной почты среди библиотечных сетей и среди регионов Украины. Менее широко в практику работы украинских библиотек внедрены веб-технолгии. По состоянию на начало 2007 г. веб-проекты имели 394 библиотеки Украины, то есть 0,88% от их общего количества, из них 196 библиотек (0,44% от общего количества) имели собственные веб-сайты. Имеются существенные диспропорции в уровне внедрения веб-технологий в различных библиотечных сетях и регионах Украины.
   Проанализированы проблемы создания библиотечных веб-проектов, даны рекомендации относительно путей решения этих проблем. Прежде всего, необходимо определённое смещение акцентов и признание сети Интернет полноценным каналом взаимодействия в системе “документ-потребитель”, то есть преодоление формализма, определяющего приоритетность для библиотеки того пользователя, который пришёл в учреждение лично по сравнению с тем, который посетил сайт библиотеки. Не менее важной проблемой является отсутствие финансовых и кадровых ресурсов для развития Интернет-технологий. Кроме того, существует целая масса проблем, пути решения которых приходят с опытом. Некоторые проблемы касаются этапа планирования и разработки, другие – этапа поддержки и обновления Интернет-проектов. Необходимо многоуровневое сотрудничество, координация и кооперация усилий, а также содействие обмену опытом между координаторами и непосредственными разработчиками библиотечных Интернет-проектов.
   Ключевые слова: Интернет-технологии, библиотечный Интернет-сервис, онлайновые технологии, библиотечный сервис.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. - початок ХХI ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net