Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Дистрибуція приголосних фонем в українській мові
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дистрибуція приголосних фонем в українській мові

 Анотації

Сеньків С. С. Дистрибуція приголосних фонем в українській мові. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2004.

   У дисертація проаналізовано сполучуваність приголосних фонем в українській мові. З’ясовано причини виникнення нових груп приголосних, встановлено інвентар консонантних сполук, що виступають у різних позиціях слова на різних часових зрізах, виявлено частотність кожної консонантної групи зокрема, окреслено закономірності сполучуваності приголосних фонем в українській мові і з’ясовано ті чинники, що накладають певні обмеження на сполучуваність окремих консонантних одиниць, розкрито особливості реалізації консонантних структур у мовленні.
   Характер консонантних груп, що виступають у початковій, інтервокальній і кінцевій позиції слова, значною мірою залежить від морфемної структури слова і обумовлений загальною тенденцією до милозвучності, що діє в українській мові. У роботі розмежовано типові дистрибутивні структури, які наявні у словах, що формують центр лексичної системи української мови, і нетипові, які зустрічаються в новозапозичених загальних і власних назвах та рідковживаних лексемах, що перебувають на периферії лексичної системи української мови.
   Дистрибуцію приголосних фонем проаналізовано за методом впорядкованих пар, окреслено множину фонем, здатних розташовуватися після конкретної фонеми або передувати їй.
   Сполучуваність приголосних фонем у початкових, інтервокальних і кінцевих структурах відображена в окремих таблицях. Подано алфавітний перелік розглянутих у роботі дистрибутивних структур.
   Ключові слова: дистрибуція, сполучуваність, валентність, фонема, звукова реалізація фонеми, приголосні фонеми, дистрибутивні структури, консонантні групи, фонетичний склад.

Сенькив С. С. Дистрибуция согласных фонем в украинском языке. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2004.

   Объектом анализа в диссертации является сочетаемость согласных фонем в украинском языке. Установлено, что консонантные структуры по происхождению неоднородны. Большинство из них украинский язык унаследовал из праславянского языка; часть их возникла на почве староукраинского языка вследствие падения редуцированных гласных и тех фонетических явлений, что сопутствовали этому процессу; некоторые группы согласных появились в результате многочисленных лексических заимствований.
   Анализ лексикографических источников ХІХ – ХХ в.в. дал возможность установить инвентарь возможных консонантных сочетаний в начальной, интервокальной и конечной позиции слова, определить их частотность, выявить закономерности сочетания согласных фонем в украинском языке и те причины, которые ограничивают эту сочетаемость.
   Характер консонантных групп, которые выступают в начале, в середине и в конце слова, в значительной мере зависит от морфемной структуры слова и обуславливается общей тенденцией к благозвучию, которая действует в украинском языке. Поэтому украинский язык накладывает много ограничений на сочетание согласных фонем и их звуковых реализаций.
   Количество начальных консонантных структур в украинском языке ограничено. В этой позиции чаще всего выступают двухкомпонентные структуры (60,49%), реже – трехкомпонентные (35,48%), а четырехкомпонентные встречаются лишь в отдельных словах (4, 03%). В тех словах, что образуют центр лексической системы украинского языка, начальные фонемы входят преимущественно в состав приставок, тогда как в составе одной морфемы консонантные сочетания встречаются очень редко. Характерное для украинского языка чередование приставок з- / зі- / із-, в- / у- / уві- дает возможность избежать неудобных для произношения сочетаний согласных.
   Интервокальные консонантные группы в три с половиной раза превышают количество начальных дистрибутивных структур и могут выступать в виде двухкомопнентных (35%), трехкомпонентных (52,5%), четырехкомпонентных (11,3%) и пятикомпонентных (1,2%) моделей. Характер интервокальных консонантных сочетаний тоже определяется их вхождением в одну морфему или размещением на стыке морфем (приставка + корень, корень + суффикс, части сложносокращенного слова). Появление отдельных сочетаний обусловлено особенностями словоизменения и теми чередованиями, которые сопровождают этот процесс.
   Самыми многочисленными являются трехфонемные интервокальные структуры, которые выступают преимущественно на стыке морфем. Интервокальные сочетания согласных, входящие в одну морфему, встречаются, как правило, в заимствованных словах и не типичны для украинского языка.
   Неудобные для произношения интервокальные сочетания согласных испытывают в речи качественные изменения в результате опрощения в группах согласных или вследствие разного рода ассимилятивных и диссимилятивных процессов.
   Украинский язык накладывает определенные ограничения и на характер конечных консонантных сочетаний. Слово или словоформа чаще всего оканчивается двумя согласными фонемами (80,6%), изредка – тремя (18,6) или четырьмя (0,8%). Если в интервокальной позиции группы согласных могут начинаться или оканчиваться, за редкими исключениями, любыми фонемами, то круг фонем, способных начинать или оканчивать конечную группу, очень ограничен.
   Украинский язык избегает неудобных для произношения конечных согласных, поэтому при словоизменении совпадение согласных разрешается путем вставки между ними гласных. Исключением в этом являются слова иностранного происхождения, в которых сохраняются конечные согласные. В ряде существовавших ранее параллельных форм с вставным согласным и без них закрепились в качестве нормативных первые варианты.
   В работе проанализировано дистрибуцию согласных фонем по методу упорядоченных пар, определено множество фонем, способных сочетаться с предыдущей или последующей фонемой, очерчены закономерности сочетаний губных, передне-, средне- и заднеязычных согласных. Установление объема α- и β-полей для каждой фонемы позволил сделать вывод о характере их лево- и правосторонней валентности.
   Сочетаемость согласных фонем в начальных, интервокальных и концевых консонантных структурах отражена в отдельных таблицах. Приведен алфавитный перечень рассмотренных в работе дистрибутивных структур.
   Ключевые слова: дистрибуция, сочетаемость, валентность, фонема, звуковая реализация фонемы, согласные фонемы, дистрибутивные структуры, консонантные группы, фонетический слог.

Sen’kiv S.S. Distribution of Consonant Phonemes in the Ukrainian Language. – Manuscript.

The dissertation in speciality 10.02.01 – The Ukrainian language for the degree of Kandydat Nauk in Philology. – L’viv Ivan Franko National University, L’viv, 2004.

   The dissertation presents the analysis of consonant phonemes combinability in the Ukrainian language. The reasons for appearance of new groups of consonants are determined, the inventory of consonant combinations which appear in various positions of the word at different time spaces, is established, the frequency of each consonant group is shown, the laws for combinability of consonant phonemes in Ukrainian are depicted and the factors are established which give certain restrictions to the combinability of certain consonant units, the peculiarities of realization of consonant structures in speech are presented.
   The character of consonant groups, which function in initial, intervocal and final word positions, depends greatly on the morphemic word structure and is determined by the general tendency to euphony which exists in Ukrainian. The work variates the typical distribitional structures which are present in the words forming the center of Ukrainian lexical system, and non-typical , which appear in newly borrowed common and proper names and rarely used lexemes which are at the periphery of the Ukrainian lexical system.
   The distribution of consonant phonemes is analyzed by the method of ordered couples; the multitude of phonemes is depicted, which are able to stand after the concrete phoneme or before it.
   Key words: distribution, combinability, valency, phoneme, sound realization of phoneme, consonant phonemes, distributive systems, consonant groups, phonetic composition.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дистрибуція приголосних фонем в українській мові

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net