Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Значення преференційності та способи його вираження в українській мові
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Значення преференційності та способи його вираження в українській мові

 Анотації

Ткач П.Б. Значення преференційності та способи його вираження в українській мові. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2004.

   У дисертаційній роботі здійснено системний аналіз висловлень зі значенням преференційності з урахуванням їх структурно-граматичних, лексико-семантичних і комунікативно-прагматичних особливостей. З’ясовано, що преференційність є специфічним змістовим відношенням, яке формується на основі значення операціональної порівняльної оцінки й надає висловленню іллокутивної сили. Доведено, що найбільш адекватною формою вираження значення преференційності в українській мові є складне речення, оскільки його поліпредикативна структура більшою мірою відповідає поліпропозитивному змісту преференційних висловлень. Зроблено висновки про те, що реченням зі значенням преференційності властиві специфічні ознаки – формальні, формально-семантичні та власне семантичні. Встановлено, що значення преференційності формується у своєрідно організованих конструкціях, які функціонують як різноманітні мовленнєві дії: репрезентативи, директиви, експресиви, комісиви.
   Ключові слова: преференційність, альтернатива, порівняльна оцінка, мотивація, вибір, синтаксична конструкція, висловлення, речення, контекст, мовленнєвий акт.

Ткач П.Б. Значение предпочтения и способы его выражения в украинском языке. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды. – Харьков, 2004.

   В диссертационной работе осуществлён системный анализ высказываний со значением предпочтения (преференции) с учётом их структурно-грамматических, лексико-семантических и коммуникативно-прагматических особенностей. Выяснено, что предпочтение является специфическим смысловым отношением, которое формируется на основе значения операциональной сравнительной оценки и придаёт высказыванию иллокутивную силу. Доказано, что высказыванию со значением предпочтения свойственны такие признаки: а) альтернативность смысла; б) сопоставление альтернатив, по отношению к которым осуществляется выбор; в) репрезентация мотивационного компонента, который отражает поиск говорящим оснований для сравнительной оценки; г) выражение сравнительной оценки, которая обусловливает выбор, осуществляемый субъектом преференции; д) отображение ситуации выбора; е) возможность сообщения о воплощении выбора в жизнь.
   В семантической структуре преференциальных высказываний были выделены субъект речи (он осуществляет выбор или оповещает о нём) и семантический субъект (участник событий). Субъектом преференции, т.е. автором высказываемого предпочтения, может быть как говорящий, так и семантический субъект.
   Важным для понимания значения предпочтения является его связь с модальностью осуществления, которая обусловливает формирование в структуре высказывания отдельных значений, прежде всего значения желательности, или оптатива, которое заложено в ситуации выбора и является основой предпочтения.
   Для преференциальных высказываний возможно имплицитное представление в их структуре одной из альтернативных ситуаций или мотивационного компонента. Наличие имплицитной пропозиции предопределяет асимметрию содержания и формально-синтаксической структуры таких высказываний, в понимании которых главенствующая роль принадлежит контексту.
   Наиболее адекватной формой выражения значения предпочтения признана структура сложного предложения, поскольку полипредикативное строение такой единицы наиболее отвечает полипропозитивному содержанию, формирующему это значение. Вместе с тем выражение значения предпочтения возможно и в простом предложении.
   Высказываниям со значением предпочтения присущи специфические признаки – формальные, формально-семантические и собственно семантические. Значение предпочтения выражается чаще всего в структуре прикомпаративных предложений. Особенность преференциальных предложений как семантической разновидности прикомпаративных предложений проявляется в таких формальных признаках, как дистантность компаратива лучше, скорее и союза чем; грамматикализация компаратива; гибкость структуры, которая допускает не только постпозицию, но и препозицию придаточной части. Лексико-семантическим признаком формирования и выражения значения предпочтения является наличие в главной части преференциальных высказываний лексемы предпочитать или оборота отдавать предпочтение.
   Установлено, что грамматикализация компаратива влияет на изменения в коммуникативной организации преференциальных высказываний по сравнению с собственно прикомпаративными предложениями: отмечено, что в предикативных частях преференциальных высказываний, в которых компаратив является союзным средством, логическое ударение падает на предикатную лексему – рему.
   Анализ показал, что для прикомпаративних конструкций со значением преференции характерна однотипность содержания предикативных частей, которая сказывается на их лексико-семантическом наполнении, а именно антонимии тезаурусно соотнесенных предикатных и именных лексем. Формирование в высказывании значения предпочтения предусматривает также специфическое морфологическое представление альтернативного пропозитивного содержания, прежде всего использование глагольных форм наклонения и времени, отвечающих сущности преференции.
   Выражение значения предпочтения возможно не только в структуре прикомпаративных предложений, но и в предложениях других типов: сопоставительных, альтернативной мотивации и градационных. Важную роль в выражении значения предпочтения играют также преференциальные контексты.
   Прагматический анализ высказываний со значением предпочтения показал, что они являются одним из выразительных средств языковой коммуникации. Иллокутивная сила таких высказываний проявляется в осуществляемом субъектом преференции влиянии на адресата. Преференциальные высказывания функционируют как разнообразные речевые акты: репрезентативы (информирование, констатация, размышление, аргументация, сентенция, оправдание, возражение, отказ), директивы (просьба, совет, требование, пожелание, предложение, искушение, призыв), экспрессивы (упрёк, сожаление, жалоба, осуждение) и комиссивы (обещание, клятва).
   Ключевые слова: преференциальность, альтернатива, сравнительная оценка, мотивация, выбор, синтаксическая конструкция, высказывание, предложение, контекст, речевой акт.

Tkach P.B. Notion and methods of locution of preference in the Ukrainian language.– Manuscript.

Dissertation for the Candidate’s Phylology Degree presentating according to the speciality 10.02.01 – Ukrainian language. – Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. – Kharkiv, 2004.

   The dissertation represents a system analysis of speech acts with the meaning of preference in light of their structural, semantic and pragmatic peculiarities. The preference attributing illocutionary force to an utterance has specific semantic characteristics formed on the base of the meaning of operational comparative valuation. As it’s been proved the most adequate form of preference locution in the Ukranian language is the complex sentence, as it shows the best correlation in its polypredicative structure with a polypropositive content of preference speech acts, although it can be realized in the simple sentence. A phrase containing preference meaning has several peculiar characteristics – formal, formal-semantic and semantic. The meaning of preference can be realized in specificly organized structures of speech acts: representatives, directives, expressives, commissives.
   Key words: preference, alternative, comparative valuation, motivation, choise, phrase, speech act, sentence, context.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Значення преференційності та способи його вираження в українській мові

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net