Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Дискурс козацтва в поезії „української школи” польського романтизму
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дискурс козацтва в поезії „української школи” польського романтизму

 Анотації

Брацка М.В. Дискурс козацтва в поезії „української школи” польського романтизму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005 р.

   Дисертація присвячена дослідженню дискурсу козацтва в поезії маловідомих представників „української школи” польського романтизму, яка становить інтеґральну складову культурної парадигми українсько-польського пограниччя й розглядається у взаємозв’язках з літературою, історією, фольклором українського народу. Водночас соціокультурний статус „кресовості” творчості польських романтиків дозволяє говорити, з одного боку, про її маргінальність – лише часткове перетинання з кожною культурною системою, а з другого –синтетичність, поєднання елементів кожної з них.
   Ідейно-естетичним центром творів поетів „української школи” є образ козака, надзвичайно популярний і поширений у польській літературі першої половини ХІХ століття внаслідок екстраполяції європейських романтичних тенденцій звернення до історизму та фольклоризму.
   Поетичні твори польських романтиків „української школи” розглянуто у порівняльно-типологічному аспекті з точки зору численних втілень образу козака. Топіка козацтва акумулює усе різноманіття топічних парадигм (свобода, кохання, поразка, помста, смерть тощо) і характеризується амбівалентністю зображення.
   У роботі досліджено ментальні уявлення поетів „української школи” про козацтво. Етнічні стереотипи (козака-українця, поляка, татарина, єврея) в поезії „української школи” розглядаються у взаємному контексті та на підставі опозиції „свій” – „чужий”. Особливої важливості у літературі пограниччя набуває категорія „іншого”.
   Ключові слова: дискурс, пограниччя, маргінальна література, топіка козацтва, історизм, фольклоризм, топос свободи, поразки, етнічний стереотип, опозиція „свій” – „чужий”, „інший”.

Брацка М.В. Дискурс казачества в поэзии “украинской школы” польского романтизма. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию дискурса казачества в поэзии малоизвестных представителей “украинской школы”. Как правило, внимание украинских и польских литературоведов привлекало творческое наследие трех главных поэтов – А.Мальчевского, Ю.-Б.Залеского и С.Гощинского, а достижения “второстепенных”, но не менее популярных в эпоху романтизма авторов – Э.Галли, М.Гославского, О.Грозы, М.Езерского, Т.Заборовского, Е.Изопольского, Т.Кшивицкого, Т.Олизаровского, Т.Падурры редко появляются в поле зрения исследователей.
   В диссертации обоснована необходимость изучения “украинской школы” польского романтизма в широком компаративистском аспекте. Исторически она сформировалась на границе двух культур. Как феномен польского романтизма, который получил свое развитие на украинских землях, “украинскую школу” невозможно рассматривать вне украинского контекста, непосредственно повлиявшего на формирование дискурса казачества в творчестве ее представителей. В то же время социокультурный статус “кресовости” творчества польских романтиков позволяет утверждать, с одной стороны, ее маргинальность – частичное пересечение каждой из культурных систем и лишь частичное признание со стороны каждой из них, с другой стороны, о ее синтетичности – сочетании элементов этих систем.
   Идейно-эстетический центр произведений поэтов “украинской школы” сконцентрирован вокруг главного образа казака, получившего распространение и популярность в польской литературе первой половины ХІХ века в результате экстраполяции европейских романтических тенденций обращения к историзму и фольклоризму. Основной отличительной особенностью творческого наследия польских романтиков стала концентрация различных элементов эстетических и философских концепций – преромантической готичности, противопоставления “литературы Севера” и “литературы Юга”, славянофильства, казакофильства. Особую роль в формировании сознания представителей “украинской школы” сыграл украинский фольклор и появление анонимной “Истории русов”. В работе представлена также эволюция образа казака в польской литературе с момента его появления в польском ментальном пространстве.
   Поэтические произведения польских романтиков “украинской школы” рассмотрены в сравнительно-типологическом аспекте с точки зрения воплощенных в них образов казака. Проведенный анализ позволяет утверждать, что топика казачества, которая аккумулирует все разнообразие топических парадигм (свобода, любовь, поражение, месть, смерть и т.д.), характеризуется амбивалентностью изображения. Постоянно подчеркивается этнический статус казака-украинца, который главным образом отождествляет Родину Украину с Родиной Польшей, независимо от предложенного видения украинско-польских отношений (аркадийского или же инфернального). Особенно ценным для поэтов “украинской школы” было характерное для украинского народа стремление к политической и социальной свободе, что стало важным топосом в их поэтическом наследии, воплотившимся в различных гранях. Обращение к тематике поражения было особенно актуальным в условиях отсутствия собственного государственного статуса. Главным звеном, которое объединяло народ, лишенный государственности, в большей мере, чем этническое единство, считалась общность исторической традиции.
   В диссертации в русле имагологических исследований рассмотрены ментальные представления поэтов “украинской школы” о казачестве, закодированные в их творчестве. Освещение этнических стереотипов казака-украинца, поляка, татарина, еврея происходит в общем контексте и на основании бинарной оппозиции “свой” – “чужой”. Основой для дифференциации и формирования стереотипных моделей представителей разных народов стали такие характеристики: социальное положение и присущие ему этические нормы, религиозный и языковой факторы. Опыт общения между собой представителей разных культур приводит к новому типу отношений, в которых “чужой” перестает быть “чужим”, а становится “другим”.
   Результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на все без исключения творческое наследие “украинской школы” польского романтизма и с перспективы современной компаративистики переосмыслить ее значение для дальнейшего развития науки о литературе.
   Ключевые слова: дискурс, пограничье, маргинальная литература, топика казачества, историзм, фольклоризм, топос свободы, поражения, этнический стереотип, бинарная оппозиция „свой” – „чужой”, „другой”.

Bracka M.V. The discourse of the Cossacks in poetry of the “Ukrainian school” of the Polish romanticism. – A manuscript.

The thesis is submitted as partial fulfillment of requirements for the Candidate of Philology degree in specialization 10.01.05 – Comparative Literature. Taras Shevchenko Kyiv State University. – Kyiv, 2005.

   The thesis is dedicated to the investigation of discourse of the Cossacks in poetry of little known representatives of the “Ukrainian school” of the Polish romanticism. It is an integral part of the cultural paradigm of Ukrainian and Polish borderland and is considerated under influences and interrelations with literature, history and folklore of Ukrainians. At the same time sociocultural status of the borderland in the works of Polish romanticists make it possible to speak on its marginal state as it touches only partially with each cultural system on the one hand and its synthetical character, that is association of elements of each of them on the other hand.
   Ideological and aesthetic literary work centre of the Ukrainian poet’s school is concentrated around the main figure of Cossack, which was significant and specially propagated in Polish literature in the first half of the XIX century as the consequence of extrapolation of European romantic tendencies of reference to the historical and folklore method.
   Poetical works of Polish romanticists of the “Ukrainian school” is considerate under comparative and typological aspect in the view of numerous personification of Cossack figure. It is proving, that commonplace of the Cossacks is accumulating the variety of commonplaces paradigm (liberty, love, defeat, revenge, death, etc.) is characterized by ambivalence portray.
   In the thesis were investigated mental conception of the Ukrainian poet’s school about the Cossacks. Interpretation of ethnic stereotypes (Ukrainian-Cossack, Polish, Tatar, Jew) in the poetry of the “Ukrainian school” is realized in mutual contest and on bases of the one’s own and outsiders’ opposition. Special importance in the literature of the borderland gets the category of “other”.
   Key words: discourse, borderland, marginal literature, commonplace of the Cossacks, historicism, folklore, commonplace of liberty, commonplace of defeat, ethnic stereotype, binary one’s own and outsiders’ opposition, “other”.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дискурс козацтва в поезії „української школи” польського романтизму

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net