Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій

Анотації 

Колесник Ю.В. Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (підприємствами легкої, харчової промисловості та машинобудівної галузі). – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Одеса, 2007.

   Основні результати роботи: на базі елементів програмно-цільового управління побудовані і проаналізовані завдання по активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств машинобудівельної галузі; теоретично обґрунтовано новий напрям досліджень інноваційної діяльності підприємств – інформаційна економіка; визначені сучасні тенденції науково-технологічного розвитку, розроблено методичні рекомендації і алгоритм розрахунку поточного та прогнозного стану виробництва при впровадженні інновацій на основі інтегрованих оцінок показників різного направлення; удосконалені методичні підходи підвищення ефективності управління інноваційним потенціалом підприємств шляхом інформаційного забезпечення системи управління і використання нових технологій; досліджені теоретичні і методичні основи формування інноваційної діяльності промислового виробництва.
   Висвітлені принципові результати практичної апробації, дані пропозиції і рекомендації.Ключові слова: інформаційна економіка, інновації, інноваційна активність підприємств машинобудівельної галузі, організаційно-економічний механізм, делегування повноважень, аутсорсинг, державне регулювання, конкурентноздатність.

Колесник Ю.В. Активизация инновационной деятельности предприятий на основе использования информационных технологий. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 - экономика и управление предприятиями (предприятий легкой, пищевой промышленности и машиностроительной отрасли). - Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, Одесса, 2007.

   В работе рассмотрены теоретические и практические проблемы повышения результативности инновационной деятельности в промышленном производстве. Сформулированы концептуальные положения организационно-экономического механизма преодоления научно-технического отставания промышленных предприятий за счет включения информационных факторов, направленных на активизацию инновационной деятельности.
   Определены современные тенденции научно-технологического развития, разработаны методические рекомендации и алгоритмы расчета текущего и прогнозируемого состояния производства при внедрении инноваций на предприятиях машиностроительной отрасли на основе интегрированных оценок разнонаправленных финансово-экономических показателей; методические подходы повышения эффективности управления инновационным потенциалом предприятий путем информационного обеспечения системы управления при использовании новых технологий; разработаны методические основы согласования интересов организаторов инновационного проекта и поставщиков услуг, которые предусматривают разные варианты реализации инновационных проектов и учет нетождественных интересов; систематизирован понятийно-терминологический аппарат по определению ключевых понятий инновационной деятельности, а именно: “инновации”, “инновационная активность”, “инновационно активные предприятия” на основе анализа их характеристик и синтеза общих основных признаков.
   Предложен способ обеспечения долгосрочной конкурентоспособности предприятий, учитывающий логическую последовательность приспособления предприятий к изменяющимся рыночным условиям, взаимную координацию работ, аудит инновационных исследований, использование аутсорсинга для непрофильных активов, а также внутренние решения по улучшению технико-экономических показателей, реструктуризации производства, мониторингу потребительских запросов и расширению рынка, улучшению коммуникаций и эталонному тестированию.
   Разработана концепция креативного управления инновационными процессами на предприятиях машиностроительной отрасли, в которой составление добавленной стоимости и получение конкурентных преимуществ продукции достигается путем получения синергетического эффекта вследствие единой общей сети консолидации инвестиционных ресурсов и взаимодополняемости, координации и согласовании функциональных характеристик управления, основанного на использовании информационных технологий, образовании новых знаний, умений и навыков, новых организационных форм.
   Освещены принципиальные результаты практической апробации, даны предложения и рекомендации.Ключевые слова: информационная экономика, инновации, инновационная активность предприятий машиностроительной отрасли, организационно-экономический механизм, делегирование полномочий, аутсорсинг, государственное регулирование, конкурентоспособность.

Kolesnik Y. V. Activation of Innovative Activity in enterprises on the Base of Usage Informational Technologies. – Manuscript.

The dissertation for receiving the scientific degree of the Candidate of Economic Science in specialization 08.00.04 – economics and management of enterprise of light, food and machine building industries. – Institute of Problems of Market and Economic-Ecological Investigations of NAS Ukraine, Odessa, 2007.

   The main results of this work: on the base of the elements of program-targeting management the tasks in activation of innovative-investment activity were formulated and analyzed; the new direction of research of innovative activity machine-building of enterprise – informational economics – is well-grounded; modern tendencies in scientific-technological development are settled; methodic and algorithm of calculating of present and pro forma conditions of enterprise by the introduction of innovations at the enterprise of machine building on the base of integrated grades of indicators of different directions are exploited; methodical approaches of increasing of managerial effectiveness of enterprise innovative potential with the help of informational provision of managing system by the usage of new technologies are improved; examined; theoretical and methodical fundamentals of forming of innovative activity of industrial production are researched.
   The principal results of practical approbation are enlightened; the recommendations and prepositions are given.Key words: informational economics, innovations, innovative activity, enterprises machine-building, organizational-economic mechanism, delegation of responsibilities, out-sorting, state regulation, competitiveness.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net