Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аграрне підприємництво в трансформаційній економіці України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аграрне підприємництво в трансформаційній економіці України

Анотації 

Майовець Є. Й. Аграрне підприємництво в трансформаційній економіці України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2007.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретико-методологічних проблем формування високоефективного аграрного підприємництва в Україні на етапі переходу до ринкової економіки. Розвинуто поняттєво-категоріальний апарат дослідження аграрного підприємництва і виявлено механізм його розвитку. Простежено роль аграрного підприємництва у підтриманні продовольчої безпеки країни. Проаналізовано структуру сучасного аграрного підприємництва, виявлено найефективніші організаційно-виробничі форми. Запропоновано авторську концепцію стратегії утвердження інноваційної моделі розвитку аграрного підприємництва.
   Виявлено зміни у формуванні аграрного ресурсного потенціалу в трансформаційному періоді, проаналізовано його кількісні та якісні показники і механізм оптимального використання. Досліджено соціальні аспекти розвитку аграрного підприємництва, визначено його вплив на сільський соціум. Обґрунтовано шляхи переходу до екологічно збалансованого аграрного підприємництва. Розкрито причини тінізації аграрної економіки, її сучасні форми. Розроблено заходи обмеження тіньових процесів. Запропоновано новий механізм макроекономічної координації аграрного підприємництва в умовах нестабільності перехідного періоду.
   Ключові слова: аграрне підприємництво, макроекономічний аналіз, суб’єкти підприємницької діяльності, аграрний ресурсний потенціал, ефективний власник, інновації, соціально-відповідальний аграрний бізнес, екологічно збалансоване аграрне виробництво, тіньова економіка, державне регулювання підприємницької діяльності.

Майовец Е. И. Аграрное предпринимательство в трансформационной экономике Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук по специальности 08.00.01 – экономическая теория и история экономической мысли. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2007.

   Диссертационная работа посвящена исследованию теоретико-методологических проблем формирования высокоэффективного аграрного предпринимательства в Украине на этапе перехода к рыночной экономике. Развит понятийно-категориальный аппарат исследования аграрного предпринимательства и выявлен механизм его развития. Обоснован вывод о том, что в основе современной парадигмы развития аграрной экономики должен быть заложен комплекс мероприятий по стимулированию предпринимательской деятельности, инновационно-творческой предпринимательской мотивации, рыночных механизмов распределения и адекватных трудовых отношений. Прослежена роль аграрного предпринимательства в поддержке продовольственной безопасности страны. Доказано, что несмотря на все препятствия, которые имеют место в аграрном секторе в условиях трансформационных превращений, Украина имеет мощный потенциал продовольственных ресурсов, способный удовлетворять внутренние потребности и увеличивать экспорт, однако его реализация возможна лишь при условии формирования высокоэффективного национального аграрного предпринимательства.
   Проанализирована структура современного аграрного предприни-мательства, выявлены наиболее эффективные его организационно-производственные формы. Анализ разных аспектов эффективности функционирования личных крестьянских хозяйств позволил обосновать вывод об их временном и переходном характере и необходимости перехода к более эффективной и совершенной форме ведения аграрного бизнеса – фермерским хозяйствам.
   Показаны изменения в формировании аграрного ресурсного потенциала на этапе трансформационного периода, проанализированы его количественные и качественные показатели и механизм оптимального использования. Обоснована необходимость создания надежной информационной базы использования аграрного ресурсного потенциала (статистическая информация, информационные потоки, научно-технические идеи) и согласование ее с государственным социально-экономическими программами.
   Предложена авторская концепция стратегии утверждения инновационной модели развития аграрного предпринимательства, реализация которой должна осуществляться с учетом трех составляющих: институтов, участвующих в инновационном процессе (хозяйствующие субъекты, органы местного самоуправления, государственные учреждения), инновационных технологий, практической оценки инновационных моделей.
   Исследованы социальные аспекты развития аграрного предпринимательства, определено его влияние на сельский социум. Обоснованы пути перехода к экологически сбалансированному аграрному предпринимательству. Раскрыты причины тинизации аграрной экономики, ее современные формы. Предложены мероприятия по ограничению теневых процессов.
   Исследован процесс государственного регулирования, предложен новый механизм макроэкономической координации аграрного предпри-нимательства в условиях нестабильной хозяйственной системы. Осуществлен анализ инновационной деятельности, как важнейшего направления государственного регулирования аграрного предпринимательства. Просле-жены главные направления финансового регулирования аграрной экономики и обоснованы наиболее действенные и эффективные из них.
   Ключевые слова: аграрное предпринимательство, макроэкономи-ческий анализ, субъекты предпринимательской деятельности, аграрный ресурсный потенциал, эффективный владелец, инновации, социально-ответственный аграрный бизнес, экологически сбалансированное аграрное производство, теневая экономика, государственное регулиро-вание предпринимательской деятельности.

Mayovets Ye. Agrarian Enterprise in the transformation Economy of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for a Doctor’s degree in Economics specialising in 08.00.01 – Theory of Economics and History of Economics Research; Lviv National Ivan Franko University, Lviv, 2007.

   The thesis is devoted to the research of theoretical and methodological issues of the formation of highly effective agricultural enterprise in Ukraine in the stage of transition to the market economy. It develops the conceptual and categorical apparatus of researching agricultural enterprise and reveals the mechanism of its development. It substantiates the conclusion that the contemporary paradigm of the development of agricultural economy has to be based upon complex measures for stimulating enterprise, innovative creative motivation, market mechanisms of distribution, and adequate labour relationships. It investigates the role of agricultural enterprise in supporting the food safety of the country. It analyses the structure of the modern agricultural enterprise and reveals the most effective organisational production forms. It offers the author’s concept of the strategy of consolidating the innovative model of the development of agricultural enterprise.
   The work shows the changes in forming agricultural resource potential in the stage of transformation period and analyses its quantitative and qualitative indicators, and the mechanism of the optimal utilisation. It researches social aspects of the development of agricultural enterprise and determines its influence on the rural community. It substantiates the ways of transition to ecologically balanced agricultural enterprise. It reveals the reasons behind the shadow agricultural economy and its contemporary forms. It develops the measures for influencing shadow processes.
   The work investigates the state regulation process and offers a new mechanism of macroeconomic coordination of agricultural enterprise under the conditions of instability of a transition period.
   Key words: agricultural enterprise, macroeconomic analysis, subjects of enterprise, agricultural resource potential, effective owner, innovations, socially responsible agricultural business, ecologically balanced agricultural production, shadow economy, state regulation of enterprise.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аграрне підприємництво в трансформаційній економіці України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net