Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідомості громадян
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідомості громадян

Анотації 

Воробйова І.В. Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідомості громадян. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06. – юридична психологія. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2007.

   У дисертаційному дослідженні проведено юридико-психологічний аналіз іміджу міліції в контексті проблеми правової свідомості; висвітлено сучасні зарубіжні та вітчизняні дослідження іміджу поліції та міліції. Розглянуто соціально-психологічні чинники, що впливають на імідж міліції. Доведено, що імідж працівника міліції є одним з чинників розвитку правосвідомості громадян. Визначено психологічні особливості іміджу працівника міліції взагалі та окремих підрозділів зокрема. Досліджено роль іміджу міліції у формуванні оціночних ставлень до працівника ОВС. Показано, що на відміну від іміджів представників професій в системі „людина-людина” імідж працівника міліції є поліфункціональним. Вивчено специфіку очікувань громадян щодо працівника міліції в системі уявлень про бажане право та правопорядок. На підставі отриманих даних запропоновано комплекс рекомендацій про шляхи поліпшення іміджу працівника міліції, що засновані на суб’єктивних уявленнях цивільного населення.
   Ключові слова: правова свідомість, оціночний компонент правосвідомості, імідж працівника міліції, динаміка іміджу, престиж, авторитет, атракція, повага до працівника міліції, очікування щодо працівника міліції.

Воробьёва И.В. Имидж работника милиции как фактор развития правосознания граждан. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06. – юридическая психология. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2007.

   В диссертационном исследовании проведен юридико-психологический анализ имиджа милиции в контексте проблемы правосознания. Проанализированы современные подходы к пониманию и структуре правосознания и имиджа. Выделение оценок и отношений в качестве главных и самостоятельных компонентов в структуре правосознания и имиджа позволяет считать имидж работника милиции фактором развития правосознания граждан.
   В исследовательской части работы доказано, что имидж работника милиции является одним из факторов развития правосознания граждан. Оценки и отношения внутри оценочного компонента правосознания представляют собой целостную структуру. Изменения, которые произойдут хотя в одном из элементов этой структуры, с большой вероятностью приведут к изменениям в других элементах и всей системы в целом. То есть, положительные изменения в оценочных отношениях к милиции, улучшение ее имиджа, будут способствовать повышению уровня оценочного компонента и общего уровня правосознания граждан.
   При изучении психологических особенностей имиджа работника милиции выявлено, что на когнитивном и эмоциональном уровнях образ работника милиции оценивается населением достаточно негативно и в основном имеет социально нежелательные характеристики, которые отражают низкий уровень развития моральной, межличностной и мотивационной сфер личности. Межличностное поведение работника милиции характеризуется как враждебное по отношению к окружающим. Более высокие оценки и положительное отношение граждан к работникам милиции разных подразделений зарегистрированы в отношении следователя и работника уголовного розыска, а более низкие и негативные – относительно работника ГАИ.
   Оценки и отношения к правоохранительным органам и их деятельности в структуре оценочного компонента правосознания, кристаллизуясь, приобретают определенные формы такие как: авторитет, престиж, уважение и прочее. Наиболее высокая комплексная оценка населением престижа, авторитета, аттракции и уважения присвоена работнику уголовного розыска и следователю. Выявлено, что престиж, авторитет, аттракция и уважение являются производными от факта утверждения позитивного имиджа работника милиции. При этом, улучшение имиджа работника милиции становится, в первую очередь, источником дополнительного уважения к нему, которое главным образом зависит от высокого уровня развития межличностной и моральной сфер личности. Показано, что имидж работника милиции является полифункциональным в отличие от имиджа представителей других профессий в системе „человек-человек”. Он определяет не только авторитет и уважение к работнику милиции, а становится обязательным фактором, от которого зависит престиж данной профессии.
   Исследована специфика ожиданий граждан относительно работника милиции в системе представлений о желаемом праве и правопорядке. На основании полученных результатов предложены рекомендации по формированию позитивного имиджа работника милиции, основанные на субъективных представлениях гражданского населения. Формировать позитивный имидж работника милиции необходимо с учетом ожиданий населения путем усовершенствования системы профессионального отбора и профессионально-психологической подготовки работников милиции; разъяснительной работы с населением, предоставления правовой помощи населению; формирования специфической корпоративной культуры милиции Украины.
   Ключевые слова: правовое сознание, оценочный компонент правосознания, имидж работника милиции, динамика имиджа, престиж, авторитет, аттракция, уважение к работнику милиции, ожидания относительно работника милиции.

Vorobyova I.V. Image of a militia officer as a factor of development of citizens' legal conscience. – Manuscript.

Thesis for the candidate degree in psychological science by specialty: 19.00.06 – juridical psychology. – Kharkiv National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2007.

   The dissertation presents psychological and juridical analysis of militia image within legal conscience problem and current foreign and domestic researches of the police and militia images. Social and psychological factors that influence on the militia image are also examined. Psychological features of a militia officer on the whole and special departments in particular are determined along with the role of the militia image in forming of citizens' legal conscience evaluative component. It is shown that unlike occupation representatives' images in the "person-person" system, a militia officer's image is multifunctional. Specific character of citizens' expectation relatively to a militia officer in the system of desired rights and law order is researched. On the grounds of received results system of recommendations on forming of a militia officer's image based on human factor is proposed.
   Key words: legal conscience, legal conscience evaluative component, a militia officer's image, image dynamics, prestige, authority, attraction, respect for a militia officer, expectation relatively to a militia officer.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Імідж працівника міліції як чинник розвитку правосвідомості громадян

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net