Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств залізничної галузі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств залізничної галузі

Анотації 

Маковоз О.В. Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств залізничної галузі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)- Українська державна академія залізничного транспорту, Харків,2007.

   Дисертація присвячена питанням пошуку шляхів фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств залізничної галузі.
   На основі проведеного аналізу фінансового стану транспортної галузі та стану справ щодо банкрутства підприємств, у роботі розроблено шляхи фінансового оздоровлення підприємств залізничної галузі. Удосконалено специфіку категорій „банкрутство” та „неплатоспроможність” і особливості їх застосування щодо уточнення оцінки стану підприємства і розроблення відповідних заходів фінансового оздоровлення. Удосконалено причинно –видову класифікацію основних факторів виникнення банкрутств підприємств. Проаналізовано діюче законодавство України та деяких закордонних країн щодо банкрутства. Наведено фінансові методи запобігання неплатоспроможності підприємств залізничної галузі та основні аспекти управління фінансовим станом підприємства з метою запобігання банкрутства. Виділено та обґрунтовано особливості використання зовнішніх та внутрішніх першочергових резервів фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств. У роботі вперше розроблено структурне, послідовне методологічне забезпечення складання бізнес – плану, як форми реалізації плану фінансового оздоровлення підприємств залізничної галузі та обґрунтовано висновок про необхідність застосування бізнес – планування в процесі розробки механізму запобігання неплатоспроможності підприємств з обґрунтуванням заходів з соціального захисту працівників; запропоновано методичні підходи до розроблення стратегічних альтернатив бізнес – плану щодо вибору відповідної стратегії розвитку неплатоспроможних підприємств.
   Ключові слова: підприємство, банкрутство, неплатоспроможність, фінансовий стан, оздоровлення, бізнес – план, соціальні питання.

Маковоз Е.В. Пути финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий железнодорожной отрасли. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04- экономика и управление предприятиями (за видами экономической деятельности)-Украинская государственная академия железнодорожного транспорта,Харьков,2007.

   Диссертация посвящена вопросам поиска путей финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий железнодорожной отрасли.
   На основе проведенного анализа финансового состояния транспортной отрасли и состояния дел о банкротстве предприятий, в работе разработаны пути финансового оздоровления предприятий железнодорожной отрасли. В работе проведен детальный анализ факторов возникновения банкротства предприятий и на его основе проделано уточнение причинно - видовой классификации факторов возникновения банкротства предприятий. На основе проведенного анализа категорий “банкротство” и “неплатежеспособность” проведена работа по усовершенствованию специфики этих категорий и особенностей их применения для уточнения оценки состояния предприятия и разработки соответствующих мер по финансовому оздоровлению.
   Проанализировано действующее законодательство о банкротстве (Украины и некоторых зарубежных стран). Определены позитивные стороны зарубежного законодательства и сделаны предложения по усовершенствованию отечественного законодательства.
   Рассмотрены проблемы современного состояния финансов предприятий. Наведены финансовые методы предупреждения неплатежеспособности предприятий железнодорожной отрасли и основные аспекты управления финансовым состоянием предприятия с целью предупреждения банкротства. В исследовании приведены основные коэффициенты, которые характеризуют финансовое состояние предприятия, основные критерии этих коэффициентов и рассмотрены пути улучшения ключевых показателей. Проведен анализ финансового состояния СТГО “Південна залізниця” и сделаны соответствующие выводы.
   Рассмотрены и обоснованы особенности применения внешних и внутренних первоочередных резервов финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий.
   Рассмотрены альтернативные стратегии развития предприятий в условиях неплатежеспособности в отличие от базовых стратегий развития предприятий в рыночных условиях хозяйствования. Предложены методические подходы к разработке стратегических альтернатив бизнес – плана по выбору стратегии развития неплатежеспособных предприятий.
   В работе подробно рассмотрены вопросы бизнес – планирования применительно к неплатежеспособным предприятиям. Проведена работа по применению бизнес – планирования в соответствии с требованиями действующего законодательства и Закона Украины “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.
   Обоснована необходимость применения бизнес – планирования в процессе разработки механизма предупреждения неплатежеспособности и предотвращения банкротства с учетом вопросов социальной защиты работников и разработано структурное и последовательное методологическое обеспечение составления бизнес – плана, как формы реализации плана финансового оздоровления предприятий железнодорожной отрасли. Учитывая важность социальной защиты работников предприятий, которые находятся на грани банкротства, в работе приобрело дальнейшее развитие обоснование мер социальной защиты работников неплатежеспособных предприятий. В целом диссертационная работа охватила вопросы решения задач финансового оздоровления предприятий железнодорожной отрасли.
   Ключевые слова: предприятие, банкротство, неплатежеспособность, финансовое состояние, финансовое оздоровление, бизнес – план, социальныe вопросы.

Makovoz O.V. The ways of financial recovery insolvent enterprise railways area - a Manuscript.

The thesis on competition degree candidate of the economic sciences on professions 08.00.04 - an economy and management enterprise (on type of economic activity) - an Ukrainian state academy of the railway transport, Kharkov, 2007.

   The thesis is dedicated to questions of searching for of the ways of financial recovery insolvent enterprise railway area.
   On base of the called analysis of the financial condition the transport area and states affairs comparatively bankruptcy enterprise, in work designed way of financial recovery enterprise railway area. Advanced specifics category "bankruptcy" and "insolvent" and particularities of their using for revision the estimation of condition of e enterprise and development corresponding to action of financial recovery. The advanced reason -an aspectual categorization main factor origin bankruptcy enterprise. It is analyzed acting legislation of the Ukraine and some foreign countries comparatively bankruptcy. They are brought financial methods of the prevention to insolvency enterprise railway area and main aspects of management financial condition enterprises for the reason preventions bankruptcy. It is chosen and validly particularities of the use external and internal priority reserve of financial recovery insolvent enterprise. In work is for the first time designed structured, consequent methodological ensuring the formation business - plan, as the forms to realization of the plan of financial recovery enterprise railway area and is motivated conclusion about need of the using business - planning in process of the development of the mechanism the prevention to insolvency enterprise with motivation action from social protection workman; the methodical approaches are offered to development of the strategic alternatives business - plan for choice corresponding to strategies of the development insolvent enterprise.
   The keywords: enterprise, bankruptcy, insolvency, financial condition, recovery, business - a plan, social questions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Шляхи фінансового оздоровлення неплатоспроможних підприємств залізничної галузі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net