Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону

Анотації 

Мірошниченко П.І. Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05. – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецьк, 2007.

   У дисертації розглянуті питання активізації використання інвестиційного потенціалу регіону. На основі аналітичного огляду вітчизняних та зарубіжних публікацій визначено економічну суть понять “інвестиції” та “інвестиційний потенціал регіону”, сутність та роль активізації використання інвестиційного потенціалу у регіоні, встановлені методи, які забезпечують активізацію використання інвестиційного потенціалу. Досліджено використання інвестиційного потенціалу в регіоні, що дозволило визначити тенденції й умови активізації його використання, а також роль банків у його формуванні. Визначено основні елементи механізму організаційно-економічного забезпечення активізації використання інвестиційного потенціалу регіону, які включають формування стратегії активізації інвестиційної діяльності, забезпечення умов активізації інвестиційної діяльності та методичний підхід використання інтеграційних форм активізації використання інвестиційного потенціалу та партнерства. Сформовано модель активізації використання інвестиційного потенціалу регіону.
   Ключові слова: інвестиційний потенціал регіону, інвестиційна діяльність, методи активізації, організаційно-економічне забезпечення, механізм активізації використання, інтеграційні форми активізації, партнерство.

Мирошниченко П.И. Активизация использования инвестиционного потенциала региона. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – развитие производительных сил и региональная экономика. – Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Донецк, 2007.

   В диссертации исследованы организационные и экономико-правовые условия осуществления инвестиционной деятельности в регионе. Сделан вывод, что в Украине созданы определенные условия обеспечения инвестиционной деятельности, однако есть необходимость дальнейшего развития методов активизации использования инвестиционного потенциала региона. Установлено, что вопросы создания организационно-экономических условий активизации инвестиционной деятельности и использования инвестиционного потенциала требуют решения как на уровне государства и региона, так и на уровне предприятий реального сектора экономики, а также банковской системы, то есть всех субъектов инвестиционной деятельности.
   На основе аналитического изучения отечественных и зарубежных публикаций, посвященных вопросу активизации использования инвестиционного потенциала региона, определена экономическая сущность понятий “инвестиции” и “инвестиционный потенциал региона”. Раскрыта роль инвестиционного потенциала региона как инструмента реализации достижений научно-технического прогресса, создания качественного высокопроизводительного потенциала региона, исходя из взаимосвязи экономического роста и активизации инвестиционной деятельности. Определено, что условиями осуществления активной инвестиционной деятельности в экономике с развитыми рыночными отношениями являются объективные и взаимосвязанные предпосылки, включающие накопление свободного капитала у потенциальных инвесторов и создание со стороны государства правовых условий и направлений эффективного вложения капитала. Раскрыты направления обеспечения условий активизации использования инвестиционного потенциала региона в рамках полномочий региональной власти.
   Уточнена роль коммерческих банков в активизации использования инвестиционного потенциала региона и определены направления участия банков в формировании инвестиционного потенциала региона, и метод увеличения инвестиционных возможностей банка на основе аккумуляции ресурсов, необходимых для активизации инвестиционной деятельности в регионе. Определены основные этапы формирования стратегии активизации инвестиционной деятельности региона. В результате анализа методов использования инвестиционного потенциала, установлено, что необходимо усовершенствовать методы активизации на основе применения партнерского и интеграционного подхода. Определены элементы механизма активизации инвестиционной деятельности в регионе с использованием усовершенствованных методов, что на практике будет основой для обоснования и выбора инструментария активизации использования инвестиционного потенциала. Разработана модель организационно-экономического обеспечения активизации использования инвестиционного потенциала региона на основе применения совокупности теоретических положений и усовершенствованных методов, что будет способствовать активизации использования существующих и созданию новых возможностей осуществления инвестиционной деятельности. Обоснована необходимость использования интеграционных форм активизации инвестиционной деятельности и партнерства с целью активизации использования инвестиционного потенциала.
   Ключевые слова: инвестиционный потенциал региона, инвестиционная деятельность, методы активизации, организационно-экономическое обеспечение, механизм активизации использования, интеграционные формы активизации, партнерство.

Miroshnichenko P.I. Аctivization of utilization of investment potential of region. - Manuscript.

Thesis for the candidate degree in economics by specialty 08.00.05 – the development of productive forces and regional economy. – Institute of economic-legal research of NAS of Ukraine, Donetsk, 2007.

   Problems of activization of investment potential utilization of region are considered in the dissertation. Based on the analytical study of domestic and foreign publications dedicated to the given problem, the essence and features of regional investment potential utilization are determined. Functions of investment potential of region as the tool for realization of scientific and technical progress achievements and creation of qualitative highly productive potential of region, proceeding from interrelation of economic growth and activization of investment activity, are specified. It is defined that the objective and interconnected preconditions, including accumulation of free capital by potential investors and creation of legal conditions and directions for effective investment of the capital by the state, are conditions for conducting active investment activity in economy with advanced market relations, As a result of the analysis of methods of investment potential utilization, it is established, that it is necessary to improve methods of activization on the basis of utilization of partner and integrational approach. The mechanism and systematized model of organizational and economic support formation of activization of investment potential of region utilization is developed. The necessity of utilization of integrational forms of investment activity activization, partnership of activization of investment potential utilization is justified.
   Key words: investment potential of region, investment activity, methods of activization, organizational and economic support, integrational forms of activization, partnership.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net