Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств рибного господарства
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств рибного господарства

Анотації 

Мазур Ю.П. Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств рибного господарства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). – ПФ „Кримський агротехнологічний університет” НАУ, м. Сімферополь, 2007.

   Дисертація присвячена питанням вивчення функціонування підприємств рибного господарства, перспективам їх подальшого розвитку. Висвітлено теоретико–методичні основи підвищення ефективності використання водного потенціалу з метою підвищення рівня споживання населенням риби та продукції з неї. Розкрито результати теоретичних і практичних досліджень ефективності функціонування підприємств рибного господарства.
   Об’єктом дослідження обрано процес виробництва риби в підприємствах різних напрямів діяльності, предметом дослідження – є теоретичні, методичні та практичні питання забезпечення ефективності вирощування продукції рибництва в підприємствах рибного та сільського господарства Черкаської області.
   Визначено методичні підходи до оцінки економічної ефективності рибництва, як складової аквакультури, удосконалено методику обчислення витрат при вирощуванні товарної риби в полікультурі. В результаті розробки стратегії розвитку підприємств рибного господарства Черкаської області вказані шляхи підвищення ефективності вирощування товарної риби з врахуванням сучасного стану виробництва в спеціалізованих рибницьких підприємствах.
   Розроблена та вирішена математична модель розвитку аграрного підприємства, як виробника товарної риби, яка обґрунтовує та показує доцільність одночасного розвитку всіх напрямів діяльності аграрного формування: рослинництва, тваринництва та рибництва в перспективі.
   Обґрунтовано можливості підприємств рибного господарства в забезпеченні продовольчої безпеки та росту рівня споживання населенням риби та рибної продукції за рахунок розвитку промислового рибництва, рибальства та оренди водойм комплексного призначення.
   Ключові слова: аквакультура, водні ресурси, товарне рибництво, інтенсивні технології, промислове рибальство, спеціалізовані підприємства, ефективність, водойми комплексного призначення.

Мазур Ю.П. Эффективность функционирования и перспективы развития предприятий рыбного хозяйства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (экономика сельского хозяйства и АПК). – ЮФ “Крымский агротехнологический университет” НАУ, г. Симферополь, 2007.

   Диссертация посвящена вопросам изучения эффективного функционирования предприятий рыбного хозяйства, его перспективного развития, методических и научно–практических рекомендаций по повышению эффективности использования водного потенциала с целью увеличения уровня потребления населением рыбы и рыбопродукции.
   В диссертации рассмотрены теоретические основы экономической эффективности отрасли, проанализировано состояние производственных процессов выращивания товарной рыбы в предприятиях разного направления, эффективность их деятельности.
   Дополнена система показателей оценки экономической эффективности аквакультуры в рыночных условиях, как суммы эффектов от товарного рыбоводства, других водных живых ресурсов, рекреационной деятельности, совместного выращивания с рыбой водоплавающей птицы. Усовершенствовано методику определения затрат при выращивании товарной продукции в поликультуре.
   Установлены причины снижения производства продукции рыбного хозяйства в регионе, а также основные социальные и экономические факторы, формирующие рост цены на рыбопродукцию.
   На основе изучения опыта деятельности предприятий, Закона Украины “Общегосударственная программа развития рыбного хозяйства на период до 2010 года”, постановлений Правительства и отраслевых программ предложена стратегия перспективного развития предприятий рыбного хозяйства Черкасской области.
   В результате изучения деятельности предприятий установлено, что наиболее перспективным направлением является прудовое и лиманное рыбоводство. Определены основные направления дальнейшего развития товарного рыбоводства, как основного поставщика пресноводной рыбы на рынки области. Внедрение интенсивных технологий в прудовых и лиманных специализированных предприятиях, которые основываются на ресурсосбережении, экономически и экологически приемлемы, позволит обеспечить потребления рыбы и рыбопродукции в области на уровне 6,4 кг на душу населения.
   Рассмотрены особенности и проанализированы экономические показатели рыбопромысловой деятельности рыболовецких предприятий, перспективы и пути повышения уровня рыбопродуктивной базы Кременчугского и Каневского водохранилищ.
   Значительный потенциал в обеспечении населения товарной рыбой имеют комплексные водоемы. Дальнейшее развитие рыбоводства в водоемах комплексного назначения невозможно без одновременного развития отраслей сельского хозяйства, имеющих на него непосредственное влияние. На основе производственных данных разработана и решена экономико-математическая модель развития аграрного предприятия, как производителя товарной рыбы. Полученные результаты доказывают необходимость одновременного развития направлений деятельности: растениеводства, животноводства и рыбоводства в перспективе. Создание рабочих мест за счет развития рыбоводства в сельских населенных пунктах, реализация рыбной продукции снизит социальное напряжение.
   Реализация стратегии перспективного развития предприятий рыбного хозяйства в значительной мере обеспечит продовольственную безопасность региона, повысит уровень потребления населением рыбы и рыбопродукции.
   Использование интенсивных технологий в рыбоводстве требует постоянной кооперации с комбикормовой промышленностью, сельским хозяйством, химической, медицинской и перерабатывающей отраслями, что в будущем может перерасти в ассоциации производителей рыбы и продукции из нее.
   Ключевые слова: аквакультура, водные ресурсы, товарное рыбоводство, интенсивные технологии, промысловое рыболовство, специализированные предприятия, эффективность, водоемы комплексного назначения.

Mazur YU.P. Efficient performance and prospects of the development of enterprises of fishery farming. – A manuscript.

A dissertation for getting a scientific degree of Candidate of Economic Sciences, in specialty 08.00.04 – economics and management of enterprises (economics of agriculture and agriindustrial complex).– South Branch “ The Crimean Agritecnological University” of National Agrarian University of the Cabinet of Ministers of Ukraine, Simferopol, 2007.

   The dissertation deals with studying the operation of enterprises of fishery farming in Cherkasy region, positive trends in its further development. Theoretical–methodological principles which facilitate the increase of the efficient utilization of water potential aimed at improving fish and fish produce consumption by the population are considered. The results of theoretical and practical research of the efficient performance of fishery farming are presented.
   Research object is the process of making marketable fish produce at fish farm. Research subject is economic efficiency and technological charts of making fishery produce at farm and agricultural enterprises of Cherkasy region.
   Methodological approaches to the estimation of economic efficiency of fishery farming as a constituent part of aqua–culture were identified; the calculation methods of production cost of fishery produce in poly–culture were improved. As a result of working out a long–range plan of fishery farming in Cherkasy region, the ways of increasing the efficiency of growing marketable fish taking into account up–to–date production condition of specialized fish farms were suggested.
   Based on the production data, a mathematical model of the development of a farm enterprise, as a fish producer, was worked out and developed; it explained and showed the expediency of simultaneous development of all branches of agricultural enterprises: crop production, livestock production and fishery farming in future.
   The prospects of enterprises of fishery farming in ensuring food security and increasing fish and fish produce consumption due to commercial fishery farming, fishing and leasing of water reservoirs of complex purpose was substantiated.
   Key words: aqua–culture, water resources, marketable fishery production, intensive technologies, commercial fishing, specialized enterprises, efficiency, reservoirs of complex purpose.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств рибного господарства

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!