Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аналіз і контроль оборотних активів торговельних підприємств
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аналіз і контроль оборотних активів торговельних підприємств

Анотації 

Никонович Г.І. Аналіз і контроль оборотних активів торговельних підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і методологічних аспектів удосконалення аналізу і контролю оборотних активів в умовах ринкової економіки. В дисертаційній роботі систематизовано концептуальні положення організації і методики обліку, аналізу і контролю фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва; визначено критерії та напрямки моделювання обліку, аналізу і контролю оборотних активів в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем. Запропоновано комплексний підхід до аналізу і контролю оборотних активів торговельних підприємств, алгоритм оптимізації їх обсягу і структури та напрями його інтеграції у загальну інформаційно-аналітичну модель системи управління оборотними активами, за яким досягається висока ефективність здійснення аналітико-контрольних процедур, органічне поєднання методичних прийомів оперативного, ретроспективного і перспективного (прогнозного) аналізу і контролю. Запропоновано рекомендації щодо обґрунтування прийнятих рішень, підвищення рівня контрольованості на підприємствах торгівлі та ефективності управління оборотними активами.
   Ключові слова: бухгалтерський облік, аналіз, контроль, прогнозування, оборотні активи, ефективність, критерії оцінки.

Никонович А.И. Анализ и контроль оборотных активов торговых предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит. – Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, 2007

   Диссертация посвящена исследованию теоретических и методологических аспектов совершенствования анализа и контроля оборотных активов в условиях рыночной экономики.
   В диссертации определены экономические интерпретации содержания категории “оборотные активы”, рассмотрена их классификация и обоснована необходимость ее совершенствования для целей учета, анализа и контроля на основе дополнения классификационных признаков.
   В диссертационной работе дан анализ экономико-правовых аспектов учета, анализа и контроля оборотных активов; определены основные теоретико-методические проблемы анализа и контроля формирования и использования оборотных активов торговых предприятий Украины, требующие решения на современном этапе экономического развития.
   Исследование вопросов формирования учетной информации контроля и анализа оборотных активов предприятий торговли позволило: разработать учетные номенклатуры первичного, текущего и заключительного учета, журнал аналитического учета операций с оборотными активами, рабочий план счетов учета оборотных активов, регистры текущего учета оборотных активов.
   Обоснованы принципы моделирования анализа и контроля оборотных активов в условиях применения компьютерных информационных систем. Разработана организационно-информационная модель анализа и контроля операций с оборотными активами, основанная на принципе распределения информационных потоков в соответствии с уровнями управления оборотными активами торговых предприятий.
   Предложена методика оперативного и ретроспективного анализа оборотных активов, исследованы причины нерациональной их структуры, которая сложилась в торговле: высокий, постоянно растущий удельный вес дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов, наличие просроченной и безнадежной задолженности, сверхнормативных запасов.
   Предложена методика прогнозного анализа оборотных активов торговых предприятий, которая включает предложения по применению “смешанного” подхода к прогнозированию объема и структуры оборотных активов. Разработка прогноза базируется на методических основах перспективного анализа и прогнозирования экономических показателей и отчетности.
   На основе моделирования процесса контроля оборотных активов разработана модель взаимосвязи и соподчиненности целей и задач внутреннего контроля оборотных активов торгового предприятия; определены принципы, на которых базируется организация деятельности служб внутреннего контроля, его методология; разработаны предложения по выработке общей логики построения четко функционирующей системы предварительного, текущего и последующего контроля.
   На основе изучения и систематизации ошибок и нарушений в системе организации первичного учета разработан их перечень и рекомендации по их устранению и исправлению, что позволит определить объем и структуру первичной учетной информации, наиболее проблемные участки, которые требуют тщательной проверки, получить достоверную информацию об оборотных активах.
   Представлены методики внутреннего контроля оборотных активов в форме моделей, которые созданы на основе принципов целенаправленности, комплексности, стандартизации, унификации, что способствует определению объекта контроля, применению рациональных приемов и способов, определению полного перечня информационного обеспечения, необходимого для выполнения контроля.
   Изложенные методические подходы к оценке надежности функционирования служб внутреннего контроля, базирующиеся на теории графов, обеспечивают высокий уровень внутренней системы коммуникаций на торговых предприятиях, позволяют оценить качество структурно-функциональной формы внутреннего контроля торгового предприятия и повысить надежность, экономичность и эффективность системы управления оборотными активами торгового предприятия в целом.
   Предложенные методики контроля первичной оценки запасов, проверки операций с денежными средствами, определения дисконтированной стоимости дебиторской задолженности, определения оптимального уровня товарных запасов и точки заказа базируются на модификации методов теории вероятностей с учетом возможных изменений спроса. Использовние разработанных рекомендаций позволит сформировать эффективную политику управления товарними запасами, синхронизировать денежные потоки, ускорить процесс поступления денежных средств.
   Ключевые слова: бухгалтерський учет, анализ, контроль, прогнозирование, оборотные активи, еффективность, критерии оценки.

Nykonovych G. Analysis and control of circulating assets of trading enterprises. It is Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of a candidate of “economic sciences” in the field of 08.00.09 – accounting, analysis and audit. - Kiev state university of trade and economics, Kyiv, 2007.

   Dissertation is devoted to research of theoretical and methodological aspects on improvement of analysis and control of circulating assets in the conditions of market economy. Conceptual positions of organization and method of accounting, analysis and control of financial economic activity of business entities. Certainly criteria and aspect of forming a complete accounting, analysis and control of circulating assets in the conditions of application of the computer informative systems. Offered various ways of attending the analysis and control of circulating assets of trading enterprises, algorithm of optimization of their volume and structure in the direction of it’s integration into informational and analytical control operational system of circulating assets, which has a high efficiency of reaching high analytical procedure -controls, organic combination of methodical receptions of operative, retrospective and perspective (prognosis) analysis and control. It is recommended to the relation on which basis decision was made, increase the level of control at the trading enterprises and efficiency of managing circulating assets.
   Keywords: Accounting, analysis, control, forecasting, circulating assets, efficiency, estimation of criteria.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аналіз і контроль оборотних активів торговельних підприємств

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net