Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Ідіостиль Ю.Клена в контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Ідіостиль Ю.Клена в контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму

 Анотації

Черевченко О.М. Ідіостиль Ю.Клена в контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено дослідженню стильової моделі поетичної мовотворчості Ю.Клена з огляду на її тісні зв’язки з відповідними художньо-філософськими традиціями світової літератури; з’ясовуються її стилетвірні чинники, зокрема процеси формування макро- та мікрообразів, смислової багатоплановості поетичного тексту, шляхів його інтелектуалізації, а також індивідуальна інтерпретація поетом ідейно-стильової парадигми творчої манери київських неокласиків. Розглянуто мовностильові засоби інтелектуалізації поетичного мовлення митця, серед яких найбільш виразними постають мовні одиниці етноміфологічного, культурологічного, історіософського, філософського характеру.
   Лексична система характеризується використанням різних груп лексики як за походженням (народнорозмовна, старослов’янська, діалектна, просторічна, запозичена), так і за тривалістю перебування та місцем у мовній системі (архаїчна, індивідуально-авторська, історично та культурно маркована). Новітні тенденції розвитку модерністичної літератури зумовлюють естетичне використання фонетичних засобів. Поет, зокрема, вдається до прийому семантизації близькозвучних слів. Стилістично увиразненою постає синтаксична структура творів Ю.Клена, яка характеризується тенденцією до її ускладнення.
   Ключові слова: мовна картина світу, поетичний дискурс, ідіостиль, концепт, інтелектуалізація, образно-символічна паралель.

Черевченко А.Н. Идиостиль Ю.Клёна в контексте интеллектуализации языковых традиций украинского неоклассицизма. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию стилистической модели поэтического словотворчества Ю.Клёна с точки зрения её тесных связей с соответствующими художественно-философскими традициями мировой литературы; определяются её стилеобразующие аспекты, в частности, процессы формирования макро- и микрообразов, смысловой многоплановости поэтического текста, путей его интеллектуализации, а также индивидуальной интерпретации поэтом идейно-стилистической парадигмы творческой манеры киевских неоклассиков. Среди наиболее частотных средств интеллектуализации поэтического языка художника следует назвать единицы этномифологического, культурологического, историософского, философского характера.
   В диссертации прослеживаются влияние мировоззрения и ценностных установок поэта на лексико-семантическую и синтаксическую структуру поэтического текста. Методом выделения и декодирования концептуальных слов в диссертации исследуются индивидуальные константы мировосприятия и способы отражения действительности. Наиболее семантически и эстетически значимыми ключевыми образно-символическими параллелями поэтического языка Ю.Клёна являются: жизнь – земля, жизнь – вода, жизнь – огонь, жизнь – солнце, жизнь – душа. В поэтических контекстах они реализуют денотативное, конотативное, ассоциативное значение, включаются в различные образные структуры.
   Характерной чертой индивидуальной манеры поэта является использование в своей словесно-образной системе поэтонимов, цветонаименований, темпоральных единиц, флоро- и фаунонаименований, одоративных и звуковых образов, социально-политической и урбанистической лексики.
   В результате лингвистического анализа поэтического языка Ю.Клена выделены основные черты его идиостиля.
   Ключевые слова: языковая картина мира, поэтический дискурс, идиостиль, концепт, интеллектуализация, образно-символическая параллель.

Cherevchenko O.M. Y.Klen's Individual Style in the Context of Intellectualizing Language Traditions of Ukrainian Neoclassicism. – Manuscript.

The thesis submitted to the degree of the candidate of philological sciences in speciality 10.02.01 – the Ukrainian language. Kyiv Taras Shevchenko National University. – Kyiv, 2005.

   The thesis is a research into the style pattern of Y.Klen's poetic language creative activity considering its close ties with the corresponding world literature artistic and philosophical traditions; it finds out its style-forming factors, the processes of forming macro- and microimages in particular, notional versatility of poetic texts, ways of its intellectualizing, as well as the poet’s individual treatment of the ideal and style paradigm of Kyiv neoclassics’ creative manner. It points out language and style means of intellectualizing the artist’s poetic speech which is remarkable by the language units of ethnomythological, culturological, historiosophical and philosophical character.
   The lexical system is characterized by the use of lexical groups differing both in their origin (conversational, old Slavic, dialect, low colloquial, borrowed) and duration and place of their existence in the language system (archaic, individually author’s, historically and culturally marked). The newest tendencies of developing modernist literature account for aesthetic usage of phonetic means. The poet uses semantically close words. The syntactic structure of Y.Klen’s works which is characterized by the tendency of becoming more complicated is more stylistically distinct.
   Key Words: world language picture, poetic discourse, individual style, concept, intellectualizing, image and symbolic parallel.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Ідіостиль Ю.Клена в контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net