Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів)

 Анотації

Гніздечко О.М. Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2005.

   Дисертацію присвячено дослідженню комунікативно-прагматичних особливостей англомовного наукового лінгвістичного дискурсу в аспекті авторизації як базового чинника його творення. В роботі розкрито комунікативно-прагматичний, метакомунікативний та оцінний компоненти семантичної структури категорії авторизації, спрямованої на встановлення риторичних норм англомовного наукового дискурсу для здійснення міжсуб’єктної мовленнєвої взаємодії з науковою спільнотою й інформативного впливу на адресата.
   Аналіз досліджуваного матеріалу висвітлює ключову роль автора англомовного наукового дискурсу, в якому епістемічна / модальна оцінка вірогідності реалізується за допомогою різнорівневих мовних засобів категорично- / некатегорично-стверджувальної авторизації. В роботі виявлено та доведено їхню метакомунікативну природу.
   На основі аналізу метадискурсивних виразів встановлено способи реалізації мовленнєвих стратегій і тактик побудови англомовного наукового лінгвістичного дискурсу, що характеризують автора як авторитарну / неавторитарну мовну особистість. Виділено дискурсивні й інтерпретативні стратегії, спрямовані на здійснення кооперативної мовленнєвої взаємодії в сфері наукового спілкування.
   Ключові слова: авторизація, англомовний науковий лінгвістичний дискурс, семантична структура категорії авторизації, риторичні норми, модальна оцінка вірогідності, метаавтор, метакомунікація / метадискурс, авторитарна / неавторитарна мовна особистість, мовленнєві стратегії й тактики.

Гнездечко О.Н. Авторизация научного дискурса: коммуникативно-прагматический аспект (на материале англоязычных статей современных европейских и американских лингвистов). – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена изучению коммуникативно-прагматических особенностей англоязычного научного лингвистического дискурса в аспекте авторизации. Установлено, что специфика авторизации АНЛД обусловлена не столько эпистемической функцией научного стиля, сколько его риторическими нормами (принципами кооперации, речевой вежливости, научного этикета)
и функционально заданным принципом относительного характера истинности научного знания.
   В ходе прагмасемантического анализа АНЛД была выявлена и проанализована семантическая структура категории авторизации в единстве ее коммуникативно-прагматического, метакоммуникативного и оценочного компонентов. Отдалённое во времени и пространстве, речевое взаимодействие автора и читателя носит эксплицитно выраженный метакоммуникативный характер. На фоне функционально доминирующего диалога автора с читателем осуществляется косвенная дискуссия (мета)автора с метаавтором. Каждый из них представлен в АНЛД собственной оценочной программой.
   Анализ оценочного компонента семантической структуры авторизации позволяет установить два измерения оценки: аксиологическую – приписывание объекту исследования определённых ценностных характеристик и модальную оценку достоверности – соотнесение этих характеристик с действительностью с учётом степени их познания.
   Направленная на убеждение адресата в правильности авторской позиции, модальная оценка достоверности задаёт тональность АНЛД, иллокутивный потенциал которой реализуется с помощью категорической / некатегорической утверждающей авторизации. Первая представлена в АНЛД как немаркированная, убеждающая и безальтернативная; последняя – как приближенная, вероятностная и некатегорично-референтная. Установлено, что важной этнокультурной особенностью языковых средств реализации категорической / некатегорической утверждающей авторизации является характер их согласования в АНЛД в плане создания однородных / неоднородных синтагматических последовательностей.
   Анализ языкового материала показал, что специфика речевого поведения автора АНЛД обусловлена типом языковой личности – авторитарной / неавторитарной, что определяется степенью соблюдения риторических норм англоязычного научного дискурса. Установлено, что в речевой реализации авторитарная языковая личность избирает жёсткую дискурсивную стратегию, в рамках которой выделяются стратегии категорического несогласия автора с метаавтором и / или оценочной интерпретации познавательной деятельности последнего. Для неавторитарной языковой личности характерными являются мягкий/ гибкий стили речевого поведения, направленные на этикетизацию и гармонизацию научного общения и представленные в АНЛД стратегиями беспристрастного пересказа и / или поиска общего взаимопонимания.
   В ходе анализа АНЛД в аспекте авторизации было установлено, что последняя представляет собой интегративную прагмасемантическую категорию, для которой характерна сложная семантическая структура и комплексная система языковых средств её выражения. Как этнокультурно и модально окрашенное явление авторизация АНЛД проявляется на разных уровнях системы языка – слова, словосочетания, предложения, текста. Именно этим обусловлено использование системно-деятельностного подхода к изучению АНЛД в аспекте авторизации, что даёт возможность комплексно представить всё разнообразие её модально-оценочных значений и языковых средств их реализации в виде системы. Последняя, в свою очередь, состоит из отдельных подсистем, которые находятся в оппозитивных или неоппозитивных отношениях. Все компоненты данной системы заданы логико-эпистемическими, лингвистическими и экстралингвистическими параметрами авторизации с учетом этнокультурной специфики её реализации в англоязычном научном дискурсе.
   Ключевые слова: авторизация, англоязычный научный лингвистический дискурс, семантическая структура категории авторизации, риторические нормы, модальная оценка достоверности, метаавтор, метакоммуникация / метадискурс, авторитарная / неавторитарная языковая личность, речевые стратегии и тактики.

Gnizdechko O.M. Authorization of English Academic Discourse: Communicative and Pragmatic Perspectives (A Study of Scholarly Papers by Modern European and American Linguists). – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in philology, speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kyiv National Linguistic University, Kyiv, 2005.

   This dissertation focuses on the study of English academic linguistic discourse viewed from communicative and pragmatic perspectives of authorization as its starting point. The paper reveals pragmatic, metacommunicative, and evaluative components which constitute the semantic structure of authorization aimed to establish rhetorical norms within English academic discourse to interact with scholarly audiences and produce an informational impact on the addressee.
   The analysis of linguistic corpus highlights the author’s key role in English academic discourse which realizes epistemic and attitudinal assessment of credibility by diverse linguistic means ranging from non-assertive to assertive markers of authorization. The paper reveals and proves their metacommunicative nature.
   Particular attention is paid to the way metadiscursive expressions contribute to the representation of speech strategies that characterise the speaker as an authoritative / non-authoritative linguistic personality. Emphasized here are discursive and interpretive strategies and tactics used to construct a cooperative scholarly communication.
   Key words: authorization, English academic linguistic discourse, semantic structure of authorization, rhetorical norms, attitudinal assessment of credibility, metaauthor, metacommunication / metadiscourse, authoritative / non-authoritative linguistic personality, speech strategies and tactics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net