Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні

Анотації 

Ярмакі Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007.

   Дисертацію присвячено визначенню сутності, правових засад, видів, форм, методів, напрямків та процедур адміністративно-наглядової діяльності міліції в Україні, а також шляхів її удосконалення. Охарактеризовано повноваження міліції щодо здійснення адміністративного нагляду у сферах забезпечення громадського порядку та безпеки дорожнього руху, дотриманням правил дозвільної та паспортно-реєстраційної систем, а також адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі, визначено форми, методи та організаційно-процедурні аспекти адміністративно-наглядової діяльності міліції в цих сферах. Сформульовано пропозиції та рекомендації щодо внесення конкретних змін і доповнень до чинного законодавства, яке регулює адміністративно-наглядову діяльність міліції в Україні.
   Ключові слова: міліція, адміністративно-наглядова діяльність, форми нагляду, методи нагляду, громадський порядок, безпека дорожнього руху, паспортно-реєстраційна система, дозвільна система, адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі, організація адміністративно-наглядової діяльності.

Ярмаки Х.П. Административно-надзорная деятельность милиции в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Харьковский национальный университет внутренних дел, 2007.

   Диссертация посвящена анализу проблем административно-надзорной деятельности милиции в Украине. В результате проведенного исследования разработана теория административно-надзорной деятельности, сформулирован ряд новых положений и выводов, предложенных лично соискателем. Впервые сущность административно-надзорной деятельности милиции рассмотрена как одно из направлений сокращения государственного вмешательства в деятельность юридических и физических лиц, за счет сужения объема контроля.
   Выяснены методологические основы административно-надзорной деятельности милиции, для чего определено соотношение контроля и надзора в теории управления, сущность административного надзора, его роль в правоохранительной деятельности милиции, охарактеризована система правового регулирования административно-надзорной деятельности милиции, ее содержание, виды, формы и направления, а также проблемы обеспечения ее законности. Дальнейшее развитие получил анализ административно-надзорной деятельности милиции как с управленческой, так из юридической точек зрения; в первом случае административный надзор рассмотрен как функция управления, стадия управленческого цикла, во втором – как средство обеспечения законности, применяемое милицией.
   Обосновано положение, что целью административного надзора является не только предупреждение правонарушений, а и их выявление, и пресечение, а также привлечение нарушителей к ответственности. В новом аспекте определены направления административно-надзорной деятельности милиции, среди которых: нормотворчество; организационно-массовая (профилактическая) деятельность; применение административно-предупредительных мер; применение мер пресечения; привлечение виновных к ответственности.
   Сформулирована оригинальная классификация административно-надзорной деятельности милиции по таким критериям как: сфера надзорной деятельности; время осуществления; стадии осуществления; открытость; источники надзора; правовая квалификация; количественный состав субъектов надзора; способ инициирования.
   Получил дальнейшее развитие анализ способов обеспечения законности административно-надзорной деятельности милиции, среди которых названы государственный контроль, надзор прокуратуры и внутриведомственный контроль. Уточнены организационные аспекты административно-надзорной деятельности, к которым отнесены: аналитическая работа; прогнозирование; планирование; обеспечение административно-надзорной деятельности (правовое, информационное, кадровое, материально-техническое, финансовое); координация надзорной деятельности; контроль и надзор за её осуществлением; корректировка административно-надзорной деятельности милиции.
   Правовые основы осуществления милицией административно-надзорной деятельности проанализированы с точки зрения обеспечения прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц. Получило дальнейшее развитие исследование сущности сферы обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения, паспортно-регистрационной и разрешительной систем как объектов административно-надзорной деятельности милиции, в связи с чем проанализированы система и полномочия субъектов административно-надзорной деятельности милиции в этих сферах, формы, методы и организационные аспекты их надзорной деятельности.
   Сформулирован ряд конкретных предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование теоретико-правовых основ и практики осуществления административно-надзорной деятельности милиции в Украине, в частности, об уточнении: законов Украины “О милиции”, “О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами”, “Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека”, “О дорожном движении”, “Об иммиграции”, “Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы”, ряда подзаконных нормативных актов, а также о целесообразности разработки и принятия законов Украины “Об охране общественного порядка”, “О разрешительной системе”.
   Ключевые слова: милиция, административно-надзорная деятельность, формы надзора, методы надзора, общественный порядок, безопасность дорожного движения, паспортно-регистрационная система, разрешительная система, административный надзор за лицами, освобожденными с мест лишения свободы, организация административно-надзорной деятельности.

Yarmaki Ch.P. Administrative-supervision activity of militia in Ukraine. – Manuscript.

The dissertation for Doctor of legal sciences scientific degree, speciality 12.00.07 – administrative law and process; financial law; informative law. – Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, 2007.

   The dissertation focuses on essence, lawful principles, types, forms, methods, ways and procedures of administrative-supervision activity of militia in Ukraine, the ways of its perfecting. It is characterized the militia’s obligations according to fulfillment of administrative supervision in the spheres of public order maintenance and traffic safety, maintenance of rules of permitted and passport-registration systems; administrative supervision for the persons, discharged from the imprisonment; it is defined the forms, methods and organizational-procedural aspects of administrative-supervision activity of militia in these spheres. It is formulated the propositions and recommendations as to amendments to legislation currently in force, which regulates administrative-supervision activity of militia in Ukraine.
   Key words: militia, administrative-supervision activity, forms of supervision, methods of supervision, public order, traffic safety, passport-registration system, legal permitted system, administrative supervision for the persons, discharged from the imprisonment; organization of administrative-supervision activity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net