Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських літературах XVI – XVIII ст.
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських літературах XVI – XVIII ст.

 Анотації

Кірносова Н. А. Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських літературах XVI – XVIII ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, Київ, 2005.

   У дисертації запропоновано парадигму паломницьких творів нового типу (“література вимислу”), згрупованих відповідно до акцентованої в них проблематики, й досліджено вплив цієї проблематики на поетологічні особливості текстів. На підставі релігійного та психологічного контекстів виявлено типологічні сходження в паломницькій прозі віддалених літератур. Стверджується невипадковість актуалізації мотиву паломництва саме на межі Середньовіччя й Нового часу, коли активно переглядалася роль раціонального компоненту у формуванні світосприйняття людини на Заході і Сході. З’ясовано характерні для культур Заходу і Сходу у XVI – XVIII ст. тенденції у ставленні до природи, суспільства і традиції. Проаналізовано відображені в паломницьких творах жанрові та стильові тенденції доби бароко в Європі та епохи Мін в Китаї. Особливу увагу приділено засобам представлення в літературі нової концепції людини, часу та простору, присутності автора. Зроблено висновок щодо значної ролі паломницької прози в літературах передновочасної доби.
   Ключові слова: паломництво, евристичний, аксіологічний, сотеріологічний, передновочасна доба, індивідуалізація, бароко, йоу-цзі, література факту, література вимислу, традиція.

Кирносова Н. А. Жанрово-тематическая парадигма паломнической прозы в китайской и европейских литературах XVI – XVIII вв. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Институт литературы им. Т.Г. Шевченко НАН Украины, Киев, 2005.

   В диссертации предложена парадигма паломнических произведений нового типа (“литература вымысла”), сгруппированых согласно акцентированной в них проблематике, и исследовано влияние этой проблематики на поэтологические характеристики текстов. На основе религиозного и психологического контекстов выявлены типологические схождения в паломнической прозе китайской и европейских литератур. Утверждается неслучайность актуализации мотива паломничества именно на рубеже Средневековья и Нового времени, когда активно пересматривалась роль рационального компонента в формировании мировоззрения человека на Востоке и на Западе. Определены характерные для культур Запада и Востока XVI – XVIII вв. тенденции в отношении к природе, обществу и традиции. Проанализированы представленные в паломнических произведениях жанровые и стилистические тенденции эпохи барокко в Европе и эпохи Мин в Китае. Особое внимание было уделено способам представления в литературе новой концепции человека, пространства и времени, авторской позиции. Сделан вывод о значительной роли паломнической прозы в литературах начала Нового времени.
   Ключевые слова: паломничество, эвристический, аксиологический, сотериологический, раннее Новое время, индивидуализация, барокко, йоу-цзи, литература факта, литература вымысла, традиция.

Kirnosova N. A. The Paradigm of Genres and Themes in Pilgrimage Prose of the XVI – XVIIIth centures in European and Chinese Literatures. – Manuscript.

Thesis for Ph.D. in Philology, specialization 10.01.05 – Comparative Literary Criticism. – Shevchenko Institute of Literature at the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2005.

   The scientific paper is dedicated to the comparative analysis of the pilgrimage texts from oriental and occidental literatures, in which the medieval genre was transformed into a motive, which means a transition from the literature of fact to fiction. The subject of the proposed research is the connection between the motive of pilgrimage and changes in poetic systems, occurred in the XVI – XVIIIth centures in European and Chinese literatures. The texts from Chinese literature are analized in Ukrainian literary criticism for the first time . The comparative analysis of the texts is made on the basis of religious and psychological situation similarity in both regions.
   The paradigm of the new type texts is built according to the main problems, interpreted in the pilgrimage texts, which belong to heuristic, soteriolodical or axiological spheres. It is revealed in the paper, that there is the connection between every complex of problems and specific changes in poetical systems, which is typical for different regions.
   The changes are revealed on the different levels of the texts.
   The paper starts from the analysis of the generic level, which represents typical ways of new information treating, and reveals the mechanizm of overcoming canon rules, which consists in melting religious and prophanous genres or extending religious genres to prophanous information.
   The main similarity on the level of style is found in the tendency to use an allegory. Besides, an important change on this level, ocurred in both European and Chinese literatures, is in the usage of the popular language in the texts instead of a bookish one. The transformation was tightly connected with the democratic idea of pilgrimage, aimed at broad target reader audience. In both literatures this stylistic innovation turned into a tradition when the epoch of New Times came.
   Crucial changes have occurred on the level of personages, because the main interest of authors from the both regions has shifted from some person‘s destiny to his or her inner life. There are new concepts of a person which are represented in Chinese and English texts, focused on soteriological problems. It is stressed in the paper, that a Chinese author builds his concept on the basis of the ancient philosophical theory of ‘five elements’, but an European author proceeds from the concept of a pendulum, actual for intellectual searches at the beginning of New Times. Based on these concepts, it is argued that pilgrimage prose of the XVI–XVIIIth centures did not exploit the idea of psychological development, but was focused on a static structure of a person‘s inner world. In addition to these concepts, some specific behavioural features of a person from the XVI–XVIIIth centures are also revealed in the paper, for example a psychological directive to verify any knowledge in practice, religious knowledge in particular, and an attitude to the Nature and Tradition.
   New ways of knowledge obtaining have influenced the level of chronotop, so Chinese and European authors paid more attention to the cause-result connection between events instead of chronological one in previous times. The connection forms a new frame of reference for readers, which allows them to insert their own experience in a proposed artificial reality and enliven it through emotional participation in a described event.
   At last, the similarity on the level of narration is traced in the concept of authorship. The main peculiarity of pilgrimage prose of the XVI-XVIIIth centures is the deep realization of authorship and statement of author’s own point of view in the texts. The comparative analysis of narration peculiarities of Chinese and European texts is conducted in Ukrainian literary studies for the first time.
   It is affirmed in the paper, that typical similarities in Chinese and European literature in the XVI–XVIIIth centures are not occasional, but deeply rooted in the universal way of thinking and treating information on the same stage of the cultural development.
   Key words: pilgrimage, heuristic, axiology, soteriology, early New Times, individualization, baroque, you-ji, literature of fact, fiction, tradition.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських літературах XVI – XVIII ст.

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net