Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Драматургія Пантелеймона Куліша: духовні виміри, проблематика, жанровий діапазон
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Драматургія Пантелеймона Куліша: духовні виміри, проблематика, жанровий діапазон

 Анотації

Ковпік С. І. Драматургія Пантелеймона  Куліша: духовні виміри, проблематика, жанровий діапазон. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Херсонський державний університет, Херсон, 2005.

   Дисертація присвячена вивченню духовності дійових осіб, духовної наснаженості проблематики драматургії П. Куліша в діапазоні жанру. У дослідженні визначено теоретико-методологічні засади дослідження і зміст базової для даної роботи термінології, виявлено й охарактеризовано найбільш яскраві прояви духовності в українській літературі й у творчості П. Куліша в цілому, досліджено духовність дійових осіб і духовну наснаженість проблематики (окремо) драматургії малих жанрів та “драмованої трилогії” П. Куліша. З цих позицій духовності вивчено драматургію П. Куліша: від добро- чи злотворчої цілеспрямованості внутрішнього світу (душі) й діяльності дійових осіб у навколишньому світі (духу) й до духовної еволюції автора. У процесі аналізу визначено, що твори драматургії П. Куліша писалися в два чітко окреслених періоди (ранній – 1860-1883 рр. і зрілий – 1883-1885 рр.). Вони є відмінними і за формами виявів, і за характером духовності дійових осіб, автора й проблематики в межах жанру: якщо у творах першого періоду домінували дух і проблематика особистісних інтересів та діянь, то на другому етапі, в духовно зрілих багатоактних п’єсах і процес духовного прозріння героїв, і масштаби духовності значно глибші та ширші, показані в процесі поступу або їхньої деградації – аж до демонізму.
   Ключові слова: П. Куліш, драматургія, душа, дух, духовність, проблематика, жанр.

Ковпик С. И. Драматургия Пантелеймона  Кулиша: духовное измерение, проблематика, жанровый диапазон. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Херсонский государственный университет, Херсон, 2005.

   Диссертация посвящена изучению духовности действующих лиц и автора, духовной насыщенности проблематики драматургии П. Кулиша в диапазоне жанра. В исследовании определены теоретико-методолигическая основа исследования и содержание базовой терминологии. Выявлены и охарактеризованы самые яркие проявления духовности в литературе вообще, исследована духовность действующих лиц, ведущей проблематики тех драматических произведений П. Кулиша, которые не вошли в трилогию, определены духовные константы и признаки эволюции духовности действующих лиц и автора в драматургии П. Кулиша. С этих позиций изучена драматургия П. Кулиша: от добро- или злотворческой направленности внутреннего мира и такой же целенаправленной деятельности персонажей пьес в окружающем их мире; от духовности основной проблематики до духовности жанра. В процессе исследования определено, что произведения драматургии П. Кулиша были написаны в течение двух периодов (раннего – 1860-1883 гг. и зрелого – 1883-1885 гг.). Первый период стал своеобразным подготовительным этапом к написанию во втором периоде совершенных и, прежде всего, духовно зрелых пьес. Большинство произведений первого периода посвящены истории Казачины и Гайдамачины, они послужили писателю своеобразными диалогизированными иллюстрациями к его историческим исканиям.
   Произведения раннего и зрелого периодов отличались проблематикой: в первый период преимущество было за проблематикой личностных интересов, во втором писались художественно и духовно зрелые многоактные пьесы). Во второй период П. Кулиш объективно охарактеризовал и оценил не только души, дух и духовность отдельных выдающихся личностей, а и духовность или антидуховность социумов, украинской и других наций. Особенно продуманными и обоснованными представлены П. Кулишем духовность и характер сквозного персонажа Степана Хмелецкого. Жизнь этого персонажа – это тернистый путь человека от военного лакея до настоящего, образованного и духовно зрелого руководителя государства.
   Анализ всех диалогизированных произведений показал, что в ранний период духовно определенными представлены фактически все действующие лица, но почти все они поданы на первом этапе, а на втором этапе и герой, и антигерой духовно прозревают – они показаны в процессах духовных поисков, в глубоком постоянном осознании добро- или злотворческой сущности исторических событий. И сам автор раскрывает все богатство своих знаний в различных отраслях науки и искусства – фактически он в каждом новом произведении трилогии представляет целую эпоху духовного мира Украины и Европы. И при этом в каждом произведении внимание автора обращено прежде всего к душе, духу и духовности персонажей. А склонность персонажей к добро- или злотворчеству становились определяющими критериями при оценке духовности девствующих лиц.
   В целом же каждое последующее произведение первого этапа похоже на определенный духовно-исторический срез духовности личности и всего украинского общества ХVІ-ХVІІІ ст. Высшее духовное прозрение пришло к П. Кулишу в начале 80-х гг. Это подтверждает уже духовная насыщенность первой пьесы (“Байда, князь Вишневецкий”). А вся трилогия – это яркое проявление принципиально нового видения автором не только всего исторического процесса, освободительных движений Украины ХVІ-ХVІІІ вв., но и конкретных участников современников тех событий. Тогда уже драматург пользовался новыми критериями определения добра и зла, воли и труда человека, ставил новые цели добро- или злодеяний персонажей – прежде чем думать, говорить и действовать во имя блага нации, народа и государства. Отмечено, что души и дух Байды, Наливая и Сагайдашного – это уже не интуитивные поиски и ориентиры известных личностей на добро или на зло, и не категорические колебания от восхищения до отрицания кровопролитных столкновений, мстительных взаимных действий и акций. Это уже чёткие установки на жизненную мудрость, социально-политическую и эстетическую зрелость мыслей, слов и поступков государственных деятелей, а также тех защитников народа и нации, которые постепенно, но уверенно поднимаются над собственными ошибками и интересами, даже некоторыми родственными, этническими и классовыми интересами и чувствами.
   Выявлено, что одним из важных достижений драматургии П. Кулиша было то, что в трилогии он предельно четко определил антидуховность врагов Украины (Масальский, Tripus, Ignotus, Жовковський, Ходыка, Садко Садковский и другие).
   С каждым новым произведением внимание автора к душе, духу и духовности персонажей возрастает, поэтому их склонность и воля к добру или злу все заметно становились важнейшими критериями оценок характера духовности действующих лиц. Духовность героев и антигероев произведений первого периода была достаточно четко определена, однако и заметно ограничена. На втором этапе герой и антигерой не только четко определены, действуют масштабно и уверено, но и изображены в духовном развитии или деградации духа соответственно.
   Ключевые слова: П. Кулиш, драматургия, душа, дух, духовность, проблематика, жанр.

Svetlana I. Kovpik. Dramatic P. Kulish: spiritual measuring, problems, of genre diapason. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in Philology by specialty 10.01.01 – the Ukrainian of the Literature. – Kherson State University, Kherson, 2005.

   The dissertation into studying spirituality, spiritual saturation dramatic P. Kulish of diapason genres. In research theoretical precise to define form and contents display and especially function soul, spirit and spirituality man, character work literature and from this position to learn dramatic P. Kulish: from good or evil purposeful inner lifer (soul) and activity (spirit) characters him dramatic.
   In process research to define work dramatic P. Kulisha writing too precise periods (early – 1860-1883 and mature – 1883-1885). Works early and mature periods different problems (in first period to predominate problems private interest, but second period writing of art and spiritual mature. Spirituality works first period was precise definition, but appreciable to limit.
   Second period hero and antihero precise definition and to act scale and confidence, but significant in spiritual development. P. Kulish initiate investigation at formation own spirituality and spirituality surrounding (system purposeful on the good in the family and in the society) some significance autobiographical works.
   Key words: P. Kulish, dramatic, soul, spirit, spirituality, problem, genre.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Драматургія Пантелеймона  Куліша: духовні виміри, проблематика, жанровий діапазон

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net