Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин

Анотації 

Яроцький В. Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню місця й ролі цінних паперів у механізмі правового регулювання майнових відносин як однопорядкової з правочинами конструкції, що забезпечує переведення абстрактної можливості встановлення і здійснення посвідчених ними прав у площину правовідносин. Зауважується, що поширення правового режиму об’єктів цивільних прав на цінні папери (інструмент фіксації майнових прав) здійснюється в регламентаційних цілях. Надання їм значення об’єкта-інструмента розраховано на використання конструкції цінних паперів при реалізації управомочуючих приписів норм цивільного права й саморегулювання досліджуваних відносин самими їх учасниками. Завдяки цьому цінні папери набувають інструментального значення й підлягають застосуванню не тільки емітентом у механізмах правомоделювання і правовстановлення, а й правоволодільцем у механізмах правоздійснення, правопередачі, правовідновлення і правозахисту.
   Доведено, що застосування конструкції цінних паперів забезпечує розширення діапазону способів (прийомів) правового регулювання (переважно дозволів) і саморегулювання окремого сегмента майнових відносин завдяки нормативно визначеному “проникненню” форми юридичного вираження майнових прав у структуру регулятивних та охоронних правовідносин як їх об’єкта (об’єкта-фікції, квазі-об’єкта). Указані та інші аспекти їх значущості знайшли теоретичне узагальнення в положеннях інструментальної концепції цінних паперів.
   Ключові слова: цінні папери, механізм правового регулювання, правовстановлення, правоздійснення, правопередача, правовідновлення, правозахист.

Яроцкий В. Л. Ценные бумаги в механизме правового регулирования имущественных отношений. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию места и роли ценных бумаг в механизме правового регулирования имущественных отношений как однопорядковой со сделками конструкции, обеспечивающей перевод абстрактной возможности установления и осуществления удостоверенных ими прав в плоскость правоотношений. Отмечается, что распространение правового режима объектов гражданских прав на ценные бумаги (инструмент фиксации имущественных прав) осуществляется в регламентационных целях. Придание им значения объекта-инструмента рассчитано на использование конструкции ценных бумаг для реализации управомочивающих предписаний норм права в ходе саморегулирования исследуемых отношений самими их участниками. Благодаря этому ценные бумаги приобретают инструментальное значение и подлежат применению не только эмитентом в механизмах правомоделирования и правоустановления, но и правообладателем в механизмах правоосуществления, правопередачи, правовосстановления и правозащиты. Учитывая объективную зависимость между содержанием и формой ценных бумаг, можно утверждать, что они являются инвариантной правовой формой установления и удостоверения (имущественное право не может объективироваться вне формы и содержания фактофиксирующего документа) имущественных прав. Инвариантность формы ценных бумаг проявляется в нормативно закрепленной их конвертационной способности, означающей вариативность двух возможных форм их правовой объективации (неограниченная трансформация документарной в бездокументарную и наоборот) при неизменности юридического содержания соответствующих их видовых конструкций, проявляющейся в унифицированности их реквизитов.
   Доказано, что применение конструкции ценных бумаг обеспечивает расширение диапазона способов (приемов) правового регулирования (примущественно дозволения) и саморегулирования исследуемого сегмента имущественных отношений благодаря нормативно определенному “проникновению” формы юридического выражения имущественных прав в структуру регулятивных и охранительных правоотношений в качестве их объекта (объекта-фикции, квази-объекта). В механизме правопередачи предъявительские ценные бумаги, с учетом мнения Н. О. Нерсесова, приобретают оборотоспособность на уровне реальных движимых вещей. Правовой режим именных и ордерных ценных бумаг определяет возможность передачи удостоверенных ими имущественных прав посредством оформления индоссамента, а значит, их использование как дополнительной (по отношению к договорам и односторонним сделкам) конструкции правопередачи (ст. 197 ГК Украины, ст. 146 ГК РФ). Способы использования ценных бумаг в процессе осуществления удостоверенных ими имущественных прав (ст. 198 ГК Украины, ст. 147 ГК РФ) определены их назначением как конструкции правоосуществления.
   В рамках механизма применения норм права конструкция ценных бумаг позволяет правообладателю применить два дополнительных способа защиты принадлежащих ему прав. В частности, нормы главы 7 ГПК Украины (положения ст. 148 ГК РФ) определяют возможность использования ценных бумаг как конструкции правовосстановления. Определенная ими процедура восстановления ценных бумаг на предъявителя и векселей (в ГК РФ – ордерных ценных бумаг) рассчитана на возможное их использование правообладателем в целях возобновления возможности осуществления удостоверенных ими имущественных прав. Благодаря распространению на сферу размещения и обращения ценных бумаг документарной формы отдельных положений вещного права становится возможной реализация определенных ими управомочивающих нормативных предписаний относительно возможности их виндикации (ст. 387 ГК Украины, ст. 301 ГК РФ, за исключением случаев, предусмотренных ст. 389 ГК Украины, ч. 3 ст. 302 ГК РФ), а также признания права собственности на ценную бумагу (ст. 382 ГК Украины, ст. 12 ГК РФ). Закрепленные ими модельные схемы и способы (приемы) правового регулирования, рассчитанные на применение ценных бумаг документарной формы в охранительных правоотношениях, позволяют обеспечить абсолютную защиту удостоверенных ими (как правило, относительных, обязательственных) прав. Указанные, а также иные аспекты их регламентационной значимости нашли теоретическое обобщение в положениях инструментальной концепции ценных бумаг.
   Ключевые слова: ценные бумаги, механизм правового регулирования, правоустановление, правоосуществление, правопередача, правовосстановление, правозащита.

Yarotsky V.L. Securities in the mechanism of legal regulation of the property relations. – Manuscript.

The thesis for obtaining a doctor’s of law degree in field 12.00.03 – civil law and civil procedure; family law; international private law. – National Law Academy of Ukraine, named after Yaroslav the Mudry. – Kharkiv, 2007.

   This thesis is devoted to the research of the place and role of securities in the mechanism of legal regulation of the property relations as the construction of the same order as transactions, which ensures the transfer of the abstract possibility of establishing and carrying out of the rights, certified by the securities, to the framework of legal relationship. It is mentioned that dissemination of the legal regime of the objects of civil rights to the securities (an instrument of fixing of property rights) has been made for the purpose of regulation.
   The fact that the securities have been attached the meaning of the object and instrument means that the construction of the securities may be used for the realization of the authorizing commands of the legal rules in the process of self-regulation of these relations by the participants thereof. Due to this fact, the securities take instrumental significance and are subject to the application not only by the issuer in the mechanisms of the legal modeling and the establishment of the legal rules but by the possessor in the mechanisms of the realization of law, conveyance, establishment and protection.
   It has been proved that the application of the construction of the securities broadens a range of the ways of legal regulation (mainly, permissions) and self-regulation of the researched segment of the property relations thanks to the normative “penetration” of the form of the legal expression of the property rights into the structure of the regulative and protective legal relations as their object (a fictive-object, quasi-object).
   All these aspects have been theoretically generalized according to their significance in the provisions of the instrumental concept of the securities.
   Key words: securities, mechanism of legal regulation, establishment of the rights, realization of the rights, conveyance of the rights, re-establishment of the rights, protection of the rights.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net