Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу

Анотації 

Приймак С.В. Діагностика фінансового стану підприємства в системі контролінгу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України”. – Київ, 2007.

   Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних аспектів фінансової діагностики підприємств як складової системи інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. Визначено функціональні особливості контролінгу та роль фінансової діагностики у зменшенні інформаційної асиметрії. На основі аналізу вітчизняної теорії і практики фінансової діагностики виявлено недоліки та слабкі місця традиційного аналізу фінансового стану. Систематизовано функції фінансової діагностики та рейтингової оцінки підприємства, а також критерії оцінки ефективності відповідних методик. Обґрунтовано рекомендації щодо побудови моделі рейтингової оцінки на основі комбінації дискримінантного аналізу та логістичної регресії. З використанням фінансової інформації вибіркової сукупності підприємств добувної промисловості України розроблено логістичну модель рейтингової оцінки та систему рейтингування. Запропоновано адекватні методи оцінки якості моделей фінансової діагностики. Визначено перспективи та особливості запровадження вартісного підходу до фінансової діагностики підприємств.
   Ключові слова: фінансовий контролінг, інформаційна асиметрія, фінансова діагностика, рейтингова оцінка, логістична регресія, дискримінантний аналіз, прогностична здатність, вартість залучення капіталу, додана вартість.

Приймак С.В. Диагностика финансового состояния предприятия в системе контроллинга. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук за специальностью 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – ГУ „Институт экономики и прогнозирования НАН Украины”. – Киев, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию теоретико-методических аспектов финансовой диагностики предприятий как составной части информационной поддержки принятия управленческих решений в сфере финансов. В работе определены функциональные особенности финансового контроллинга, исследованы различные его концепции и доказана целесообразность для украинских предприятий использования концепции контроллинга, ориентированной на информационное обеспечение. Обосновано, что финансовая диагностика относиться к одному из ключевых инструментов контроллинга. С учетом места финансовой диагностики в системе контроллинга и доминирования функции информационного обеспечения усовершенствована дефиниция контроллинга.
   На основе анализа отечественной теории и практики финансовой диагностики выделены недостатки и слабые места традиционного анализа финансового состояния. Систематизированы функции финансовой диагностики и основные задачи рейтинговой оценки предприятий. Обоснован комплекс критериев и способов оценки эффективности методик финансового анализа, анализа кредитоспособности, рейтинговой оценки. Определено непосредственное влияние рейтинга на цену привлечения капитала и стоимость предприятия в целом.
   Разработаны рекомендации по построению модели рейтинговой оценки предприятий, которая базируется на комбинации дискриминантного анализа и логистической регрессии. С использование финансовой информации по выборочной совокупности предприятий добывающей промышленности Украины построена логистическая модель рейтинговой оценки, а также разработана система присвоения рейтингов. Обоснована необходимость и механизм внедрения на средних и крупных предприятиях внутренней рейтинговой оценки, как составной системы риск-менеджмента. С использованием системы критериев и различных методических подходов осуществлена оценка качества предложенной модели финансовой диагностики предприятий.
   Определены особенности и перспективы использования в Украине стоимостного подхода к финансовой диагностике. Обосновано, что практическая имплементация стоимостного подхода для принятия управленческих решений на предприятии относится к компетенции финансового контроллинга.
   Ключевые слова: финансовый контроллинг, информационная ассиметрия, финансовая диагностика, рейтинговая оценка, логистическая регрессия, дискриминантный анализ, прогностическая способность, стоимость привлечения капитала, добавленная стоимость.

Pryjmak S. Diagnostics of the financial state of an enterprise in the system of controlling. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Economics by speciality 08.00.08. – Money, Finance, Credit. – Institute for Economics and Forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2007.

   The dissertation is devoted to the investigation of theoretical and methodological aspects of financial diagnostics of enterprises as a component of the informational support in the process of making managerial decisions. Functional peculiarities of controlling and the role of financial diagnostics in diminution of informational asymmetry have been specified. Disadvantages and weak points of the traditional analysis of financial state have been revealed on the base of analysis of domestic theory and practice of financial diagnostics.
   The functions of financial diagnostics, assessment rating of enterprise and criterion of estimation of effectiveness of appropriate methods have been systematized. Recommendations as to the construction of the model of rating estimation on the basis of combination of discriminate analysis and logistical regress have been proved. The logistical model of rating estimation and system rating has been developed with the aid of financial information of the sample of enterprises of mining industry of Ukraine. Adequate methods of estimation of the quality of models of financial diagnostics have been proposed. Prospects and features of introduction of the valuable approach to the financial diagnostics of enterprises have been determined.
   Key words: financial controlling, informational asymmetry, financial diagnostics, rating estimation, logistical regress, discriminate analysis, prognostic capacity, value of attraction of capital, added value.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Діагностика фінансового стану підприємства в системі  контролінгу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net