Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Аудиторська оцінка ефективності бухгалтерського контролю
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Аудиторська оцінка ефективності бухгалтерського контролю

Анотації 

Садекова А. М. Аудиторська оцінка ефективності бухгалтерського контролю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (виробництво машин та устаткування, виробництво готових металевих виробів, переробка агропромислової продукції харчового та нехарчового призначення). – Одеський державний економічний університет. – Одеса, 2007.

   У дисертаційній роботі досліджено проблему організаційного та методичного забезпечення оцінки ефективності бухгалтерського контролю. Критичний аналіз існуючих визначень категорій “якість”, “ефективність” і “оцінка” дозволив зробити уточнення понять “ефективність бухгалтерського контролю” та “оцінка ефективності бухгалтерського контролю”. Теоретично обґрунтовано і запропоновано критерії оцінки ефективності внутрішнього бухгалтерського контролю. Розроблено концептуальні положення щодо оцінки ефективності бухгалтерського контролю на основі системного підходу.
   Розглянуто методичні підходи до розробки внутрішньофірмових стандартів аудиту. Розроблено та запропоновано технологію оцінки ефективності бухгалтерського контролю, яка постала основою для формування змістової частини внутрішньофірмового стандарту “Оцінка ефективності бухгалтерського контролю”.
   З урахуванням основних положень конструювання моделей розроблена модель методики оцінки бухгалтерського контролю, що включає такі елементи як об'єкт оцінки, джерела інформації для проведення оцінки, мета і зміст процедур оцінки, способи й прийоми оцінки, техніка оцінювання. Побудова моделі методики оцінки бухгалтерського контролю дозволило розробити варіанти оптимального напрямку оцінки з урахуванням мінімізації трудових витрат аудиторів і аудиторського ризику.
   Ключові слова: аудит, ефективність бухгалтерського контролю, оцінка ефективності бухгалтерського контролю, внутрішньофірмові стандарти аудиту.

Садекова А. М. Аудиторская оценка эффективности бухгалтерского контроля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит (производство машин и оборудования, производство готовых металлических изделий, переработка агропромышленной продукции пищевого та непищевого назначения). – Одесский государственный экономический университет. – Одесса, 2007.

   В диссертационной работе исследована проблема организационного и методического обеспечения аудиторской оценки эффективности бухгалтерского контроля.
   Реализация системного подхода позволила представить контроль в деятельности бухгалтеров, с одной стороны, как подсистему внутреннего контроля, а с другой – как самостоятельную систему, в которой выделены основные элементы системы, а именно объект, субъект, процесс и результат процесса бухгалтерского контроля. С привлечением научного знания терминоведения и критического анализа существующих определений категорий “эффективность”, “качество” и “оценка” уточнены понятия “эффективность бухгалтерского контроля”, “оценка эффективности бухгалтерского контроля” и “качество бухгалтерского контроля”. В основу сущностного анализа положен системный подход, позволивший представить оценку как взаимосвязанную совокупность субъекта оценки (аудитор), объекта оценки (бухгалтерский контроль) и самого процесса оценки (способы и приемы).
   Для содержательной характеристики объекта оценки (эффективность бухгалтерского контроля) теоретически обоснованы и предложены принципы и свойства подсистемы бухгалтерского контроля.
   Эффективность функционирования подсистемы бухгалтерского контроля выступает интегрированным признаком качества подсистемы, а степень совершенства его статического состояния определяет само качество подсистемы.
   Применение системного подхода позволило разработать концепцию оценки эффективности бухгалтерского контроля, основными ключевыми компонентами которой являются дефиниция “оценка эффективности бухгалтерского контроля”, цель, задачи, субъекты и состав совокупного объекта оценки, основные ее процедуры. Формирование концепции создало предпосылки для выработки направлений усовершенствования организационного, информационного и методического обеспечения процесса оценки эффективности бухгалтерского контроля.
   В диссертации обоснована необходимость разработки внутрифирменных стандартов как основы организационного обеспечения процесса оценки эффективности бухгалтерского контроля. Изложена суть методических подходов к разработке внутрифирменных стандартов аудита, которые реализованы при формировании внутрифирменного стандарта “Оценка эффективности бухгалтерского контроля”.
   Для формирования информационного обеспечения оценки бухгалтерского контроля изучены основные понятия: “информация”, “информационное обеспечение”. Основными направлениями обоснования информационного обеспечения является использование существующих баз и банков данных, моделей и методов обоснования управленческих решений и набора организационных и методических приемов, которые необходимы для повышения надежности информационного обеспечения.
   Исследование информационных аспектов процесса оценки эффективности бухгалтерского контроля позволило выделить четыре этапа формирования обеспечения информацией. Разработана и предложена технология оценки эффективности бухгалтерского контроля, которая явилась основой формирования содержательной части внутрифирменного стандарта “Оценка эффективности бухгалтерского контроля”. В основу разработки технологического процесса положены рекомендации, содержащиеся в международных стандартах аудита.
   С учетом основных положений конструирования моделей разработана модель методики оценки эффективности бухгалтерского контроля, включающие такие элементы как объект оценки, источники информации, цель и содержание контрольных процедур, способы и приемы контроля, технология процесса оценки.
   Построение модели методики оценки бухгалтерского контроля позволило разработать варианты оптимального направления аудита с учетом минимизации трудовых затрат и аудиторского риска.
   В качестве инструментария оценки эффективности бухгалтерского контроля предложены структура анкеты тестирования, которая предполагает тройную градацию уровня эффективности внутреннего бухгалтерского контроля.
   В диссертационной работе решены задачи относительно усовершенствования организационного и методического обеспечения аудиторской оценки эффективности бухгалтерского контроля. Результаты исследования внедрены в деятельность аудиторских фирм Донецкого региона.
   Ключевые слова: аудит, эффективность бухгалтерского контроля, оценка эффективности бухгалтерского контроля, внутрифирменные стандарты аудита.

Sadekova A. M. Audit estimation of efficiency accounting control. – Manuscript.

This dissertation for searching science degree of economic science candidate with specialty 08.00.09 Accounting, analysis and audit (machinery, production of equipment and ready-make metallic goods, remaking agriculture products of foods and industrial destination). Odessa State Economy University, - Odessa, 2007.

   Thesis is devoted to the problem issues of organizational and methodological maintenance of efficiency accounting control estimation. Critical analysis of exist definitions of such categories as “quality”, “efficiency” and “estimation” allows to specify comprehensions of “efficiency of accounting control” and “estimation efficiency of accounting control”. The parameters of efficiency of internal accounting control are proposed and theoretically proved. The basic features of efficiency of internal accounting control are defined on the basis of systematic approach.
   Methodical approaches of audit company’s internal standards are considered. The technology of estimation of efficiency of accounting control, which is the basis of formation of substantial part of company’s internal standard “Efficiency of accounting control estimation” is worked out and recommended.
   Key words: audit, efficiency of accounting control, efficiency of accounting control estimation, audit company’s internal standards.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Аудиторська оцінка ефективності бухгалтерського контролю

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net