Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики

Анотації 

Стожок Л.Г. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 — Демографія‚ економіка праці‚ соціальна економіка і політика. – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2007.

   Дисертацію присвячено теоретико-методологічним і прикладним аспектам впровадження та функціонування загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в системі соціальної політики.
   Опрацьовано концепцію соціально-економічної сутності державного пенсійного страхування як інституту соціальної політики та складової соціального страхування. Досліджено організаційно-економічні та соціальні особливості функціонування загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, джерела формування та управління функціонуванням державного пенсійного фонду. Розглянуто соціально-демографічні та ґендерні аспекти запровадження державного пенсійного страхування.
   Узагальнено зарубіжний досвід реформування пенсійної системи та обґрунтовано можливість і доцільність його використання в Україні.
   Визначено перспективні напрями удосконалення системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування в Україні.
   Ключові слова: пенсійна система‚ пенсійне страхування‚ соціальний захист, соціальний ризик‚ соціальний внесок, солідарна система‚ накопичувальна система.

Стожок Л.Г. Обязательное государственное пенсионное страхование в системе социальной политики. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.07 — Демография, экономика труда, социальная экономика и политика. – Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, 2007.

   Диссертация посвящена обоснованию теоретико-методологических и прикладных аспектов внедрения и функционирования системы обязательного государственного пенсионного страхования в системе социальной политики.
   Раскрыта социально-экономическая сущность государственного пенсионного страхования как института социальной политики и составляющей социального страхования. Уточнены основные понятия, которые составляют теоретическую основу пенсионного страхования: “социальная защита”, “социальное обеспечение”, “социальная политика”, “государственное пенсионное страхование”, “пенсия”.
   Комплексное исследование природы социальных рисков позволило обосновать их видовую классификацию в зависимости от факторов возникновения и последствий наступления рисковых ситуаций.
   Исследовано организационно-экономические и социальные особенности функционирования обязательного государственного пенсионного страхования, источники формирования и управления функционированием государственного пенсионного фонда, а также зависимость финансового состояния пенсионной страховой системы от демографических, гендерных и социальных факторов.
   Адаптировано к законодательной базе Украины предложенную Мировым банком пятиуровневую модель реформирования пенсионной системы, которая базируется на страховых и не страховых элементах.
   Определены перспективные направления усовершенствования системы обязательного государственного пенсионного страхования в Украине, которые включают внедрение обязательного накопительного уровня пенсионной системы.
   Для достижения финансовой стабильности в пенсионной системе обоснована необходимость реформирования сферы оплаты труда, внедрения цельной системы финансового учета и государственного контроля в сфере социального страхования, сокращения зависимости пенсионной системы от демографических факторов.
   Соблюдение принципов справедливости и равноправия государственного пенсионного страхования определяет необходимость освобождения солидарной системы от льготных категорий путем внедрения профессиональной пенсионной системы.
   Обобщен зарубежный опыт реформирования пенсионной системы и обосновано возможность и целесообразность его использования в Украине.
   Ключевые слова: пенсионная система‚ пенсионное страхование‚ социальная защита, социальный риск, социальный взнос, солидарная система, накопительная система.

Stozhok L. G. Obligatory state retirement insurance within the social policy system. - Manuscript

Thesis for the academic degree of the candidate of economics, specialty 08.00.07 - Demographics, labour economics, social economics and policy. - Vadym Hetman Kyiv National Economic University, 2007.

   The thesis is dedicated to theoretic, methodological and applied aspects of the functioning of the obligatory state retirement insurance within the social policy system.
   The concept of the social and economic essence of the state retirement insurance as the social policy institute and the component of the social security has been developed. The organisational, economic and social specifics of the functioning of the obligatory state retirement insurance have been analysed.
   The sources of the funding and the management of the state pension fund and the accumulation fund have been researched. The social, demographic and gender aspects of the implementation of the state retirement insurance have been considered.
   The international practices of reforming the retirement insurance system have been summarized and the possibility and advisability of their implementations in Ukraine have grounded.
   Prospective ways of the enhancement of the obligatory state retirement insurance system in Ukraine have been determined.
   Key words: pension system, retirement insurance system, social security, social risk, social endowment, solidary system, accumulation system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування в системі соціальної політики

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!