Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Безпека людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Безпека людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня

Анотації 

Стежко Н.В. Безпека людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. – Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007.

   У дисертації досліджено теоретико-методологічні основи забезпечення безпеки людського розвитку на національному і регіональному рівнях та обґрунтовано науково-методичні і практичні рекомендації щодо механізмів їх реалізації.
   Досліджено теоретичні засади визначення безпеки людського розвитку, її основні складові, систематизовано внутрішні та зовнішні чинники впливу на безпеку людського розвитку. Розроблено концептуальну модель, яка визначає зміст і спрямованість заходів забезпечення безпеки людського розвитку. Розкрито роль Цілей Розвитку Тисячоліття у забезпеченні безпеки людського розвитку. Здійснено комплексний аналіз рівня безпеки людського розвитку в Україні та її регіонах на основі запропонованої системи показників-індикаторів. Проведено порівняльну оцінку рівня безпеки людського розвитку України з країнами ЄС.
   Уточнено Цілі Розвитку Тисячоліття для України та напрямки формування регіональної політики в їх реалізації. На основі узагальнення зарубіжного досвіду та виявлення проблем розроблено рекомендації щодо підвищення рівня безпеки людського розвитку в Україні.
   Ключові слова: освіта, бідність, людський потенціал, здоров’я, рівень життя, людський розвиток, безпека людського розвитку, Цілі Розвитку Тисячоліття.

Стежко Н.В. Безопасность человеческого развития в Украине и пути повышения ее уровня. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.07 – демография, экономика труда, социальная экономика и политика. – Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2007.

   В диссертации исследованы теоретико-методологические основы обеспечения безопасности человеческого развития на национальном и региональном уровнях, а также обоснованы научно-методические и практические рекомендации механизмов их реализации.
   Исследованы теоретические основы определения безопасности человеческого развития, рассмотрена ее взаимосвязь с такими составляющими, как риск, угроза, опасность, для всех аспектов человеческого развития. Развитие теоретических подходов к формированию безопасности человеческого развития дало возможность разработать концептуальную модель, которая определяет сущность и направленность мероприятий обеспечения безопасности человеческого развития.
   Систематизированы внутренние факторы, влияющие на безопасность человеческого развития, а именно такие как: экономические, социально-экономические, социально-моральные, природно-экономические, институциональные и политические, а также внешние факторы: глобализация, международная экономическая интеграция, внешняя политика зарубежных стран, деятельность международных организаций. Раскрыта роль Целей Развития Тысячелетия в обеспечении безопасности человеческого развития.
   Рассмотрены методологические подходы к измерению безопасности человеческого развития, осуществлена количественная интегральная оценка в Украине и ее регионах на основе предложенной системы показателей-индикаторов, а также сделан сравнительный анализ состояния безопасности человеческого развития в странах Европейского Союза и Украины.
   Определены направления формирования и реализации Целей Развития Тысячелетия как на государственном, так и на региональном уровнях. На основе обобщения зарубежного опыта развитых стран, таких как ЕС и США, которые осуществляют успешную социальную политику, направленную на человеческое развитие, разработаны рекомендации для повышения уровня безопасности человеческого развития в Украине.
   Ключевые слова: образование, бедность, человеческий потенциал, здоровье, уровень жизни, человеческое развитие, безопасность человеческого развития, Цели Развития Тисячелетия.

Stezhko N.V. The human development safety in Ukraine and the ways of the improvement of its level. – Manuscript.

Dissertation for the degree of Ph.D., specialty 08.00.07 – Demography, Labour Economics, Social Economics and Policy. – Donetsk National University of Ministry of Science and Education of Ukraine. Donetsk, 2007.

   The dissertation discloses theoretical and methodological bases for the provision of human development safety at the national and regional levels and gives the grounds for scientific, methodological and practical recommendations concerning the mechanisms of their implementation.
   The theoretical basics of the definition of human development safety have been researched with the definition of their main integral parts; the internal and external factors of the influence on the human development safety were systemized. The conceptual model that determines the contents and direction of the ways for the provision of human development safety was developed. The Objectives of the Development of Millennium were disclosed in provision of human development safety.
   The complex analysis of the level of human development safety in Ukraine and its regions has been carried out. It was done on the basis of the suggested system of indicators. The comparative evaluation of the level of human development safety of Ukraine and the EU countries has been done.
   The Objectives of the Development of the Millennium for Ukraine and the directions of the formation of regional policy in their implementation were specified. The recommendations concerning the increase of level of human development safety in Ukraine were worked out on the basis of generalization of foreign experience and determination of the problems.
   Key words: education poverty, human potential, health, life level, Aims of Century Development, human development, human development safety.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Безпека людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net