Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Звукосимволічні властивості початкових приголосних звукосполучень у сучасній англійській мові
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Звукосимволічні властивості початкових приголосних звукосполучень у сучасній англійській мові

 Анотації

Львова Н.Л. Звукосимволічні властивості початкових приголосних звукосполучень у сучасній англійській мові. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Донецький національний університет, Донецьк, 2005.

   У дисертаційному дослідженні вперше за допомогою психолінгвістичних, структурних і квантитативних методів здійснений комплексний аналіз символічних значень англійських початкових звукосполучень приголосних у мові та символічних функцій цих фоносполучень у тексті. За допомогою квантитативних методів побудовано фоносемантичне поле, яке відображає парадигматичні зв’язки між досліджуваними фоносполученнями. Вперше встановлено семантичні ознаки всіх тридцяти початкових приголосних сполучень сучасної англійської мови та доведено існування залежності між вживанням певних звукокомплексів та конотацією тексту. У результаті проведеного дослідження робиться припущення, що підвищена частота вживання початкових сполучень може бути обумовлена не тільки явищем звукового символізму, але й частотою вживання певних слів. Виведено формулу для знаходження фонетичного значення поетичних, прозових та публіцистичних текстів (на основі досліджуваних звукосполучень).
   Ключові слова: звуковий символізм, звукокомплекс, фоносполучення, фоносемантичне поле, семантичні ознаки, фонетичне значення.

Львова Н.Л. Звукосимволические свойства начальных сочетаний согласных в современном английском языке. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2005.

   В диссертационном исследовании впервые при помощи психолингвистических, структурных и квантитативных методов осуществлен комплексный анализ символических значений английских начальных сочетаний согласных в языке и символических функций этих фоносочетаний в тексте. Впервые установлены семантические признаки всех тридцати начальных звукосочетаний согласных современного английского языка и доказано существование зависимости между употреблением определенных звукокомплексов и коннотацией текста. В результате проведенного исследования делается предположение, что повышенная частота употребления начальных сочетаний может быть обусловлена не только явлением звукового символизма, но и частотой употребления определенных слов. Предлагается формула для вычисления фонетического значения поэтических, прозаических и публицистических текстов (на основе исследуемых звукосочетаний).
   Ключевые слова: звуковой символизм, звукокомплекс, фоносочетание, фоносемантическое поле, семантические признаки, фонетическое значение.

Lvova N.L. Soundsymbolic properties of initial consonant clusters in Modern English. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in philology, speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Donetsk National University. – Donetsk, 2005.

   The present thesis is a comprehensive phonosemantic research of initial consonant clusters in the English language and speech aiming at the semantic description of initial consonant clusters and the analysis of the relationships between the sound form and the text connotation.
   The emphasis is laid on psycholinguistic, structural and quantitative methods (correlation analysis, chi-square test and coefficient of contingency) in order to distinguish the symbolic meaning of English initial consonant clusters and their symbolic functions in the text. The semantics of all the thirty initial consonants characteristic of the English language has been analyzed and the interdependence between the use of certain consonant combinations and the connotation of the text has been established. The phonosemantic field, which reflects paradigmatic relations between the clusters in question has been built up by means of the quantitative methods mentioned above. As a result of the etymological analysis it has been shown that the meaning of initial Indo-European consonant clusters coincides with that of modern sound combinations in English, at least in one semantic component which proves the hypothesis that word and sound etymology can explain the use of certain soundsymbolic initial consonant clusters.
   An attempt has been made to show that there exists a certain correlation between the form and the content of a text both in poetry and prose. The analysis has demonstrated that the so-called “pleasant” clusters serve to create positive connotation of the text, whereas “unpleasant” clusters are used to convey negative overtones. The phonosemantic analysis of initial consonant clusters in three different types of texts (namely, poetry, prose and newspapers) has shown that high frequency of the initial consonant clusters may be accounted not only for the phenomenon of sound symbolism but also for the frequency of occurrence of certain words. On the basis of the initial sound combinations a certain formula for determining the phonetic meaning of poetic, prose and publicistic texts has been suggested.
   Key words: sound symbolism, consonant/sound clusters, phonosemantic field, correlation analysis, chi-square test and coefficient of contingency, phonetic meaning.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Звукосимволічні властивості початкових приголосних звукосполучень у сучасній англійській мові

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net