Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Депресивні територіальні суспільні системи та напрямки їх санації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Депресивні територіальні суспільні системи та напрямки їх санації

Анотації 

Шевчук Я.В. Депресивні територіальні суспільні системи та напрямки їх санації. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів, 2007.

   Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічні основ дослідження депресивних територіальних суспільних систем (ТСС) різного ієрархічного рівня, що дало змогу окреслити параметри депресивності ТСС та визначити напрямки, механізми й заходи санації депресивних ТСС.
   У роботі вдосконалений понятійно-термінологічний апарат теми дослідження.
   Сформована авторська методика дослідження, орієнтована на виявлення і оцінку генезису й факторів депресивності ТСС різного ієрархічного рівня, аналіз ознак і параметрів сучасних депресивних ТСС України, розробку класифікації депресивних ТСС України та на розробку рекомендацій щодо практичного застосування отриманих результатів, зокрема на розробку механізму санації депресивних ТСС. Розроблена і апробована на прикладі Львівської області методика визначення рівня розвитку внутрішньорегіональних ТСС.
   Обґрунтовано концепцію факторів формування депресивних ТСС різного ієрархічного рівня та шляхи удосконалення механізму управління санацією депресивних ТСС.
   Сформовано пропозиції щодо розробки Концепції регіональної інвестиційної політики з урахуванням необхідності здійснення санації депресивних ТСС.
   Ключові слова: депресивні територіальні суспільні системи, територіальні суспільні системи (ТСС), депресія, санація, економічний механізм.

Шевчук Я.В. Депрессивные территориальные общественные системы. - Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - развитие производительных сил и региональная экономика. -Институт региональных исследований НАН Украины, Львов, 2007.

   Диссертация посвящена разработке теоретико-методологических основ исследования депрессивных территориальных общественных систем (ТОС) разного иерархического уровня, что дало возможность очертить параметры депрессивности ТОС и определить направления, механизмы и мероприятия санации депрессивных ТОС.
   В работе усовершенствован понятийно-терминологический аппарат темы исследования, в частности сформирована понятийно-терминологическая система "Депрессивные ТОС", разработана ее структура, представлено собственное определение содержания понятия "депрессивная ТОС", предложены новые термины, в частности названия классов депрессивных ТОС (циклично-депрессивные ТОС, структурно-депрессивные ТОС, функционально-депрессивные ТСС, залпово-депрессивные ТОС), уточнено содержание понятия "санация депрессивных ТОС".
   Сформирована авторская методика исследования, ориентированная на выявление и оценку генезиса и факторов депрессивности ТОС разного иерархического уровня, анализ признаков и параметров современных депрессивных ТОС Украины, разработку классификации депрессивных ТОС Украины и на разработку рекомендаций относительно практического применения полученных результатов, в частности на разработку механизма санации депрессивных ТОС, обоснование предложений относительно осуществления инвестиционной политики Украины в контексте санации депрессивных ТОС и т.п. Разработана и апробированная на примере Львовской области методика определения уровня развития внутрирегиональных ТОС.
   Обоснована концепция факторов формирования депрессивных ТОС разного иерархического уровня и пути усовершенствования механизма управления санацией депрессивных ТОС, которые включают разработку нового законодательства относительно санации депрессивных общественных территориальных систем в разных регионах Украины; формирование нового отношения Правительства к функционированию депрессивных ТОС; формирование в составе перспективной региональной политики нового важного направления социально-экономического регионального развития -санации депрессивных ТОС; активизацию деятельности и интенсификации самоорганизации всех экономических субъектов, которые функционируют в депрессивных ТСС; привлечение иностранных и отечественных инвестиций для регенерации наиболее перспективных существующих и для создания новых экономических объектов - ядер перспективного социально-экономического развития хозяйственных территориальных образований.
   Сформировано предложения относительно разработки Концепции региональной инвестиционной политики с учетом необходимости осуществления санации депрессивных ТОС.
   Ключевые слова: депрессивные территориальные общественные системы (ТОС), санация, экономический механизм.

Shevchuk Ya.V. Depressed territorial public systems. - Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences from speciality 08.00.05 is development of productive forces and regional economy. - Institute of regional researches of NAN of Ukraine, Lviv, 2007.

   The dissertation is devoted to development of theoretical-methodological bases of research of depressed territorial public systems (TPS) of different hierarchical level, that enabled to outline the parameters of depressed TBS and to define directions, mechanisms and measures of sanation of depressed TPS.
   The concept-terminology vehicle of research theme is improved in work.
   The author method of research, oriented to the exposure and estimation of genesis and factors of depressed TPS different hierarchical level, is formed, analysis of signs and parameters modern depressed TBS Ukraine, development of classification of depressed TPS Ukraine and for development of recommendations in relation to practical application of the got results, in particular for development of mechanism of sanation of depressed TPS. Developed and approved on the example of the Lviv area method of determination of level of development of instate regional TPS.
   The conception of factors of forming of depressed TPS different hierarchical level and ways of improvement of mechanism of management sanation of depressed TPS. Suggestions are formed in relation to development of Conception of regional investment policy taking into account the necessity of realization of sanation of depressed TPS.
   Keywords: depressed territorial public systems (TPS), sanation, economic mechanism.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Депресивні територіальні суспільні системи та напрямки їх санації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net