Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Технологія металів. Машинобудування arrow Розвиток наукових основ управління якістю в машинобудуванні в умовах обмеженої кількості інформації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток наукових основ управління якістю в машинобудуванні в умовах обмеженої кількості інформації

Анотації 

Тріщ Р.М. Розвиток наукових основ управління якістю в машинобудуванні в умовах обмеженої кількості інформації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за фахом 05.01.02 – стандартизація та сертифікація. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2007.

   Дисертація присвячена вирішенню науково-технічної проблеми – створення методології оцінки, забезпечення і підтримки високого рівня якості продукції в машинобудуванні на різних етапах життєвого циклу в умовах обмеженого обсягу інформації, і на цій основі – розробки нормативно-методичних документів.
   Створено універсальну систему оцінок якості для оптимізації вимог до якості продукції. Запропоновано метод ідентифікації моделей показників якості в механоскладальному виробництві за інформацією, отриманою з контрольних вибірок малого обсягу. Запропоновано методи одержання оцінок параметрів будь-яких моделей розподілу значень показників якості й отримані переконливі й ефективні оцінки полів розсіювання для різних моделей розподілу показників якості механічної обробки, розроблено метод визначення оптимального обсягу вибірки.
   На підставі досліджень отримані довідково-нормативні дані, розроблено комплекс лімітуючих показників якості ТП механічної обробки і запропоновано проект галузевого стандарту.
   Ключові слова: мала вибірка, якість, оцінка якості, статистичні методи, модель розподілу, оцінка параметру, довідково-нормативна документація.

Трищ Р.М. Развитие научных основ управления качеством в машиностроении в условиях ограниченного количества информации. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.01.02 – стандартизация и сертификация. – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена решению научно-технической проблемы – созданию методологии оценки, обеспечения и поддержания высокого уровня качества продукции в машиностроении на различных этапах жизненного цикла в условиях ограниченного объема информации, и на этой основе разработки нормативно-методических документов.
   В машиностроении статистические методы применяются для решения различного рода практических задач, которые можно представить в виде 5 - ти основных групп: анализ точности и стабильности ТП; регулирование ТП; приемочный контроль; оценка качества; прогнозирование качества ТП и продукции. Достоверность решения задач управления качеством в условиях ограниченного объема информации определяется взаимосвязью оперативной информации, в виде контрольной выборки изделий и консервативной, в виде знания модели распределения показателей качества, как случайной величины, и эффективности оценок ее параметров. Если найдены адекватная модель распределения, и эффективные оценки ее параметров, то управлять качеством можно по малому объему контрольной выборки.
   Установлено, что методологию управления качеством по малому количеству статистической информации нужно создавать на основе теории порядковых статистик, так как упорядочивание элементов контрольной выборки изделий дает увеличение объема информации. Используя теорию порядковых статистик, создана универсальная система оценок качества для оптимизации требований к качеству продукции, в которой используются обобщенные точечные и интервальные оценки качества. Предложен метод идентификации моделей показателей качества в механосборочном производстве по информации, получаемой из контрольных выборок малого объема. Предложены методы получения оценок параметров любых моделей распределения значений показателей качества и получены состоятельные, и эффективные оценки полей рассеивания для разных моделей распределения показателей качества механической обработки, разработан метод определения оптимального объема выборки.
   Построена двухпараметрическая модель, описывающая изменения величин радиального и торцевого биения и найдены ее числовые характеристики. Доказано, что она более точно описывает процесс изменения величин биения заготовок после механической обработки, чем предлагаемая ГОСТ 27.202-83 "Технологічні системи" однопараметрическая модель Релея.
   Предложено нормативную документацию строить по модульно-адаптивному принципу, основанному на системном и процессном подходах, учитывающих развитие техники и технологий, самосовершенствование и оптимизацию, на основании которого разработана иерархичная, комплексная, многоуровневая модель системы нормативной базы статистических методов управления качеством при ограниченном объеме информации. Создание такой системы дает возможность синтезировать необходимую и достаточную НД в области статистических методов управления качеством, установить приоритетность разработки документов и обеспечить взаимную связность их требований.
   Для регулирования ТП механической обработки, в условиях ограниченного объема СИ, предлагается использовать процессный поход, при котором необходимы: статистические данные о показателях качества технологического процесса, методология и нормативное обеспечение, по которым эта информация будет подготовлена и по которой определяется величина корректировки процесса, средства регистрации, хранения и передачи информации о качестве, а так же обратная связь, позволяющая непрерывно ее дополнять, что позволит управлять качеством при меньших объемах выборки. Внутри процесса должны быть регламентированы, например, методы определения показателей качества, методы прогнозирования, методы регулирования и т.д.
   Для рационального использования средств на разработку нормативных документов предлагается комплексная многоуровневая система нормативной базы статистического управления качеством в условиях ограниченного объема информации в виде взаимосвязанных процессов.
   На основании исследований получены справочно-нормативные данные, в виде весовых, поправочных и вспомогательных коэффициентов, таблиц математических ожиданий порядковых статистик и таблиц дисперсий оценок полей рассеивания. Разработан комплекс лимитирующих показателей качества ТП механической обработки, и предложен руководящий технический материал по статистическим методам управления качеством в виде проекта стандарта Минпромполитики Украины - СОУ-Н МПП 03. 120.30-087-: 2007 “Статистичні методи управління якістю. Аналіз точності технологічних процесів по малих вибірках”.
   Ключевые слова: малая выборка, качество, оценка качества, статистические методы, модель распределения, оценка параметра, справочно-нормативная документация.

Trish R. The development of scientific foundations of quality control in machine-building under limited information content conditions. – Manuscript.

Thesis for a Doctor of Engineering degree by specialty 05.01/02 – standardization and certification. – Kiev National University Technologies and Design, Kiev 2007.

   Thesis is devoted to solution of scientific-technical problem – creating methodology of rating, providing and supporting high level of products’ quality in machine-building at some stages of life cycle under limited information content conditions and thereupon the developments of normative-methodical documents.
   The generic system of quality rating for demands’ optimization to quality of products was created. The method of models’ identification of quality rating in mechanical production by information, received from control samples of small volume was proposed. The methods of parameters’ rating derivation for some models at distributing values of quality rating were proposed and effective rating of extraneous field for various models of distributing values of quality at mechanical operation were received, the method of determining optimal sample size was developed.
   The hierarchical, complex, multilevel model for system of normative base of statistical methods of quality control at limited information content was developed. The reference-normative data on basis of researches were received, the complex of quality rating, which limit TP mechanical operation, was developed of industry standard was proposed.
   Key words: small sample, quality, quality rating, statistical methods, model of distribution, rating parameters, reference-normative documentation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток наукових основ управління якістю в машинобудуванні в умовах обмеженої кількості інформації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net