Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Зовнішньоторговельна політика країн – членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Зовнішньоторговельна політика країн – членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку

Анотації 

Українець Л.А. Зовнішньоторговельна політика країн – членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство та міжнародні економічні відносини – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006.

   У дисертації досліджуються концептуальні засади формування зовнішньоторговельної політики країн–членів ЄС, детально розглядається проблема впливу екологічної політики на економічну інтеграцію та глобалізацію у сучасному світі. Аналізується великий обсяг вітчизняних та зарубіжних досліджень щодо формування зовнішньоторговельної політики в умовах екологізації економічного розвитку, досліджено вплив ефектів, що виникають під час лібералізації торгівлі, на навколишнє середовище.
   У роботі здійснено аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі країн – членів ЄС екологічно сприятливими товарами; побудовано детальну модель, що аналізує вплив розширення ЄС на стан навколишнього середовища та торговельну політику.
   Ключові слова: екологізація, зовнішньоторговельна політика, оптимальна екологічна політика, режим вільної торгівлі, екологічно сприятливі товари (ЕСТ), модель загальної рівноваги, послідовна сукупна максимізація, спільна екологічна політика, дематеріалізація.

Украинец Л.А. Внешнеторговая политика стран-членов ЕС в условиях экологизации экономического развития. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.05.01 – мировое хозяйство и международные экономические отношения – Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Львов, 2006.

   В диссертации рассматриваются концептуальные основы формирования внешнеторговой политики стран-членов ЕС, влияние экологизации экономического развития на экономическую интеграцию в современном мире.
   В работе систематизированы основные научные концепции формирования внешнеторговой политики с учетом влияния экологического фактора. Анализируется большой объем отечественных и иностранных исследований по формировании внешнеторговой политики в условиях экологизации экономического развития. Предложено классификацию факторов, связанных с либерализацией торговли. Выделено четыре типа факторов, каждый из которых может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на состояние окружающей среды.
   Автором предложено теоретическую модель, построенную при помощи метода совокупной максимизации, которая позволяет на примере нескольних сценариев проанализировать изменения во внешней торговле и состоянии окружающей среды, которые произошли в результате расширения ЕС, и доказать, что основной предпосылкой устойчивого развития экономики является координация внешнеторговой и экологической политики стран. В работе также представлен эмпирический анализ внешней торговли экологически благоприятными товарами некоторых стран-членов ЕС, выявлены основные тенденции на рынке экологически благоприятной продукции.
   В диссертации описаны особенности формирования внешнеторгововй политики стран-членов ЕС при воплощении в жизнь концепции устойчивого развития, выделены основные приоритеты этой политики, в частности – разработка и внедрение единой экологической политики, а также снижение материальных потоков с целью снижения потенциальных экологических рисков. Проведен также анализ изменений внешней торговли и состояния окружающей среды в результате возможной интеграции Украины в ЕС на основе разработанной теоретической модели, предложены механизмы совершенствования внешнеторговой политики Украины в условиях экологизации экономического развития.
   Ключевые слова: экологизация, внешнеторговая политика, оптимальная экологическая политика, режим свободной торговли, экологически-благоприятные товары (ЭБТ), модель общего равновесия, последовательная совокупная максимизация, общая экологическая политика, дематериализация.

Ukrainets L. The foreign trade policy of EU members under the ecologization of economic development.

The dissertation for submission of the candidate of economic sciences degree in speciality 08.05.01 - the world economy and the international economic relations – Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 2006.

   In the dissertation there are investigated the conceptual bases of foreign trade policy of EU members, as well as the influence of ecological policy on processes of economic integration and globalization in the modern world. The great volume of domestic and foreign researches on formation of the foreign trade policy under the ecologization of economic development is analyzed, the influence of the trade liberalization effects on an environment is studied.
   The analysis of a modern condition of EU foreign trade by the ecological - favorable goods is carried out; the detailed model analyzing influence of expansion of EU on a condition of an environment and a commercial policy is constructed.
   Key words: ecologization, foreign trade policy, optimum ecological policy, free trade, ecologically favorable goods (EFG), the model of general equilibrium, Sequential Joint Maximization (SJM), common ecological policy, dematerialization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зовнішньоторговельна політика країн – членів ЄС в умовах екологізації економічного розвитку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!