Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну за досвідом країн з перехідною економікою
Меню
Головна сторінка
Реклама
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література
Реклама


Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну за досвідом країн з перехідною економікою

Анотації 

Волкодав В.В. Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну за досвідом країн з перехідною економікою. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” УААН, Київ, 2007.

   Висвітлено проблеми залучення західноєвропейських інвестицій в економіку України в цілому та в АПК зокрема й розроблено пропозиції щодо пожвавлення інвестиційних процесів на засадах використання досвіду країн Центральної і Східної Європи в період ринкової трансформації їх економік.
   Узагальнено теоретичні та методологічні аспекти залучення західноєвропейських інвестицій, запропоновано поділ іноземних інвестицій за одинадцятьма класифікаційними ознаками.
   Проаналізовано місце України у конкурентній боротьбі на міжнародному ринку капіталів серед країн Центральної і Східної Європи. Вивчено динаміку, склад і структуру західноєвропейських інвестицій, визначено статистичні залежності між обсягами інвестицій у різні галузі агропромислового виробництва та їх регіональні особливості. Обґрунтовано прогноз західноєвропейського капіталу в економіку України.
   На основі узагальнення досвіду процесів залучення іноземних, зокрема західноєвропейських, інвестицій країнами Центральної та Східної Європи розроблено пропозиції щодо регулювання інвестиційних потоків та удосконалення інвестиційної політики України з метою поліпшення інвестиційного клімату, активізації інвестиційних процесів і прискорення євроінтеграції.
   Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, західноєвропейський інвестор, країни з перехідною економікою, країни Центральної і Східної Європи, агропромисловий комплекс, регулювання іноземних інвестицій.

Волкодав В.В. Привлечение западноевропейских инвестиций в Украину по опыту стран с переходной экономикой. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.03 – экономика и управление национальным хозяйством. – Национальный научный центр „Институт аграрной экономики” УААН, Киев, 2007.

   Освещены проблемы привлечения западноевропейских инвестиций в экономику Украины в целом и агропромышленный комплекс в частности, разработаны предложения по активизации инвестиционных процессов на основании опыта стран с переходной экономикой Центральной и Восточной Европы.
   Обобщены теоретические и методологические аспекты привлечения западноевропейских инвестиций. Обоснована целесообразность построения государственной системы регулирования иностранных инвестиций в соответствии с их новой классификацией, в основу которой положено деление мероприятий регулирующего характера на пять групп – приоритетные, стимулирующие, нейтральные, сдерживающего характера и прямого запрета. Предложено классифицировать инвестиции по одиннадцати признакам: форма осуществления, характер влияния на экологию, тип формирования или изменения хозяйственных связей инвестора в Украине или за рубежом, отраслевая направленность, характер присутствия на внешнем и внутреннем рынках, направление воспроизводства капитала, наличие инновационной компоненты, региональный признак, наличие негативного или позитивного влияния на национальное хозяйство, соотношение долей иностранных и национальных инвесторов, характер влияния на условия и качество жизни жителей территории. По результатам сравнительных оценок положений традиционных экономических теорий и современных концепций международного движения капитала разработаны предложения по формированию единого подхода в изучении международных инвестиций по отдельным этапам аналитических исследований и конструктивных основ моделирования инвестиционных потоков. Изложены сущность, механизмы формирования и подходы к оценке инвестиционного климата страны.
   Проанализировано место Украины в конкурентной борьбе на международном рынке капиталов в сравнении со странами Центральной и Восточной Европы, определены подходы к активизации притока иностранного капитала в экономику Украины. Оценены объемы, динамика и структура иностранных инвестиций в Украине по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы, определена роль западноевропейских инвестиций, обоснована потребность ориентации инвестиционной политики Украины на интересы и потребности западноевропейских инвесторов.
   Углубленно проанализирован процесс вложения западноевропейских инвестиций в агропромышленное производство Украины, статистически измерены зависимости притока капитала в пищевую промышленность и сельское хозяйство, оценены региональные аспекты таких зависимостей.
   Осуществлен прогноз поступления западноевропейских инвестиций в Украину в целом и по основным странам-инвесторам. Выявлена возможность увеличения доли западноевропейских инвесторов в общем объеме прямых иностранных инвестиций в перспективе. Обоснованы подходы к формированию инвестиционной политики Украины на основании стимулирования инвестиций, качество и направленность которых соответствует потребностям национального хозяйства. Предложено изменение приоритетов привлечения иностранных инвестиций с отраслевых на качественные характеристики: увеличение рабочих мест, повышение квалификации персонала, реализация инновационных проектов, выравнивание экономико-социального развития регионов страны, введение экологически безопасных видов производств, обновление и модернизация производственного аппарата, расширение и углубление хозяйственных связей с западноевропейскими странами. Основными приоритетами иностранного инвестирования в агропромышленном производстве определены проекты, которые содействуют развитию социальной инфраструктуры села, защите почв, производству экологически чистых продуктов питания.
   Изложен опыт стран Центральной и Восточной Европы в сфере привлечения иностранного капитала и регулирования инвестиционных потоков. Обоснована целесообразность адаптации и использования опыта этих стран при оптимизации инвестиционной политики в Украине. Разработаны предложения по стимулированию инвестиционной активности путем: введения налоговых „каникул” по уплате начислений в Фонд социального страхования населения на случай безработицы в отношении расходов на оплату труда работников, для которых были созданы дополнительные рабочие места, отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость при осуществлении вложений в объекты социальной сферы села, предоставления налогового кредита по уплате налога на прибыль предприятий в размере затрат на развитие дорожной инфраструктуры в сельской местности, снижения ставки начислений на оплату труда лиц предпенсионного возраста в Пенсионный фонд Украины при создании рабочих мест для таких лиц вследствие реализации инвестиционного проекта, предоставление налогового кредита при создании или покупке очистных сооружений, которые соответствуют мировым стандартам, выделение дотаций инвесторам на осуществление подготовки и переподготовки работников, выдача беспроцентной ссуды на приобретение оборотных активов при реализации инновационных проектов.
   Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, западноевропейский инвестор, страны с переходной экономикой, страны Центральной и Восточной Европы, агропромышленный комплекс, регулирование иностранных инвестиций.

V.V. Volkodav. Attraction of the West European investments into Ukraine from an experience of the transitional economies. – The manuscript.

The dissertation for a degree of Candidate of Economic sciences on the specialty 08.00.03 – economics and the national economy management. – The National Scientific Research Centre “The Institute for Agrarian Economics” of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Kyiv, 2007.

   The dissertation covers the issues on the subject of an attraction of the West-European investments into Ukraine on the whole and its agro-industrial complex in particular. It is brought in the elaborate propositions on the intensification of investment processes by means of exercising the Central and Eastern Europe transitional economies experience.
   The paper summarizes the theoretical and methodological aspects of an attraction of the West European investments and sets up the foreign investments division in eleven classified features.
   It is analyzed the competitive activity position of Ukraine on the international market of capitals as compared to the states of Central and Eastern Europe.
   The dissertation examines the dynamics and structure of the West European investments and defines the statistical interdependence of investing into the different agro-industrial complex branches and its regional characteristics. The researcher introduces the forecasting of the West-European capital influx into the Ukrainian economy.
   The Central and East European states practice on the issue of investment flows management is studied. The author brings in the methods on the development of investment policy of Ukraine, the improvement of investment climate, the intensification of investment processes, the advancement of Ukraine’s integration into the EU.
   The key words: direct foreign investments, the West-European investor, the transitional economies, the Central and Eastern European states, agro-industrial complex.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну за досвідом країн з перехідною економікою

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!