Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні

Анотації 

Бублій М.П. Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2008.

   У дисертації досліджено й уточнено наукові засади державного впливу на зовнішню міграцію робочої сили як важливу складову соціально-економічного розвитку України. Оцінюється державне регулювання цієї сфери в сучасних умовах, зокрема визначається сутність та уточнюються поняття “міграція робочої сили”, “трудова міграція”, “механізм державного регулювання зовнішньої міграції робочої сили” та ін., а також досліджуються механізми державного регулювання зовнішньої міграції. З’ясовано сутність процесу зовнішньої міграції робочої сили як об’єкта державного регулювання, а також основних управлінських функцій – планування, прогнозування, організації, координації та контролю.
   Обґрунтовано механізми державного регулювання міграційних процесів, мету й завдання органів державного управління у цій сфері, уточнено структуру комплексного механізму регулювання зовнішньої міграції, місце і роль органів влади, міжнародних неурядових організацій, науково-дослідних установ у вивченні причин і прогнозуванні наслідків територіального перерозподілу трудових ресурсів.
   У роботі узагальнено досвід державних органів, громадських і міжнародних неурядових організацій з питань щодо регулювання процесів міграції робочої сили та за кордоном, на основі чого запропоновано форми і засоби координації їх дій та поглиблення співробітництва. Проаналізовано законодавчу базу державної міграційної політики, визначено тенденції та шляхи удосконалення механізмів державного регулювання зовнішньої міграції, сформульовано практичні рекомендації щодо його організаційно-адміністративного забезпечення.
   Ключові слова: механізм державного управління, зовнішня міграція робочої сили, трудові мігранти, державне регулювання, міграційна політика, нормативно-правові акти, комплексний механізм державного регулювання, демографічна криза.

Бублий М.П. Государственное регулирование внешней миграции рабочей силы в Украине. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук по государственному управлению по специальности 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. – Харьков, 2008.

   В диссертации исследованы и уточнены научные принципы государственного влияния на внешнюю миграцию рабочей силы как важную составляющую социально-экономического развития Украины. Оценивается государственное регулирование этой сферы в современных условиях, в частности определяется сущность и уточняются понятия “миграция рабочей силы”, “трудовая миграция”, “механизм государственного регулирования внешней миграции рабочей силы” и др., а также исследуются механизмы государственного регулирования процессов внешней миграции, обобщается отечественный и мировой опыт. Выяснена сущность процесса внешней миграции рабочей силы как объекта государственного регулирования, а также основных управленческих функций – планирования, прогнозирования, организации, координации и контроля.
   Получили обоснование основные направления совершенствования механизмов государственного регулирования миграционных процессов, определены цели и задачи органов государственного управления в этой сфере общественных отношений, уточнена структура комплексного механизма регулирования внешней миграции, доказана необходимость повышения роли органов власти, международных неправительственных организаций, научно-исследовательских институтов в изучении причин и прогнозировании последствий территориального перераспределения трудовых ресурсов.
   Исследованы возможности использования при формировании и реализации государственной миграционной политики таких управленческих подходов, как системного, комплексного, функционального, ситуационного, административного, программно-целевого на основе принципов объективности, законности, демократизма, прозрачности и др.
   Важной составной частью миграционной политики государства является планирование перемещения трудовых ресурсов, включающее такие компоненты, как демографическое планирование (ранжирование регионов в зависимости от остроты демографических проблем), экономическое планирование (распределение регионов по степени обеспеченности трудовыми ресурсами), планирование иностранных инвестиций (привлечение иностранного капитала и трудовых ресурсов зарубежных стран), этнокультурное планирование (определение групп мигрантов, способных легко интегрироваться в украинское общество), геополитическое планирование (обеспечение национальной безопасности и сохранение территориальной целостности).
   В работе обобщен опыт государственных органов, общественных и международных неправительственных организаций по вопросам регулирования процессов миграции рабочей силы в Украине и за рубежом, на основе чего предложены механизмы координации их действий и углубления сотрудничества. Проанализирована законодательная база миграционной политики, в частности, правовые нормы, регламентирующие государственное управление миграцией, цели, принципы, методы и средства управления, определены тенденции и пути совершенствования механизмов государственного регулирования внешней миграции, сформулированы практические рекомендации относительно совершенствования организационно-административного обеспечения государственного регулирования.
   Ключевые слова: механизм государственного управления, внешняя миграция рабочей силы, трудовые мигранты, государственное регулирование, миграционная политика, нормативно-правовые акты, комплексный механизм государственного регулирования, демографический кризис.

Bubliy M.P. Public regulation of labor force external migration in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for getting a scientific degree of the Candidate of Science in Public Administration following the specialty 25.00.02 – mechanisms of public administration. – Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine. – Kharkiv, 2008.

   Scientifically substantiated measures for public regulation of labor force external migration as an important component of socio-economical development of Ukraine are specified and researched in the thesis. Public regulation of this field in the modern conditions is evaluated, with its essence being determined, and the terms such as “labor force migration”, “labour migration”, “mechanism for public regulation of labor force external migration” etc. specified. The thesis researches the mechanism for public regulation of labor force external migration. The essence of the process of labor force external migration as an object of public regulation is explored alongside with the main managerial functions – planning, prognostication, organization, coordination and control.
   Mechanisms for public regulation of migration processes as well as the aims and tasks of public administration in this field have been substantiated. Structures of an integrated mechanism for regulation of external migration, place and role of authorities, international non-governmental organizations, research establishments in studying the reasons and predicting the consequences of territorial redistribution of labour resources have been specified.
   The work summarizes the experience of state bodies of power, NGOs and international non-profit organizations concerning regulation of labour force migration processes both in the country and abroad. Based of that analysis, forms and techniques of coordinated actions and expanded cooperation between the organizations have been proposed. The legal basis for state migration policy has been analyzed, and trends and ways to improve the mechanisms of public regulation of migration processes have been determined, which made it possible to formulate practical recommendations for its organizational and administrative provision.
   Key words: mechanism for public administration, external migration of labour force, labour migrants, public regulation, migration policy, normative and legal acts, integrated mechanism for public regulation, demographic crisis.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Державне регулювання зовнішньої міграції робочої сили в Україні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net