Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Архетип у романістиці Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Архетип у романістиці Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича

 Анотації

Матасова Ю.Р. Архетип у романістиці Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський національний лінгвістичний університет. Київ, 2005.

   У дисертації вперше в українському та зарубіжному літературознавстві здійснюється архетипове порівняльно-типологічне дослідження романістики Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича.
   Робота присвячена виявленню специфіки функціонування у текстах романів американського та українського письменників архетипового шару як цілісної системи, що великою мірою визначає характер текстів. На основі теоретико-методологічної концепції текстуального аналізу, що ґрунтується на теоріях К.-Ґ. Юнґа, Ґ. Башляра, М. Еліаде, Н. Фрая, Дж. Кемпбелла, К.-П. Естес, Р. Жірара, Л. Фідлера, Є. Мелетинського, В. Топорова, М. Євзліна, С. Пригодія, Н. Зборовської та ін., виводиться типологія архетипів першостихій (архетипу Землі, і зокрема архетипів Матері-Землі, Каміння, Скелі, Домівки, архетипів Лабіринту, Вогню, Води), першообразів несвідомого (базових архетипів Матері, Анімусу й Аніми), демонічної міфологеми жінки-відьми, централізуючого архетипу Самості у його пов’язаності з архетипом Провідника та міфологемою героїчних пошуків, а також архетипових рис комплексу Homo Ludens в долях більшості героїв. Розкривається імплікація тих культурологічно, національно та індивідуально маркованих чинників, що визначають характер архетипового шару романів Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича.
   Ключові слова: архетип, архетипологія, міфологема, архетипіка першостихій, першообрази, порівняльна типологія.

Матасова Ю.Р. Архетип в романистике Ф.С. Фицджеральда и В. Домонтовича. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Киевский национальный лингвистический университет. Киев, 2005.

   В диссертации впервые в украинском и зарубежном литературоведении проводится архетипическое сравнительно-типологическое исследование романистики Ф.С. Фицджеральда и В. Домонтовича.
   Работа посвящена выявлению специфики функционирования в текстах романов американского и украинского писателей архетипического слоя как целостной системы, которая в большой степени определяет характер произведений. На основе теоретико-методологической концепции, которая базируется на теориях К.-Г. Юнга, Г. Башляра, М. Элиаде, Н. Фрая, Дж. Кэмпбелла, К.-П. Эстес, Р. Жирара, Л. Фидлера, Е. Мелетинского, В. Топорова, М. Евзлина, С. Пригодия, Н. Зборовской и др., выводится типология архетипов первостихий (архетипа Земли, а именно архетипов Матери-Земли, Камня, Горы, Дома, архетипов Лабиринта, Огня, Воды), первообразов бессознательного (базовых архетипов Матери, Анимуса и Анимы), демонической мифологемы женщины-ведьмы, централизующего архетипа Самости в его связи с архетипом Проводника и мифологемой героических поисков, а также архетипических черт комплекса Homo Ludens в судьбах большинства героев. Раскрывается импликация тех культурологически, национально и индивидуально маркированных факторов, которые определяют характер архетипического слоя романов Ф.С. Фицджеральда и В. Домонтовича.
   Ключевые слова: архетип, архетипология, мифологема, архетипика первостихий, первообразы, сравнительная типология.

Matasova Y.R. Archetype in the Novels by F.S. Fitzgerald and V. Domontovych. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.01.05 – Comparative literature study. – National Kyiv Linguistic University. Kyiv, 2005.

   The thesis is the first attempt in Ukrainian and foreign literature study to make a comparative analysis of the novels by F.S. Fitzgerald and V. Domontovych.
   In the thesis the author systematically explores the functioning of the archetypal layer in the novels by F.S. Fitzgerald and V. Domontovych. The methodology of the text interpretation is based on the theoretical and methodological conceptions of C.-G. Jung, G. Bachelard, M. Eliade, N. Frye, J. Campbell, C.-P. Estes, R. Girard, L. Fiedler, Y. Meletinskij, V. Toporov, M. Yevzlin, S. Pryhodij, N. Zborovska and others. Such an approach proved to be useful and productive for the text analysis.
   In the dissertation the archetypal layer typology present in the novels by F.S. Fitzgerald and V. Domontovych is given a thorough study. Furthermore, the all-human nature of archetypal realizations accounts for the fact of numerous similarities in the modifications of archetypal symbols, images and meanings found in the literary heritage by American and Ukrainian authors. This peculiarity also provides a solid ground for such a comparative research. All along, culturally, nationally and individually marked features constitute the differences in the writers’ artistic visions realized on the archetypal levels of the texts.
   The archetypal layer in the novels by F.S. Fitzgerald and V. Domontovych has been analyzed in various ways. The thesis examines the realizations of Soil, Fire and Water imagery that appear in strong connection with the Mother-Earth, Mountain, Stone, House, Hut and Labyrinth archetypal images. Basic primordial images (namely, Mother, Animus and Anima archetypes) find their ramified realizations in the texts. The centralizing Selbst archetype works in connection with the quest mythologeme, the Wise archetype, and the archetypal features of Homo Ludens complex. The basic elements (Soil, Fire, Water) mostly retain their sacred meanings in the novels by F.S. Fitzgerald and V. Domontovych. The Soil imagery occupies an exceptional place in the American and Ukrainian mental maps. It is intuitively and unconsciously understood as Mother-Earth by a Ukrainian, whereas for an American the regional myth and the frontier concept make up the bulk of this image. Within the regional myth F.S. Fitzgerald’s novels demonstrate an eloquent “East-West” opposition. V. Domontovych negates and thus demystifies the traditional national Mother-Earth myth which, however, results in the total “groundlessness” situation. The Labyrinth archetype is revealed as an archetypal code of the universal existential human situation of “being lost”. The latter has a strong connection with the image of a big city as an uncomfortable living space. The Fire imagery is realized through the archetypal meaning of Heat that in the novels symbolizes the states of impurity, uncertainty, drowsiness and slumber. The Water archetype gives evidence of the ambivalent nature of this symbol demonstrating the combination of renewal and clarity with the instability and death that it signals in the texts. The situations of initiation and First Man take place within the realizations of this basic archetypal image. Complexes of Charon and Ophelia are found in the novels as well.
   The Mother archetype reveals its nature mostly through the opposition “traditional woman-“new” woman”. The Anima and Animus archetypal images serve to unfold the situations of personal challenge in the lives of the heroes. This leads to the realizations of the Selbst archetype. Furthermore, the impact of the Animus archetype on the female characters is a part of the “new” woman creation process. Within the Anima archetype there appears the demonic mytheme of the witch woman that is a combination of Madonna, Virgin, Child and Whore images.
   The centralizing Selbst archetype in connection with the Wise archetype, the heroic quest mythologeme and the archetypal features of Homo Ludens complex demonstrates its highly profaned nature. The archetypal meaning of Selbst is revealed through the concepts of the heroes’ demi-divinity and androgynity. In the female characters the individuation process and the realization of the Selbst have vividly expressed feminine peculiarities. The pharmakos complex plays an exceptional role in the specific functioning of the Selbst archetype in the novels. The life-play situations are actualized with the help of the archetypal features of Homo Ludens complex in the texts of F.S. Fitzgerald and V. Domontovych.
   The analysis proves that the novels under research are deep-rooted into the archetypal basis. The archetypal layer found in them constitutes a very important, semantically loaded component of the textual poetics.
   Key words: archetype, archetypal criticism, mytheme, Soil, Fire, Water archetypal imagery, primordial images, comparative typology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Архетип у романістиці Ф.С. Фіцджеральда та В. Домонтовича

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net