Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвокогнітивний аспекти
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвокогнітивний аспекти

 Анотації

Наумова Н.Г. Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвокогнітивний аспекти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2005.

   Роботу присвячено комплексному вивченню текстотипу „комерційний контракт” у межах когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики. Доводиться, що такий текст є структурно, змістовно й функціонально завершеним мовленнєвим продуктом, що належить до ділового дискурсу зі всіма характерними для нього рисами. Він є конвенціалізованим офіційно-діловим текстом високого рівня стандартизації, має білатерально-комісивну спрямованість, володіє власною концептосистемою та конституюється специфічним набором вербальних засобів свого лексичного, морфологічного та синтаксичного аранжування.
   У роботі розглядаються місце і роль КК у діловому спілкуванні з використанням процедур дискурс-аналізу. Тут описується інтерактивна модель ділової комунікації, відтворюється механізм конституювання англомовного КК у руслі когнітивного руху від усного дискурсу ділових переговорів до писемно закріпленого тексту, будується жанрово-мовленнєва модель КК та з’ясовується його прагматичний потенціал. Крім того, тут висвітлюються антропоцентричні витоки КК, моделюється когнітивна карта та описується його концептосистема з наступним інвентаризуванням основних засобів її лексико-семантичної підтримки. Значна увага приділяється функціонально-граматичній організації КК, зокрема особливостям використання морфологічних і синтаксичних засобів у контексті взаємодії з одиницями інших рівнів мовної системи.
   Ключові слова: діловий дискурс, текстотип, текст, мовленнєвий жанр, комерційний контракт, білатеральний комісив, когнітивна карта, концептосистема, вербальні засоби, мовна одиниця.

Naumova N.G. English-language Commercial Contract: Lingual-pragmatic and Lingual-cognitive Aspects. – Manuscript.

Dissertation for a Candidate Degree in Philology (Speciality 10.02.04 – Germanic Languages). – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2005.

   The thesis is devoted to the integrative cognitive-communicative study of the Commercial Contract text type. It has been proved that the text specimen is structurally, informatively and functionally completed speech product, integrated into business discourse thus possessing its characteristic features. Contract is a bilateral commissive-oriented conventualized formal business text with its conceptual system, constituted within a specific range of verbal, morphological and syntactical resources.
   The place and role of the contract text type in business communication has been studied using the discourse analysis techniques. Within the framework of the paper an interactive model of business communication has been described; the contract formation mechanism has been revealed in terms of cognitive movement from oral discourse of commercial negotiation to written discourse of business text; the commercial contract speech-genre model has been designed; its pragmatic potential has been evaluated. Besides the commercial contract anthropocentric nature is traced, its cognitive map is designed, the offered conceptual system description is followed by its lexical-semantic support inventory. Herewith much attention is given to the commercial contract functional-grammatical organization while the emphasis is made on its morphological and syntactical means interacting with other language-system leveled units.
   Key words: business discourse, text type, text, speech genre, commercial contract, bilateral commissive, cognitive map, conceptual system, verbal means, language unit.

Наумова Н.Г. Англоязычный коммерческий контракт: лингвопрагматический и лингвокогнитивный аспекты. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный университет. – Запорожье, 2005.

   Работа посвящена комплексному исследованию текстотипа “коммерческий контракт” в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистики. Такой текст является структурно, содержательно и функционально завершенным речевым продуктом, относящимся к деловому дискурсу. Он является глубоко конвенционализованным официально-деловым текстом высокого уровня стандартизации, имеет билатерально-комиссивную направленность, владеет собственной концептосистемой и конституируется специфическим набором вербальных средств для своей лексической и грамматической “упаковки”.
   В работе детально описываются лингвопрагматические и лингвокогнитивные особенности текстотипа “КК”, определяются пути и способы функционально-грамматической аранжировки разноуровневых средств типовых контрактов с учетом эргономических и синергетических факторов.
   В работе доказывается, что жанрово-композиционная специфика КК определяется, с одной стороны, его паритетно-комиссивным характером, а с другой, – его регламентирующими функциями. С функционально-прагматической точки зрения, он находится на пересечении двух интенциональных составляющих – нормативной и прескриптивной, а главной телеологической установкой текстового континуума КК является билатеральный комиссив – эффективный способ выражения обещаний и взаимных обязательств относительно выполнения определенных действий в сфере экономико-правовых отношений. Комиссивный рисунок КК поддерживается фатически- и регулятивно-информативными иллокуциями в отдельных структурно-композиционных участках КК.
   Далее в работе прослеживаются когнитивные механизмы развития КК и уделяется особое внимание моделированию его когнитивной карты – тому логико-семантическому алгоритму, по образцу которого строятся все без исключения тексты КК. Определенный исследовательский интерес здесь фокусируется на фрейме {кто – когда – где – как – что обязан выполнить}, детерминирующем специфическую концептосистему этого текстотипа. Последняя структурируется гиперконцептами parties, goods, delivery, payment, collisions и их нисходящими таксонами – собственно концептами и гипоконцептами, являющимися дискурсивно значимыми образами официально-делового общения.
   Особое внимание в работе уделено вербальному коду текстов КК, который реализуется не только номинативными, но и предикативными единицами, в совокупности способствующим его аранжировке как некоего когнитивно-дискурсивного целого. При этом морфологические средства описываются в их функционально-грамматической перспективе – в единстве и взаимодействии темпоральной, модальной и персональной сеток текстовой материи КК.
   Значительное место в работе отводится и анализу синтаксического субстрата текстов КК. Здесь очерчивается широкий спектр моно-, поли- и полупредикативных средств аранжировки паттерна их синтаксической организации, а также описываются основные синтаксические процессы, регулирующие длину и глубину его конструктивных построений. Оба этих вектора имеют единую когнитивно-комуникативную целеустановку – стремление к адекватной репрезентации интра- и экстралингвистической информации в деловом дискурсе.
   Ключевые слова: деловой дискурс, текстотип, текст, речевой жанр, коммерческий контракт, билатеральный комиссив, когнитивная карта, концептосистема, вербальные средства, языковая единица.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвокогнітивний аспекти

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net