Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Розвиток абсолютної інфінітивної конструкції в англійській мові (ХІІ-ХІХ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток абсолютної інфінітивної конструкції в англійській мові (ХІІ-ХІХ ст.)

 Анотації

Нодь В.І. Розвиток абсолютної інфінітивної конструкції в англійській мові (ХІІ-ХІХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню структурних, семантичних та прагматичних особливостей абсолютної інфінітивної конструкції (АІК) протягом XII-XIX ст., а також ідентифікації джерел її походження в англійській мові.
Ця конструкція визначається як редукована синтаксична одиниця, яка утворилася з давньоанглійського простого особово-дієслівного речення. Суб’єкт дії АІК представлений імпліцитно на рівні поверхневої структури.
   У розвитку АІК виділено три періоди. Протягом ХІІ-ХІІІ ст. зафіксовані спорадичні вживання АІК, пізніше (XVI-XV ст.) вона переважно вживається у східно-центральному діалекті. Існує думка, що вплив риторичного мистецтва та розвиток аргументативного мовлення сприяли подальшому поширенню АІК.
   За своєю структурою АІК поділяється на два типи: непоширені та поширені, які в свою чергу складаються з певних моделей. У середньоанглійський період для непоширених типів характерним є порядок “суб’єкт-об’єкт-дієслово” (SOV). Порядок слів поширених типів АІК відповідає типу “суб’єкт-дієслово-об’єкт” (SVO). Останній властивий для структури простого речення. У ранньоновоанглійський період (XVI-XVII ст.) частота АІК скорочується, а її структура ускладнюється. Протягом XVIII-XIX ст. вживаність АІК у текстах зростає, її структура стає простішою, й SVO-порядок стає домінуючим у непоширених та поширених типах. З текстів ХІІ-ХІХ ст. виокремлено чотири основні семантичні групи АІК: оцінні, приєднувальні, уточнювальні та кваліфікативні.
   Ключові слова: абсолютна інфінітивна конструкція (АІК), структурні типи та моделі, непоширені / поширені АІК, поверхнева структура, редукція, порядок слів, оцінні / приєднувальні / уточнювальні / кваліфікативні АІК.

Нодь В.И. Развитие абсолютной инфинитивной конструкции в английском языке (ХІІ-ХІХ вв.). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный лингвистический университет, Киев, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию структурных, семантических и прагматических особенностей абсолютной инфинитивной конструкции (АИК) на протяжении XII-XIX вв., а также идентификации источника ее происхождения в английском языке. АИК рассматривается как редуцированная синтаксически обособленная единица, которая образовалась вследствие свертывания древнеанглийского финитного предложения. Субъект действия АИК представлен имплицитно на уровне поверхностной структуры. Его отсутствие в поверхностной структуре объясняется действием механизма экономии языковых ресурсов.АИК состоит из инфинитива, или из инфинитива и одного или более прилагательных, наречий, местоимений или существительных, которые выступают в роли инфинитивных комплементов. Эта конструкция не функционирует как самостоятельная речевая единица. Она выражает субъективное отношение говорящего к изложенным фактам, вследствие чего существенно или попутно модифицирует семантику предложения, то есть выражает эмоциональную оценку, указывает на источник сообщения, и таким образом, дополняет и уточняет как отдельный конституент предложения, так и предложение в целом. АИК имеет прагматическое значение и отличается особым фонетическим и графическим оформлением, которые создают синтаксическую изолированность в предложении, а также свободной позицией и смысловой связью с главным предложением.
   В развитии АИК выделены три периода: среднеанглийский (XII-XV вв.), ранненовоанглийский (XVI-XVII вв.) и новоанглийский (XVIII-XIX вв.). АИК появляется только к концу ХІІ в. В XV в. происходят как количественные, так и качественные изменения в системе АИК в связи с развитием риторического искусства и аргументированной речи. С точки зрения структурного состава конструкции на протяжении XIV-XV вв. возникают новые типы АИК: нераспространенные (объектные, адвербиальные и адъективные) и распространенные (объектные, адвербиальные и адъективные (ХVІІ в.) и комбинированные – объектно-адвербиальные и объектно-адъективные) образования, порождаемые согласно определенным правилам. В указанный период унифицируется лексический состав ее единиц, употребляются более сложные, синтаксически разнообразные и экспрессивные типы АИК.
   Материал свидетельствует о том, что для нераспространенных типов на протяжении исследуемых периодов характерными являются два варианта порядка слов, при котором инфинитив находится: (а) в инициальной позиции; (б) в финальной позиции, которую рассматриваем как маркированную. Нераспространенные АИК регулярно употребляются в течении XII-XIX вв. Для распространенных типов присуща большая позиционная мобильность инфинитива, который может находиться в трех позициях, а именно: (а) в инициальной; (б) в медиальной (только спорадичные случаи в ХVІІІ-ХІХ вв.) и (в) в финальной (кроме новоанглийского). Процесс стабилизации порядка слов в середине АИК отобразил общее направление развития языка – переход к типу “субъект-глагол-объект” (SVO).
   В ХІХ в. АИК продолжает развиваться: выходят из употребления одни модели (преимущественно АИК с инфинитивом в медиальной и финальной позициях), а употребляются с инфинитивом в инициальной позиции, которые являются доминантными образованиями в указанный период. Данному периоду присуща большая лексическая вариативность, в то время, как средне- и ранненовоанглийскому языкам – большее структурное разнообразие. Упорядочивается структура АИК и кристаллизируется ее семантика.
   Анализ функционирования АИК в прозаических произведениях в исследуемые периоды и сопоставление их с соответствующими результатами на срезах ХІІ-XV вв., XVI-XVII вв. и XVIII-XIX вв. показали существенные изменения как в структуре, так и в употребляемости исследуемых конструкций. В среднеанглийский период общее количество конструкций составляет 646 единиц (26%), а в ранненовоанглийский зафиксировано незначительное сокращение в ее употреблении, то есть 544 (22%). Тем не менее, уже в XVIII-XIX вв. частотность АИК выросла до 1310 (52%).
   Зафиксированные АИК в текстах средне-, ранненово- и новоанглийского периодов разделяем на следующие четыре семантические группы и подгруппы:
(а) оценочные, (б) присоединительные, (в) уточняющие и (г) квалифицирующие. Изъятие АИК приводит к нарушению основного содержания предложения, вследствие чего невозможной становится полноценная интерпретация основного высказывания.
   Ключевые слова: абсолютная инфинитивная конструкция (АИК), структурные типы и модели, нераспостраненные / распостраненные АИК, поверхностная структура, редукция, порядок слов, оценочные / присоединительные / уточняющие / квалифицирующие АИК.

Nod′ V.I. Development of the Absolute Infinitive Construction in English (12-19th centuries). – Manuscript.

Dissertation for a candidate degree in Philology in speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – Kyiv National Linguistic University, Kyiv, 2005.

   This dissertation focuses on structural, semantic, and pragmatic peculiarities of the absolute infinitive construction (AIC) in the historical perspective of the 12-19th centuries and the identification of its origins in English. This construction is defined as a reduced syntactical unit developed from the Old English simple finite sentence. The AIC subject of action is presented implicitly on the surface structure level.
   The development of the AIC falls into three periods. During the 12-13th centuries sporadic occurrences of the AIC are fixed, later, 14-15th centuries, it is mostly used in the East Midland dialect. It is assumed that the influence of rhetorical art and the rise of argumentative speech caused the further spread of the AIC. According to the structure, the AIC splits into two types: the extended and non-extended ones, which in their turn are divided into several subtypes. In Middle English the unextended AIC are characterized by the “subject-object-verb” order (SOV). The word-order of the extended AIC is of the “subject-verb-object”-type (SVO). The latter is common for the simple sentence structure. In Early New English (16-17th centuries) the frequency of the AIC is reduced and its structure gets more complicated. During the 18-19th centuries the usage of AIC in texts is increased, its structure gets simplified and the SVO-order dominates in both extended and non-extended types. Four main semantic classes of the AIC are distinguished in the texts of the 12-19th centuries. They are evaluative, connective, specifying, and qualifying.
   Key words: absolute infinitive construction (AIC), structural types and models, unextended / extended AIC, surface structure, reduction, word-order, evaluative / connective / specifying / qualifying AIC.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток абсолютної інфінітивної конструкції в англійській мові (ХІІ-ХІХ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net