Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Філологічні науки arrow Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі

 Анотації

Пузиренко Я.В. Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.15. – загальне мовознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004.

   У роботі реалізовано комплексний підхід до вивчення проблем лексикографічного засвідчення агентивно-професійних назв жінок та їх функціонування в узусі. Дослідження проводилось з урахуванням основних лексикографічних проблем і параметрів, валідних для лексикографування назв жінок: включення до реєстру, функціонально-стильова характеристика, відображення у лексикографії маскулінізації, гендерних стереотипів, антиномії узуальності / нормативності та ін. Розглянуто засвідчення назв жінок у перекладних словниках; з’ясовано термінологічний статус назв осіб; проаналізовано характер засвідчення назв жінок у класифікаторах професій, укладених українською, російською, англійською, румунською, естонською мовами. Зроблено висновок, що основними чинниками впливу на лексикографування назв жінок є: гендерний чинник, вимога дотримання принципів системності і послідовності у викладі матеріалу, вимога чіткого розмежування узуального і нормативного підходів у лексикографічній практиці. На матеріалі усних та писемних текстів різної стильової та мовної належності, а також опитувань респондентів (словотвірний експеримент та спрямований асоціативний експерименти) виявлено основні чинники впливу на функціонування назв жінок в узусі: мовна ситуація (взаємодія мов), маскулінізація, гендерна чутливість.
   Ключові слова: агентивно-професійні назви жінок, лексикографія, класифікатори професій, узус, гендерні стереотипи, термінологічний статус, маскулінізація, узуальність, нормативність, словотвірний та асоціативний експеримент.

Пузыренко Я.В. Агентивно-профессиональные названия лиц женского пола в лексикографическом описании и узусе. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.15. – общее языкознание. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2004.

   В работе реализован комплексный подход к изучению проблем лексикографического представления агентивно-профессиональных названий женщин и их функционирования в узусе.
   Исследование проводилось с учетом основных лексикографических проблем и параметров, валидных для лексикографированния названий женщин: включение в словник, толкование, экземплификация, частотный параметр, функционально-стилистическая характеристика, отображение в лексикографии маскулинизации, гендерных стереотипов, семантических процессов в лексико-семантической группе названий женщин (синонимия, антонимия, омонимия, паронимия), антиномии узуальности / нормативности, и др. Рассмотрение переводных словарей показывает, что кроме общих факторов, влияющих на лексикографирование названий женщин, выделяются специфические – взаимовлияние входящих и исходящих языков словаря. Включение названий женщин в специальные словари (антонимов, омонимов, паронимов, синонимов), чем отображается наличие соответствующих семантических процессов в упомянутой группе названий, свидетельствует, что названия женщин подлежат законам системно-структурных отношений между номинативными единицами и могут рассматриваться как специфическая лексико-семантическая подгруппа в общей лексико-семантической группе названий лиц вообще.
   Сделан вывод о том, что основными факторами влияния на лексикографирование названий женщин являются: гендерный фактор; требование соблюдения принципов системности и последовательности в изложении материала; требование четкого разграничения узуального и нормативного подходов в лексикографической практике.
   В работе уточнен терминологический статус агентивно-профессиональных названий лиц. Специфика принадлежности профессиональных наименований к терминосистеме состоит в двойственности их природы – они могут выступать и как предметные термины, входя при этом в терминологию, и как номенклатурные единицы, относящиеся к номенклатуре. Установлено, что агентивно-профессиональные названия женщин имеют терминологический статус, определяющийся на основании тех же факторов, что и для названий лиц в целом. Особенностями наименований женщин является значительно более узкое их терминологическое функционирование сравнительно с наименованиями мужского рода, о чем свидетельствует диспропорция включения названий женщин в терминологические словари. Это обусловлено теми же причинами, которые характерны для лексикографирования названий женщин в целом.
   Проанализирован характер представления названий женщин в классификаторах профессий и словарях занятий различных синхронных срезов, составленных на украинском, русском, английском, румынском, эстонском языках. Показано, что независимо от генетического родства и типологической структуры языков, списки названий женщин в анализируемых классификаторах профессий количественно и качественно коррелируют и распределяются, в основном, между одними и теми же группами профессий (больше всего таких наименований среди профессий сферы обслуживания, среднего и младшего медицинского персонала). Это позволяет сделать вывод о существовании в разных языках ядра агентивно-профессиональных наименований женщин, что свидетельствует об универсальности языковых процессов и их корреляции с общественным развитием.
   Функционирование системы агентивно-профессиональной номинации женщин характеризуется неупорядоченностью, что установлено на материале текстов различной стилистической и языковой принадлежности, устной и письменной речи. Об этом свидетельсвуют также результаты опросов респондентов. Деривационный эксперимент выявил трудности в образовании женских наименований, которые зависят не от формальных показателей производящей основы, а от их “ассоциативного багажа”. Проведенный далее в работе ассоциативный експеримент показал существование внутрипарных отличий в семантической структуре субъективного словесного описания агентивно-профессиональных названий женского и мужского рода, которая к тому же не всегда соотносительна с лексикографически закрепленным значением. Это является, в частности, отображением гендерных стереотипов в восприятиии респондентами названий лиц по характеру их деятельности.
   Выявлены основные тенденции в функционировании агентивно-профессиональной номинации женщин, среди которых – традиционный подход, в пределах которого можно выделить нейтральную и консервативную разновидности, и гендерно чувствительный с умеренной и радикальной разновидностями. Основными факторами влияния на функционирование названий женщин в узусе являются: языковая ситуация (взаимодействие языков), маскулинизация, гендерная чувствительность.
   Ключевые слова: агентивно-профессиональные названия женщин, лексикография, классификаторы профессий, узус, гендерные стереотипы, терминологический статус, маскулинизация, узуальность, нормативность, словообразовательный и ассоциативный эксперимент.

Puzyrenko Ya.V. Agentive-occupational female terms in lexicographical description and usage. – Manuscript.

Thesis for a candidate degree in Philology by speciality 10.02.15 – General linguistics. – Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2004.

   In the thesis, the complex approach to the study of problems of lexicographical representation of female terms and their functioning in usage is realized. The research was carried out taking into account main lexicographical problems and parameters valid for lexicographying female terms: style characteristics, representation in lexicography, masculinization, gender stereotypes, antinomy of usage/normativity etc. The treatment of female terms in translational lexicography was considered; the specifics of treatment of women terms in classifications of occupations was analyzed on the material of Ukrainian, Russian, English, Romanian, and Estonian languages. The conclusion was made that the main factors of influence on lexicographying are gender factor, the requirement of adherence to principles of systemacy and consistency, the requirement of differentiation of normative and usage approach in lexicographical practice. On the material of spoken and written texts of different styles of language and different languages as well as interviewing of respondents (derivational and associative experiments) the main factors of influence on functioning of female terms in usage: linguistic situations, masculinization, gender sensitivity, were determined.
   Key words: agentive-occupational women terms, lexicography, classifications of occupations, usage, gender stereotypes, terminological status, masculinization, usuality, normativity, derivational and associative experiment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net