Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК

Анотації 

Дячек С.М. Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук, Київ, 2008.

   Дисертація присвячена теоретичним, методичним і практичним питанням бухгалтерського обліку і аналізу резервів молокопереробних підприємств АПК. Об’єктом дослідження є процес бухгалтерського відображення та аналіз резервування коштів господарюючих суб’єктів АПК і виявлення напрямів його удосконалення. Предметом дослідження є теоретико-методичні та організаційно-практичні аспекти бухгалтерського обліку й аналізу резервів молокопереробних підприємств АПК в сучасних умовах господарювання. Проведено дослідження резервів як об’єкта обліку. Удосконалено класифікацію резервів із виділенням резервів, що створюються з метою страхування господарських ризиків з метою забезпечення аналітичності інформації для керівництва підприємства. Розкрито сучасний стан обліку резервів та розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики обліку резервного капіталу та резерву сумнівних боргів. Визначено особливості розкриття інформації про резерви у фінансовій звітності та обґрунтовано напрями її вдосконалення. Запропоновано напрями комп’ютеризації обліку операцій з формування та використання резервів. Розроблено методику аналізу фінансових резервів суб’єктів господарювання та удосконалено методику аналізу фінансового стану підприємств з врахуванням резервів з метою визначення рівня резервного захисту підприємств та типу області його фінансової стійкості.
   Ключові слова: резервування, резерв, фонд, капітал, регулятив, регулююча стаття, резерв сумнівних боргів, аналіз резервів, резервний захист.

Дячек С.М. Отражение в бухгалтерском учете и анализ резервов молокоперерабатывающих предприятий АПК. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – Бухгалтерский учет, анализ и аудит (за видами экономической деятельности). – Национальный научный центр “Институт аграрной экономики” Украинской академии аграрных наук, Киев, 2008.

   Диссертация посвящена теоретическим, методическим и практическим вопросам бухгалтерского учета и анализа резервов молокоперерабатывающих предприятий АПК.
   Объектом исследования является процесс бухгалтерского отражения и анализ резервирования денежных средств хозяйствующих субъектов АПК и определение направлений его усовершенствования.
   Предметом исследования являются теоретико-методические и организационно-практические аспекты бухгалтерского учета и анализа резервов молокоперерабатывающих предприятий АПК в современных условиях хозяйствования.
   В процессе систематизации различных точек зрения исследователей уточнено разницу между понятиями “резерв” и “фонд”: “фонд” - более широкое понятие, чем “резерв”, то есть резерв является разновидностью фонда. С целью разграничения понятия “резерв”, которое используется в экономическом анализе и бухгалтерском учете, рекомендуется использовать понятие “финансовый резерв”. Под финансовым резервом понимается часть активов, которая концентрируется в фондах и предназначена для покрытия непредвиденных расходов и страхования рисков. Исходя из этого, было уточнено понятие “резерв сомнительных долгов”, как резерв, который формируется в порядке распределения чистой прибыли, является действительным пассивом, а цель его формирования - страхование от убытков по безнадежным должникам и обеспечение финансовой устойчивости предприятий в период временного ухудшения производственно-финансовых показателей. Исходя из предложенного определения резерва сомнительных долгов, была разработана методика его учета в части покрытия реальными денежными активами.
   Систематизировано и дополнено классификационные признаки резервов (за причиной создания: для покрытия возможных в будущем убытков и для покрытия определенных или неопределенных расходов; за юридическим обоснованием: уставные, регламентированные и инициативные; за источниками финансирования – созданные в процессе распределения прибыли, в результате дополнительных взносов участников (акцонеров) и эмиссионного дохода; за видами хозяйственного риска (целевым назначением) резервы, созданные для страхования коммерческих рисков, страхования рисков изменения законодательства, страхования рисков неплатежеспособности и страхования рисков инфляционных процессов). Такая классификация резервов является теоретически обоснованной и отвечает конкретным практическим заданиям, що способствует получению более глубокой степени аналитичности информации о резервах.
   Анализ практики формирования резервов за рубежом указывает на то, что во многих странах создается резерв под обесценивание вложений в ценные бумаги. В диссертации доказано, что предложения отдельных отечественных ученых, касающиеся создания такого вида резервов в Украине являются нецелесообразными, поскольку его создание повлечет за собой двойственное страхование рисков и, как следствие, занижение финансовых результатов предприятия.
   Определено, что принятие решения о создании резерва может быть вызвано влиянием двух групп факторов: объективных, связанных с особенностями кругооборота капитала в условиях рыноной экономики и обстоятельствами непреодолимой силы; субъективных, связанных с психологией акционеров, инвесторов, кредиторов.
   Раскрыто состояние учета резервов на современном этапе и разработаны предложения, касающиеся усовершенствования методики учета резерва сомнительных долгов. Поскольку резервирование должно гарантировать хозяйствующим субъектам покрытие будущих убытков или расходов, предложено создавать покрытие резерву сомнительных долгов в активе. В роли покрытия рекомендуется использовать не денежные средства на текущем счету, а краткострочные финансовые инвестиции (денежные сретсва на депозитних счетах и/ или краткосрочные ценные бумаги во избежание потери деньгами их стоимости под влиянием инфляционных процессов).
   С целью лучшего понимания информации о состоянии и порядке формирования резервов в финансовой отчетности предложено выделять статьи уставных, регламентированных и инициативных резервов.
   Разработано методику анализа пассивных резервов предприятий, определено цель, задачи, объекты и этапы анализа, усовершенствовано методику анализа финансового состояния предприятий с учетом резервов путем определения набора коефициентов, которые обеспечивают возможность получения информации об уровне резервной защиты предприятий, об области финансовой устойчивости и области риска, в которой находится предприятие.
   Изучение компьютерных бухгалтерских программ показало, что их функиональное наполнение не отвечает требованиям пользователей. В связи с этим было разработано форму внутренней отчетности, обеспечивающую внутренних пользователей своевременной информацией о наличии и использовнии резервов, предложено шаблон для автоматического расчета сумм по типичным операциям формирования и использования резервов сомнительных долгов, для резервного капитала – разработано уведомление, предусматривающее отражение в учете определенного в уставных документах процента ежегодных отчислений от суммы нераспределенной прибыли.
   Ключевые слова: резервирование, резерв, фонд, капитал, регулятив, регулирующая статья, резерв сомнительных долгов, анализ резервов, резервная защита.

S.M. Dyachek. Reflection in accounting and analysis of reserves at dairy enterprises of agricultural sector.

Thesis for obtaining the Scientific Degree of Candidate of Economic Sciences on the specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Auditing (by the types of economic activity). National Scientific Center “Institute of Agrarian Economy” of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Kyiv, 2008.

   Thesis is dedicated to theoretic, methodic and practical issues of accounting and analysis of dairy enterprises of agricultural sector. The object of research is the process of accounting reflection and analysis of reserving of funds by business entities of agricultural sector and revealing the directions of their improvement. The subject of research is theoretic and methodic as well as organizational and practical aspects of accounting and analysis for reserves at dairy enterprises of agricultural sector under present-day business conditions. Research of reserves as an accounting object has been carried out. The classification of reserves with singling out reserves, which are created with the purpose of insuring commercial risks, the risks of changes in legislation, insolvency, inflation processes, aimed at analytical information for company’s top management provision has been developed. Present-day state of accounting for reserves has been disclosed as well as the suggestions on improving accounting methods for capital reserves and provisions for bad and doubtful debts have been developed. The peculiarities of reflecting the information on reserves in financial statements have been determined as well as directions of its improvement have been grounded. Methods of business entities’ financial reserves analysis have been developed as well as methods of analysis of enterprise’s financial state, taking into account reserves aimed at determining the level of enterprise’s reserve protection and the sphere of its financial stability have been improved.
   Key words: reserving, reserve, fund, capital, regulator, adjustment item, provision for bad and doubtful debts, analysis of reserves, reserve protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net