Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Банки в системі розширеного відтворення ВВП
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Банки в системі розширеного відтворення ВВП

Анотації 

Гуляєва Л. П. Банки в системі розширеного відтворення ВВП. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. – ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – Київ, 2008.

   Здійснено теоретичне обґрунтування економічної сутності банків як суб’єктів системи розширеного відтворення ВВП та впливу банківського сектора на відтворення ВВП в Україні у контексті забезпечення передумов до економічного зростання. Запропоновано ефективність комерційного банку, системи комерційних банків, центрального банку, банківської системи за критерієм орієнтації банку на задоволення потреб певної групи економічних агентів розглядати в економічному, соціальному та суспільному аспектах.
   Узагальнено теоретичні підходи до обґрунтування ролі банків у формуванні оптимальної структури фінансового ринку та економічному зростанні. Обґрунтовано, що для України більш ефективною є «банківська» модель фінансового ринку та, відповідно, активний розвиток саме діяльності банків як чинників економічного зростання.
   Охарактеризовані сучасні тенденції світового фінансового ринку, їх вплив на банківський сектор України. Здійснене теоретичне обґрунтування та аналіз практичної реалізації ролі банків у забезпеченні індивідуального відтворення капіталу підприємств реального сектора вітчизняної економіки. Визначено основні напрями підвищення ефективності взаємодії банків та підприємств в Україні. Проведений аналіз ефективності діяльності вітчизняних банків, здійснено моделювання взаємозв’язку діяльності банків та економічного зростання в Україні.
   Ключові слова: банк, відтворення ВВП, система розширеного відтворення ВВП, ефективність діяльності банку, банківський сектор.

Гуляева Л.П. Банки в системе расширенного воспроизводства ВВП. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.01. – Экономическая теория и история экономической мысли. – ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана». – Киев, 2008.

   Осуществлено теоретическое обоснование экономической сущности банков как субъектов системы расширенного воспроизводства ВВП и влияния банковского сектора на воспроизводство ВВП в Украине в контексте обеспечения экономического роста.
   Предложен авторский подход к определению экономической сущности банков и их роли в системе расширенного воспроизводства ВВП, который включает исследование: 1) основных подходов к определению понятия «банк»; 2) функционального назначения банков в общественном воспроизводстве; 3) видов деятельности банков как направлений их влияния на воспроизводственные процессы на макро- и микроэкономическом уровнях; 4) базовых операций банков как основы денежно-кредитного обеспечения потребностей участников общественного воспроизводства; 5) роли и места банков в структуре системы расширенного воспроизводства ВВП; 6) деятельности банков на отдельных стадиях процесса общественного воспроизводства; 7) эффективности деятельности банков как фактора обеспечения бесперебойности расширенного воспроизводства ВВП и экономического развития.
   Проанализированы и обобщены теоретические подходы к обоснованию роли деятельности банков в экономическом росте страны, раскрыта роль банковских институтов в формировании оптимальной структуры финансового рынка в контексте обеспечения благоприятных условий для роста экономики.
   Осуществлено политэкономическое обоснование социально-экономической природы деятельности банков в системе расширенного воспроизводства ВВП в Украине в современных условиях. Определено, что необходимой предпосылкой реализации положительного макроэкономического влияния банковского сектора на функционирование системы расширенного воспроизводства ВВП в Украине должно стать достижение общественной и экономической эффективности деятельности банков.
   Проведена оценка экономической эффективности банков Украины, которая включает: 1) определение стратегических целей деятельности банков; 2) разработку системы показателей эффективности; 3) анализ экономической эффективности банков. Исследовано отрицательное влияние на развитие банковского сектора экономики факторов рыночной среды, в которой он функционирует. Проведены исследования общественной эффективности деятельности отечественных банков, с помощью моделирования обоснована и проанализирована взаимосвязь деятельности банков и экономического роста в Украине.
   На основании осуществленного анализа общественной эффективности банков Украины выявлены особенности реализации дуалистической природы эффективности деятельности банков в отечественной экономике, среди которых сложившиеся в экономике разногласия между целями общества и банковских институтов, а именно: тенденция к снижению спреда между кредитными и депозитными процентными ставками, которая является негативной тенденцией на уровне отдельных банков с точки зрения их экономической эффективности; ориентация отдельного банковского учреждения на получение прибыли, а не выполнение социальных функций в обществе; снижение роли депозитных источников в ресурсах банков вследствие их ориентации на международные облигационные займы; стимулирование отечественными банками спроса на импортные товары через стремительный рост потребительского кредитования; привлечение банками для повышения своей капитализации иностранного капитала, который потенциально может иметь отрицательные последствия для функционирования экономики. Доказано, что существующие противоречия целей государства и банковских институтов являются одной из наиболее важных причин невысокой общественной эффективности банковского сектора экономики Украины при стремительном росте его экономической эффективности.
   Диссертант охарактеризовал современные тенденции мирового финансового рынка: дерегуляцию и глобализацию, обострение конкуренции на финансовых рынках, интенсивное развитие банковских информационных технологий, рост требований потребителей банковских услуг к качеству удовлетворения их индивидуальных потребностей, свертывание традиционной посреднической функции банков, интенсификацию процессов концентрации, консолидации и универсализации в банковской сфере, рост роли иностранных банков на национальных рынках.
   Осуществлено теоретическое обоснование и анализ практической реализации роли банков в обеспечении индивидуального воспроизводства капитала предприятий реального сектора экономики Украины. Критически проанализирована теория монетарного цикла, которая раскрывает сущность процесса индивидуального воспроизводства на предприятии и участие в нем банковских институтов. В контексте теории монетарного цикла разработана модель «денежно-кредитного цикла предприятия», в рамках которой предложена модель «финансовой жизни предприятия». Модели отображают возможность банковских институтов в современных условиях активно работать на фондовых рынках, особенности формирования взаимоотношений банков и предприятий в зависимости от их продолжительности.
   В диссертационном исследовании раскрыты и классифицированы возможные направления взаимодействия банков и предприятий реального сектора экономики, комплексная реализация которых в Украине обеспечит повышение эффективности взаимодействия на уровне «банк – предприятие», от чего в значительной мере зависит решение проблемы обеспечения стабильного роста всей экономики.
   Ключевые слова: банк, воспроизводство ВВП, система расширенного воспроизводства ВВП, эффективность деятельности банка, банковский сектор.

Huliayeva L.P. Banks in the system of breeding product reproduction. – Manuscript.

The dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of economic science, speciality 08.00.01. – Economic theory and history of economic thought. – SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University». – Kyiv, 2008.

   There has been theoretically grounded the economic essence of banks as subjects of GDP reproduction and banking sector's influence on GDP reproduction in Ukraine in the context of providing preconditions for economic growth. There has also been revealed the economic essence of banks' activity along with their place in the system of extended GDP reproduction. The author generalizes theoretical approaches towards the role played by banks in forming an optimal financial market structure as well as an economic growth and characterizes current tendencies of the world's financial market and their influence on Ukraine's banking sector. She also grounds in a theoretical way and analyses practical realization of banks' role in providing individual reproduction of capital within a real sector business in Ukraine. The analysis of home banks' activity being carried out, the author works out a model of interrelation between banks' activity and economic growth in Ukraine.
   Key words: bank, GDP reproduction, system of extended GDP reproduction, banks' activity efficiency, banking sector.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Банки в системі розширеного відтворення ВВП

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net