Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Фінансова санація промислових підприємств
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фінансова санація промислових підприємств

Анотації 

Грешко Р. І. Фінансова санація промислових підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2008.

   Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних засад фінансової санації, формуванню на цій основі ефективного фінансового забезпечення санаційних операцій та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму її здійснення. Розкрито концептуальні засади фінансової санації промислових підприємств, проаналізовано відповідне законодавство й окреслено економіко-правові умови її проведення. Обґрунтовано значення механізму фінансової санації у стабілізації фінансового стану підприємств, а також систематизовано методичні підходи до оцінки загрози їх неплатоспроможності та санаційної спроможності.
   В роботі з’ясовано внутрішні та зовнішні чинники впливу на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств, оцінено рівень схильності їх до неплатоспроможності та встановлено джерела фінансового забезпечення здійснення фінансової санації. Представлено розроблену автором модель прогнозування неплатоспроможності підприємств, яку впроваджено в їх практичну діяльність, удосконалено інструментарій фінансової санації.
   Ключові слова: фінансова санація, платоспроможність, загроза неплатоспроможності, санаційна спроможність, фінансове забезпечення, фінансовий стан підприємства, інструментарій фінансової санації.

Грешко Р. И. Финансовая санация промышленных предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Тернопольский национальный экономический университет, Тернополь, 2008.

   Диссертационная работа посвящена исследованию теоретических основ финансовой санации, эффективного финансового обеспечения санационных мероприятий и разработке практических рекомендаций относительно совершенствования механизма ее осуществления. Доказано, что определение сущности санации должно освещать ее целевую финансовую направленность, характеризовать условия ее осуществления, а также ожидаемые результаты. Поэтому финансовая санация, воплощая мероприятия финансового характера, является процессом возобновления платежеспособности, достижения прибыльности и укрепления финансового состояния предприятий путем осуществления системы последовательных и взаимосвязанных финансовых операций. Ее инициаторами могут выступать как сами предприятия, так и другие заинтересованные субъекты рынка. Преимуществом этого определения является полный и четкий охват предмета и цели финансовой санации промышленных предприятий, что расширяет сферу ее использования в понятийном аппарате финансов предпринимательских структур. Определено, что важным принципом реализации механизма финансовой санации является учет разнонаправленных экономических интересов ее потенциальных участников. В ходе исследования таких интересов обнаружена их разнонаправленность, преодоление которой происходит путем выбора наиболее адекватных методов и рычагов реализации финансовой санации. Выяснение особенностей методических подходов к определению угрозы неплатежеспособности предпринимательских структур, имеющих место в мировой теории и практике, содействовало выделению отдельных моделей прогнозирования неплатежеспособности для предприятий молочной промышленности. Использование этих моделей дает возможность идентифицировать реальную финансовую ситуацию, сложившуюся на предприятиях, и обнаружить финансовые резервы погашения задолженности и возобновления их платежеспособности.
   Для оценки санационной возможности промышленных предприятий были сформированы четыре группы показателей, с помощью которых можно определить уровень обеспеченности промышленных предприятий собственным капиталом, уровень их ликвидности и платежеспособности, деловую активность, движение денежных средств и рентабельность, а также обнаружить резервы мобилизации финансовых ресурсов для возобновления платежеспособности, достижения прибыльности и укрепления финансового состояния предпринимательских структур.
   Выяснены основные факторы влияния на финансово-хозяйственную деятельность промышленных предприятий. Внешние факторы, как правило, не зависят от предпринимательской деятельности. К ним принадлежат факторы, связанные с общей экономической ситуацией, уровнем инфляции, со спецификой отдельных товарных рынков, влиянием естественных, географических, транспортных и научно-технических условий на производство и реализацию продукции. Внутренние факторы, такие как рост дебиторской задолженности, дефицит собственных оборотных средств, неэффективность финансовых вложений, нарушение договорной дисциплины, несвоевременное обновление ассортимента товарной продукции, непосредственно зависят от организации работы на самом предприятии. Потому они являются непосредственным объектом финансовой санации в досудебных условиях ее осуществления.
   Использование моделей оценки платежеспособности дало возможность констатировать, что всем исследуемым предприятиям молочной промышленности угрожает неплатежеспособность, но ее уровень является неодинаковым. Кроме того, они являются санационно состоятельными, что объясняется потенциальной способностью каждого предприятия рационально организовывать движение денежных потоков, целеустремленно использовать собственные и позаимствованные финансовые ресурсы, сохранять автономию, обеспечивать ликвидность активов и выполнять текущие обязательства.
   Применение отдельных инструментов финансовой санации промышленных предприятий, таких как разработанная система раннего прогнозирования неплатежеспособности, является основой обеспечения взаимосвязи между формированием информационной базы и финансовым анализом, финансовым планированием и внутренним финансовым контролем на предприятии.
   Своевременно установить и подтвердить целесообразность проведения финансовой санации можно с помощью разработанной и апробированной модели прогнозирования неплатежеспособности предприятий молочной промышленности, которая позволяет определить влияние значений коэффициентов покрытия, абсолютной ликвидности и соотношения кредиторской и дебиторской задолженности на текущую платежеспособность. Это дает возможность взвешено принимать решения в сфере управления финансами исследуемых предприятий относительно устранения отрицательных явлений и предотвращения их неплатежеспособности.
   Ключевые слова: финансовая санация, платежеспособность, угроза неплатежеспособности, санационная возможность, финансовое обеспечение, финансовое состояние предприятия, инструментарий финансовой санации.

Greshko R. I. Financial sanitation of the industrial enterprises. – Manuscript.

Dissertation for a candidate degree in the field of Economic Sciences by speciality 08.00.08 – Money, finance and credit. Ternopil National Economic University, Ternopil, 2008.

   Dissertational work is devoted to research of theoretical principles of financial sanitation, formation on this basis of financial maintenance and development of practical recommendations concerning perfection of the mechanism of its realization. Conceptual principles of financial sanitation of the industrial enterprises are opened in work, the legislation is systematized and outlined economic and law conditions of its carrying out. Value of the mechanism of financial sanitation in stabilization of a financial condition of the enterprises is proved, and also methodical approaches to an estimation of threat of their insolvency and sanitation opportunities are systematized.
   Internal and external factors of influence on financial economic activities of the industrial enterprises are found out, the level of their propensity to insolvency is appreciated and sources of financial maintenance of realization of financial sanitation are found out. The model of forecasting of insolvency of the enterprises is developed and introduced into their practical activity and is submitted by author.
   Key words: financial sanitation, solvency, threat of insolvency, opportunity of sanitation, financial maintenance, a financial condition of the enterprise, toolkit of financial sanitation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фінансова санація промислових підприємств

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net