Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації

Анотації 

Харламова Г.О. Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

   Для економіко-математичного моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації здійснено моніторинг економічного простору України. Розроблено та перевірено прогноз інвестиційної активності України засобами пристосування методів механічного згладжування короткострокових динамічних рядів. Побудовано макроеконометричні моделі, що оцінюють взаємовплив прямих іноземних інвестицій та основних показників соціально-економічного розвитку країни-реципієнта. Для дослідження неоднорідності інвестиційного простору України на регіональному та галузевому рівнях запропоновано використання індексу концентрації Херфіндаля-Хіршмана. Запропоновано комплексний підхід до визначення сутності поняття „інвестиційний клімат” – як системи умов інвестиційної діяльності в країні, що інтегрально поєднує такі складові: інвестиційний потенціал, інвестиційні ризики та інвестиційна активність регіонів, видів економічної діяльності, галузей промисловості країни. Розроблено методику комплексної оцінки інвестиційної привабливості регіонів, видів економічної діяльності, галузей промисловості України. Розроблено комплекс пропозицій щодо вдосконалення політики залучення ПІІ в Україну: „максимізація вигод – мінімізація збитків”.
   Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, макроеконометричні моделі, інвестиційний потенціал, інтегральна оцінка, інвестиційна привабливість.

Харламова А.А. Экономико-математическое моделирование инвестиционного потенциала Украины в условиях глобализации. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 – Математические методы, модели и информационные технологи в экономике. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2008.

   Для экономико-математического моделирования инвестиционного потенциала Украины в условиях глобализации проведен мониторинг экономического пространства Украины. Разработан и проверен прогноз инвестиционной активности Украины, для чего были приспособлены методы механического сглаживания короткочасовых динамических рядов. Построены макроэконометрические модели, оценивающие взаимовлияние прямых иностранных инвестиций и основных показателей социально-экономического развития страны-реципиента. Для исследования неоднородности инвестиционного пространства Украины на региональном и отраслевом уровнях предложено использовать индекс концентрации Херфиндаля-Хиршмана. Предложено комплексный подход к определению сути понятия „инвестиционный климат” – как системы условий инвестиционной деятельности в стране, интегрально включающая такие составляющие: инвестиционный потенциал, инвестиционные риски и инвестиционная активность регионов, видов экономической деятельности, отраслей промышленности страны. Разработана методика комплексной оценки инвестиционной привлекательности регионов, видов экономической деятельности, отраслей промышленности Украины. Разработано комплекс предложений по улучшению политики привлечения ПИИ в Украину: «максимизация выгод – минимизация ущерба».
   Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, макроэконометрические модели, инвестиционный потенциал, интегральная оценка, инвестиционная привлекательность.

Kharlamova G.O. The economic and mathematical modelling of the investment potential of Ukraine under globalization. – Manuscript.

Dissertation for Candidate’s degree in Economics by speciality 08.00.11 – Mathematic methods, models and information technologies in economy. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2008.

   Globalization of world economy bringing to valuate activity of international investment processes. Foreign direct investments (FDI) became the source of states’ financing. The analysis of modern world trend of foreign direct investing, its volumes and dynamic has shown that the leading role in this process belongs to the developed states not only as donors of FDI, but as recipients.
   Ukraine is the participant of global investment process, mostly as a recipient of FDI. Main states-investors in Ukrainian economy are USA, EU and Russia.
   The investment potential of Ukraine is not used in the optimal way. It is obvious from the disproportionately small and irrelevant amount of investments into Ukrainian economy that is, especially apparent at comparing with neighboring states. In addition, efficiency of the incoming investment capital is very low.
   Despite on the scientific importance of existent researches, there are a lot of non resolved problems, related to foreign direct investing. There is not enough attention to the complex analysis of correlation between foreign investors’ interests and national economy, to the development of the mechanism of FDI effectively involving under terms of globalization. There is a shortage of economic-mathematical and econometric researches of foreign direct investing in Ukraine that are clarified and have a possibility to illustrate-quantify the truth of theoretic theses.
   The complex analysis is held for: as the potential of the country for FDI attraction, ways of such attraction influences, as the influence of attracted invest-resource on level of the economic development of the state-recipient.
   A goal of the research is to apply new special methods for working out a complex approach to improve investment situation in Ukraine and to suggest an approach to raise the investment efficiency, in particularly that of FDI.
   The object of the research is the investment potential of Ukraine, strategies of investment policy in Ukraine and influence of FDI on the economic development of a state-recipient.
   The subject of the research is economic–mathematical and econometric methods of analysis, monitoring and modeling of investment potential of Ukraine and its influence on economy.
   The dissertation focuses on the overall effect of FDI on macroeconomic growth and other welfare-enhancing processes of state-recipient, and on the channels through which these benefits take effect. For the first time it was proposed to use complex surveys investigations for modelling, estimation and forecasting the investment potential of Ukraine. The box of econometric models of the evaluating of the inter-state changing in its impact on FDI inflows and the impact of FDI on the economic welfare of a state-recipient is created. All economic-mathematical research is held in complex “Ukraine – World space for FDI”.
   The correlation analysis revealed that investment relationship between Ukraine and its main states-investors is in the high correlation with foreign affairs (trade) between Ukraine and these states and also with the investment activity of themselves.
   Dynamic of world investment process under globalization is analyzed. Monitoring of Ukrainian economic space for perspectives of foreign direct investing is made.
   For investigation of the heterogeneity of investment space of Ukraine on regional and industrial level Herfindal-Hirshmann index of concentration is proposed to use. Rather high heterogeneity of investment space in Ukraine is proved.
   It’s investigated that the models of open economy, that contain the estimation of the influence of FDI potential on national economic dynamic, are adequate to global market space in the strategic context. Estimations resulted that FDI, from one hand, stimulate temp of economic growth, decreasing of population poverty (by increasing of incomes and employment level), increasing of technological level in state-recipient, but from other hand – there is a possibility of recession from old technologies, dependence from foreign capital, exploitation of state-recipient’s resources.
   Proposed and used the author’s method for the estimation of investment attraction on the level of regions, economic activities, and industries of Ukraine. According to the complex estimation of investment attraction it’s ranking the leading of Kiev between other regions, and of the production industry between other sectors of economy.
   The results of this thesis highlighted the main prospects of further scientific research of the theory and practice of investment policy of Ukraine. Author’s method of the estimation of investment attraction is applied in the practice of investing in Ukraine.
   Key words: foreign direct investments, macroeconometric models, investment potential, complex (integral) estimate, investment attraction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net