Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Економіка. Економічні науки arrow Арабо-африканські країни у світовій системі господарювання: інтеграційні спрямування і перспективні моделі розвитку
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Арабо-африканські країни у світовій системі господарювання: інтеграційні спрямування і перспективні моделі розвитку

Анотації 

Ямані Хуссейн Муса Хусейн. Арабо-африканські країни у світовій системі господарювання: інтеграційні спрямування і перспективні моделі розвитку. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. - Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2008.

   Дисертаційну роботу присвячено теоретичному обґрунтуванню і розробці науково-практичних рекомендацій щодо участі арабо-африканських країн у системі світового господарства.
   Досліджено теоретичні основи розвитку світової економіки, сутність, види і напрямки розвитку міжнародної економічної інтеграції, вплив інтеграційних процесів на розвиток економік країн.
   Проаналізовано включення арабо-африканських країн до світового господарства, досліджено участь арабо-африканських країн в міжнародному розподілі праці, здійснено економіко-математичний аналіз розвитку арабо-африканських країн.
   Запропоновано напрямки розвитку арабо-африканських країн як регіонального інтеграційного утворення, визначено перспективні моделі участі арабо-африканських країн в міжнародному розподілі праці.
   Ключові слова: світове господарство, арабо-африканські країни, міжнародна економічна інтеграція, міжнародний розподіл праці, регіональна інтеграція.

Ямани Хуссейн Муса Хуссейн. Арабо-африканские страны в мировой системе хозяйствования: интеграционные устремления и перспективные модели развития. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук за специальностью 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические отношения. - Донецкий национальный университет Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2008.

   Диссертационная работа посвящена теоретическому обоснованию и разработке научно-практических рекомендаций относительно участия арабо-африканских стран в системе мирового хозяйства.
   Исследованы теоретические основы развития мировой экономики, сущность, виды и направления развития международной экономической интеграции, влияние интеграционных процессов на развитие экономик стран. Разработана классификация факторов влияния на развитие международного разделения труда. Усовершенствованы подходы к поредению приоритетных направлений развития международной экономической интеграции. Разработано определение современного мирового хозяйства.
   Проанализировано включение арабо-африканских стран в мировое хозяйство, исследовано участие арабо-африканских стран в международном разделении труда, осуществлен экономико-математический анализ развития арабо-африканских стран.
   Осуществлен кластерный анализ арабо-африканских стран по макроэкономическим показателям, по уровню внутрирегиональной торговли. Произведено ранжирование стран по индексу развития человеческого потенциала, осуществлен анализ внешнеэкономической деятельности арабо-африканских стран, анализ взаимной торговли между странами Магриба и ЕС, предложена классификация арабо-африканских стран по уровню благосостояния населения. Проанализирована возможность использования арабо-африканскими странами моделей «догоняющего развития» и «инновационного развития».
   Предложены направления развития арабо-африканских стран как регионального интеграционного образования, определены перспективные модели участия арабо-африканских стран в международном разделении труда.
   Сформулированы общесистемные условия (ограничения), которые необходимо учитывать при разработке стратегии развития арабо-африканского макрорегиона. Разработан алгоритм оценки инвестиционной привлекательности территориальных интеграционных образований.
   Ключевые слова: мировое хозяйство, арабо-африканские страны, международная экономическая интеграция, международное разделение труда, региональная интеграция.

Yamani Hussein Musa Hussein. The Arabic African countries in the World System of Management: Aspirations of Integrations and Perspective Models of Development. - Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences after speciality 08.00.02 - The World Economy and the International Economic Relations. - Donetsk National University of the Ministry of Education and a Science, Donetsk, 2008.

   Dissertation work is devoted theoretical base and to development of scientific and practical recommendations in relation to participating of the Arabian African countries in the system of world economy.
   Explored theoretical bases of development of world economy, essence, kinds and directions of development of international economic integration, influencing of processes of integrations on development of economies of countries.
   Including of the Arabian African countries to the world economy is analysed, explored participating of the Arabian African countries in the international division of labor, the economic-mathematical analysis of development of the Arabian African countries is carried out.
   Directions of development of the Arabian African countries are offered as regional integration education, the perspective models of participation of Arabian African countries are certain in the international division of labor.
   Keywords: world economy, Arabian African countries, international economic integration, international division of labor, regional integration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Арабо-африканські країни у світовій системі  господарювання: інтеграційні спрямування і перспективні моделі розвитку

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net